Πρόταση ψηφίσματος - B8-0230/2019Πρόταση ψηφίσματος
B8-0230/2019

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

26.3.2019 - (2018/2965(RSP))

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0017/2019
σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Sophia in ’t Veldεξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων


Διαδικασία : 2018/2965(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0230/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0230/2019
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0230/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

(2018/2965(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 20 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 6, 7, 8, 10, 11, 12 και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη επί ζητημάτων που αφορούν τον διορισμό δικαστών του συνταγματικού δικαστηρίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας, την οποία εξέδωσε η Επιτροπή της Βενετίας κατά την 110η σύνοδο της ολομέλειάς της (Βενετία, 10-11 Μαρτίου 2017),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη επί των συνταγματικών ρυθμίσεων και της διάκρισης των εξουσιών και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου στη Μάλτα, την οποία εξέδωσε η Επιτροπή της Βενετίας κατά την 117η σύνοδο της ολομέλειάς της (Βενετία, 14-15 Δεκεμβρίου 2018),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2019, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2019)0012),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την προσφερόμενη προς πώληση ιθαγένεια της ΕΕ[1], και την κοινή δήλωση για τον τύπο που εξέδωσαν στις 29 Ιανουαρίου 2014 η Επιτροπή και οι αρχές της Μάλτας σχετικά με το πρόγραμμα της Μάλτας για ιδιώτες επενδυτές (IIP),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή, σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα[2], και το ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού για την προστασία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων[3],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με το κράτος δικαίου στη Μάλτα[4],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία[5], καθώς και τα προηγούμενα ψηφίσματά του, της 13ης Απριλίου 2016, σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία[6], της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία και τις επιπτώσεις τους στα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[7], και της 15ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία[8],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Απριλίου 2018, σχετικά με την προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová[9],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Μαΐου 2018, σχετικά με την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση[10],

–  έχοντας υπόψη του ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με πρόταση να κληθεί το Συμβούλιο να διαπιστώσει, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από την Ουγγαρία των αξιών στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωση[11], καθώς και τα προηγούμενα ψηφίσματά του, της 10ης Ιουνίου 2015[12], της 16ης Δεκεμβρίου 2015[13] και της 17ης Μαΐου 2017[14] σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το κράτος δικαίου στη Ρουμανία[15],

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, της 22ας Μαρτίου 2018, σχετικά με την επίσκεψη της ειδικής αντιπροσωπείας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στη Σλοβακία, από τις 7 έως τις 9 Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, της 30ής Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τη διερευνητική αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στη Σλοβακία, από τις 17 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, της 11ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με την επίσκεψη της ειδικής αντιπροσωπείας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (PANA) στη Μάλτα, από τις 30 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, της 16ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την επίσκεψη της ειδικής αντιπροσωπείας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στη Μάλτα και στη Σλοβακία, από τις 17 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις ακροάσεις και τις ανταλλαγές απόψεων που πραγματοποίησε η «Ομάδα εργασίας με γενική εντολή να παρακολουθεί την κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ και να εξετάσει συγκεκριμένες καταστάσεις, ειδικότερα δε στη Μάλτα και τη Σλοβακία» (Ομάδα Παρακολούθησης του Κράτους Δικαίου), η οποία συστάθηκε στις 4 Ιουνίου 2018 από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ιδίως με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αξιολόγηση των μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (MONEYVAL), με εθνικά θεσμικά όργανα και εθνικές αρχές, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οργανισμούς της ΕΕ όπως η Ευρωπόλ, και διάφορα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και καταγγέλτες στη Μάλτα και τη Σλοβακία,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία (O-000015/2019 – B8-0017/2019),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ομάδα Παρακολούθησης του Κράτους Δικαίου (ROLMG) συστάθηκε στις 4 Ιουνίου 2018, με γενική εντολή να παρακολουθεί την κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ και να εξετάσει συγκεκριμένες καταστάσεις, ειδικότερα δε στη Μάλτα και τη Σλοβακία·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου και ο σεβασμός της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και των αξιών και αρχών που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στις διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιβάλλουν υποχρεώσεις στην Ένωση και στα κράτη μέλη της, και πρέπει να τηρούνται·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6 παράγραφος 3 ΣΕΕ επιβεβαιώνει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) και όπως απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, συνιστούν γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ λειτουργεί στη βάση της αμοιβαίας πεποίθησης ότι τα κράτη μέλη σέβονται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται στην ΕΣΔΑ, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε η εθνική κυριαρχία ούτε η επικουρικότητα μπορούν να δικαιολογήσουν τη συστηματική άρνηση ενός κράτους μέλους να συμμορφωθεί με τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Συνθήκες στις οποίες έχει προσχωρήσει ελεύθερα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ROLMG έχει πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, κατά τις οποίες δόθηκε κυρίως έμφαση στην κατάσταση που επικρατεί στη Μάλτα και στη Σλοβακία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πραγματοποίησε επίσης ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ασφάλεια των δημοσιογράφων στη Βουλγαρία μετά από τη δολοφονία της Viktoria Marinova· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίαση αυτή, συζητήθηκε επίσης η προσωρινή κράτηση των δημοσιογράφων Attila Biro και Dimitar Stoyanov, που ερευνούσαν καταγγελίες για απάτη σχετικά με κονδύλια της ΕΕ στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δολοφονίες της Daphne Caruana Galizia στη Μάλτα και του Ján Kuciak και της μνηστής του Martina Kušnírová στη Σλοβακία, καθώς και η δολοφονία της Viktoria Marinova στη Βουλγαρία, έχουν συγκλονίσει την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και έχουν πτοήσει τους δημοσιογράφους στην ΕΕ·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες των εν λόγω δολοφονιών έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής στον εντοπισμό ορισμένων υπόπτων, χωρίς, ωστόσο, να καταλήγουν σε συμπεράσματα ως προς τους πιθανούς «εγκεφάλους» των δολοφονιών, παρότι πρόκειται για το στοιχείο που είναι περισσότερο σημαντικό να διευκρινιστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Μάλτα έχουν προσαχθεί τρία άτομα στη δικαιοσύνη, και ότι συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας και της δικαιοσύνης σχετικά με τη δολοφονία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ROLMG δεν μπόρεσε να ελέγξει εφ’ όλης της ύλης την κατάσταση των ερευνών, δεδομένου ότι οι αρχές επικαλέστηκαν τη θεμιτή ανάγκη διασφάλισης της εμπιστευτικότητας σε τέτοιες υποθέσεις ανθρωποκτονίας, προκειμένου να διαφυλαχθεί η πρόοδος των ερευνών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ROLMG μπόρεσε να εξετάσει διάφορους τομείς που γεννούν προβληματισμό σε σχέση με το κράτος δικαίου στη Μάλτα και τη Σλοβακία, ειδικότερα δε τους τομείς εκείνους που κάλυπτε το έργο της Daphne Caruana Galizia και του Ján Kuciak·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ROLMG ενημερωνόταν τακτικά, μεταξύ άλλων από τους συγγενείς της Daphne Caruana Galizia, σχετικά με το αίτημα για πλήρη και ανεξάρτητη δημόσια έρευνα για τη δολοφονία της, ιδίως όσον αφορά τις περιστάσεις που επέτρεψαν να συμβεί αυτή η δολοφονία, την αντίδραση των δημόσιων αρχών και τα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα συμβεί ποτέ ξανά παρόμοια δολοφονία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο συνεργασίας με την Ευρωπόλ σε αυτές τις έρευνες ποικίλλει μεταξύ των ερευνών που διεξάγονται·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδίως στην περίπτωση της Μάλτας, ο προηγούμενος διευθυντής της Ευρωπόλ είχε επισημάνει ότι το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των αρχών της Μάλτας και της Ευρωπόλ ήταν κατώτερο του βέλτιστου — κατάσταση την οποία ο διάδοχός του αξιολόγησε εν συνεχεία ως αρκούντως βελτιωμένη ώστε να κρίνεται ικανοποιητική· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπρόσωποι της Ευρωπόλ πληροφόρησαν τα μέλη της ROLMG ότι η έρευνα δεν σταμάτησε με τη σύλληψη των τριών υπόπτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπόλ διορίστηκαν για να εκτελέσουν συγκεκριμένα καθήκοντα στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά την κατάσχεση του τηλεφώνου της δημοσιογράφου Pavla Holcová στη Σλοβακία, εξακολουθεί να είναι ασαφής ο τρόπος με τον οποίο αποκτήθηκε και ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπόλ απέκτησε πρόσβαση στα δεδομένα που αντλήθηκαν από αυτό, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπόλ επεσήμανε ότι προτίθετο να υποστηρίξει την ανάλυση του τηλεφώνου·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος στην ΕΕ, μεταξύ άλλων στη Μάλτα και τη Σλοβακία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό απειλεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημόσιους θεσμούς, οδηγώντας ενδεχομένως σε επικίνδυνη διασύνδεση μεταξύ εγκληματικών ομάδων και δημόσιων αρχών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μεγάλη ευρωπαϊκή κοινοπραξία ερευνητών δημοσιογράφων έχει ερευνήσει και δημοσιεύσει εκτενείς πληροφορίες σχετικά με τις έρευνες που είχε δημοσιεύσει η Daphne Caruana Galizia·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη, ειδικότερα, ότι η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην ΕΕ είναι ανεπαρκής, μεταξύ άλλων λόγω των υφιστάμενων κενών στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως αναδεικνύεται από πρόσφατες περιπτώσεις ανεπαρκούς επιβολής της σχετικής νομοθεσίας όσον αφορά μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα σε διάφορα κράτη μέλη·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) συνήγαγε στη σύστασή της, του Ιουλίου του 2018, προς τη μονάδα ανάλυσης χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Μάλτας (FIAU) ότι υφίστανται «γενικές και συστηματικές ελλείψεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» στη Μάλτα, ειδικότερα δε όσον αφορά την υπόθεση της Pilatus Bank, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι το σχέδιο δράσης της FIAU «κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή διαπίστωσε στη συνέχεια ότι «η μαλτέζικη FIAU παραβίασε τις υποχρεώσεις της» που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και ότι δεν εφάρμοσε πλήρως τη σύσταση της ΕΑΤ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εξέδωσε τη γνώμη της για την εν λόγω υπόθεση τον Νοέμβριο του 2018·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μάλτα διαθέτει μεγάλο τραπεζικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων συγκεκριμένων τραπεζικών ιδρυμάτων που δεν συμμορφώνονται με όλα τα κανονιστικά πρότυπα και τις απαιτήσεις, όπως προκύπτει από την περίπτωση της Pilatus Bank και την ανάκληση της άδειάς της από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση στο πλαίσιο της έρευνας «Egrant» δεν είναι διαθέσιμη στο κοινό· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαθέσιμα συμπεράσματα δεν επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς που συνδέουν την κυριότητα της Egrant Inc. με τον μαλτέζο πρωθυπουργό και τη σύζυγό του· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο προϊστάμενος του γραφείου του πρωθυπουργού και ο υπεύθυνος επικοινωνίας του πρωθυπουργού έχουν πρόσβαση στην πλήρη έκθεση της έρευνας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνέχεια δεν ξεκίνησε έρευνα για να αποκαλυφθεί ποιος έχει την πραγματική κυριότητα της Egrant, στοιχείο που δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκαλύψεις σχετικά με τον πραγματικό κύριο της εταιρείας «17 Black» —που σύμφωνα με τους σημερινούς ισχυρισμούς είναι ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Tumas, στον οποίο η κυβέρνηση της Μάλτας ανέθεσε σύμβαση για την κατασκευή του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής της Electrogas στη Μάλτα— τονίζουν περαιτέρω την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά οικονομικά συμφέροντα και σχέσεις με μέλη της κυβέρνησης, όπως ο προϊστάμενος του γραφείου του πρωθυπουργού και ο νυν υπουργός Τουρισμού και πρώην υπουργός Ενέργειας·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϊστάμενος του γραφείου του πρωθυπουργού και ο νυν υπουργός Τουρισμού και πρώην υπουργός Ενέργειας είναι οι μόνοι εν ενεργεία υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι είναι πραγματικοί κύριοι μιας νομικής οντότητας που αποκαλύφθηκε με τα έγγραφα του Παναμά· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τελευταίος κατέθεσε σε αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χρήση των οντοτήτων του, προβαίνοντας σε δηλώσεις που αντέβαιναν στα δημοσιευμένα έγγραφα του Παναμά·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ασφάλειας για τους δημοσιογράφους και το συρρικνούμενο περιθώριο δράσης της κοινωνίας των πολιτών λόγω παρενοχλήσεων και εκφοβισμού υπονομεύουν τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας και διαβρώνουν τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι, ειδικότερα δε οι ερευνητές δημοσιογράφοι αλλά όχι μόνο, αντιμετωπίζουν όλο και πιο συχνά τις λεγόμενες «στρατηγικές μηνύσεις κατά της συμμετοχής του κοινού» (SLAPP) οι οποίες στρέφονται εναντίον τους με αποκλειστικό σκοπό να εμποδίσουν την εκτέλεση του έργου τους·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογένεια της Daphne Caruana Galizia πρέπει να αντιμετωπίσει τις εκστρατείες μίσους και τις αγωγές για συκοφαντική δυσφήμιση ακόμη και μετά τον θάνατό της, μεταξύ άλλων και από στελέχη της κυβέρνησης της Μάλτας, και ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δήλωσε ότι δεν κρίνει απαραίτητη την απόσυρση αυτών των αγωγών για συκοφαντική δυσφήμιση·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογένεια και οι φίλοι της Daphne Caruana Galizia, καθώς και οι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, καλούνται επίσης να αντιμετωπίσουν μια συνεχιζόμενη κατάσταση στο αυτοσχέδιο μνημείο της, η οποία αφορά την αφαίρεση και την καταστροφή αντικειμένων αφιερωμένων στη μνήμη της·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της Βενετίας, στη γνώμη της για τη Μάλτα, την οποία εξέδωσε κατά την 117η σύνοδο της ολομέλειάς της στις 14-15 Δεκεμβρίου 2018[16], υπογράμμισε τη θετική υποχρέωση των κρατών να προστατεύουν τους δημοσιογράφους ως ζήτημα που συνδέεται άμεσα με το κράτος δικαίου, και επέμεινε ότι «αποτελεί διεθνή υποχρέωση της κυβέρνησης [της Μάλτας] να διασφαλίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης και η κοινωνία των πολιτών μπορούν να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη λογοδοσία των αρχών»[17]·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της Βενετίας τόνισε ότι η σύσταση της Επιτροπής Διορισμών Δικαστικών (JAC) το 2016 ήταν ένα θετικό βήμα από τις αρχές της Μάλτας, και επεσήμανε επίσης ότι εξακολουθούν, παρά ταύτα, να υπάρχουν ορισμένα σημεία που προκαλούν ανησυχία υπό το πρίσμα της αρχής της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση των διωκτικών εξουσιών και τη δικαστική δομή, και σχετικά με τη συνολική διάκριση και την ισορροπία των εξουσιών στη χώρα, η οποία γέρνει σαφώς υπέρ της εκτελεστικής εξουσίας, και ιδίως υπέρ του πρωθυπουργού, ο οποίος διαθέτει ευρεία δέσμη εξουσιών, μεταξύ άλλων σε διάφορες διαδικασίες διορισμού, όπως για τα μέλη του δικαστικού σώματος, και ότι αυτό δεν συνδυάζεται με στέρεες δικλείδες ασφαλείας[18]·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της Βενετίας δήλωσε ότι η τρέχουσα κατανομή των διωκτικών εξουσιών μεταξύ της αστυνομίας και του γενικού εισαγγελέα της Μάλτας συνιστά «ασαφές σύστημα» το οποίο «είναι προβληματικό από την άποψη της διάκρισης των εξουσιών»· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημείωσε επίσης ότι ο γενικός εισαγγελέας, ο οποίος ασκεί διωκτικές εξουσίες όντας παράλληλα νομικός σύμβουλος της κυβέρνησης και πρόεδρος της FIAU, κατέχει πολύ ισχυρή θέση η οποία «είναι προβληματική από την άποψη της αρχής των δημοκρατικών ελέγχων και ισορροπιών και της διάκρισης των εξουσιών»[19]·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπροσωπεία της Επιτροπής της Βενετίας σημείωσε ότι ένας μελλοντικός διαχωρισμός των ρόλων του γενικού εισαγγελέα «είναι πλέον ευρέως αποδεκτός στη Μάλτα μετά την έκθεση της Επιτροπής, του 2013, για μια ολιστική μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος»[20]·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της Βενετίας δήλωσε ότι, εκτός από τα διωκτικά καθήκοντα του γενικού εισαγγελέα και της αστυνομίας, οι δικαστές έχουν επίσης τη δυνατότητα να ξεκινήσουν έρευνες και ότι «δεν φαίνεται να υπάρχει συντονισμός μεταξύ δικαστικών και αστυνομικών ερευνών»[21]·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της Βενετίας τόνισε επίσης ότι η μόνιμη επιτροπή για την καταπολέμηση της διαφθοράς (PCAC) πάσχει όσον αφορά τη σύνθεσή της, δεδομένου ότι οι διορισμοί των μελών εξαρτώνται από τον πρωθυπουργό, έστω και μετά από διαβούλευση με την αντιπολίτευση, καθώς και όσον αφορά τους αποδέκτες των εκθέσεών της, δηλαδή τον υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος δεν διαθέτει εξουσίες έρευνας, με αποτέλεσμα οι εκθέσεις να οδηγούν σε πραγματικές έρευνες και διώξεις σε πολύ περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων[22]·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της Βενετίας έκρινε ότι η διαδικασία διορισμού του Αρχηγού της Αστυνομίας πρέπει να βασίζεται σε δημόσιο διαγωνισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αρχηγός της Αστυνομίας θα πρέπει να θεωρείται πολιτικά ουδέτερος από το ευρύ κοινό[23]·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μάλτα έχει ξεκινήσει μια διαδικασία διερεύνησης συνταγματικών μεταρρυθμίσεων, υπό την εποπτεία του Προέδρου της, στην οποία συμμετέχουν διάφορες πολιτικές δυνάμεις και η κοινωνία των πολιτών, και οι περισσότερες από τις οποίες θα απαιτήσουν την εφαρμογή πλειοψηφίας των δύο τρίτων του Κοινοβουλίου·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρακολούθηση της επιδείνωσης της κατάστασης του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί ζωτικό μέρος της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, και ότι η μορφή της ομάδας παρακολούθησης του κράτους δικαίου επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να παρακολουθεί στενά και να έρχεται σε επαφή με τις αρχές των κρατών μελών και την κοινωνία των πολιτών·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα ευρέως υποστηριχθέντα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου[24], η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει ακόμη πρόταση για ολοκληρωμένο και ανεξάρτητο μηχανισμό για την παρακολούθηση της κατάστασης όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (ΔΚΘ) σε ετήσια βάση σε όλα τα κράτη μέλη·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση «προγραμμάτων χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές» από κράτη μέλη της ΕΕ εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, υπονομεύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την ακεραιότητα του χώρου Σένγκεν, επιτρέπει την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών απλώς και μόνο βάσει του συσσωρευμένου πλούτου και όχι βάσει χρήσιμων γνώσεων, δεξιοτήτων ή ανθρωπιστικών ζητημάτων, και έχει ως αποτέλεσμα την κατ’ ουσίαν πώληση της ιθαγένειας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δηλώσει ρητά ότι δεν εγκρίνει πλέον τα μαλτέζικα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές, στην οποία χαρτογραφούνται οι υφιστάμενες πρακτικές και προσδιορίζονται ορισμένοι κίνδυνοι που συνεπάγονται αυτά τα προγράμματα για την ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Μάλτας έχει συνάψει εμπιστευτική συμφωνία με την ιδιωτική εταιρεία Henley & Partners για την εφαρμογή του μαλτέζικου «προγράμματος χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές», με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να εξακριβωθεί κατά πόσον οι συμπεφωνημένες διαδικασίες, ο όγκος των πωλήσεων και άλλοι όροι είναι σύμφωνοι με το μαλτέζικο, το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο και με παραμέτρους ασφαλείας·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των προϋποθέσεων διαμονής για τους αιτούντες του μαλτέζικου προγράμματος χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές δεν συνάδει με τους όρους που συμφωνήθηκαν με την Επιτροπή για τα εν λόγω προγράμματα το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν έχει λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της έλλειψης σεβασμού των προϋποθέσεων διαμονής·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχυρισμοί σχετικά με την πώληση θεωρήσεων για ιατρικούς σκοπούς και θεωρήσεων Σένγκεν στη Λιβύη και την Αλγερία από μαλτέζους υπαλλήλους δεν έχουν διερευνηθεί πλήρως[25]·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι στη Σλοβακία ανέφεραν, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της αντιπροσωπείας της ROLMG, ότι λειτουργούν σε ένα περιβάλλον όπου δεν είναι πάντα εξασφαλισμένη η πλήρης ανεξαρτησία και ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην περίπτωση της RTVS (Ραδιοτηλεόραση της Σλοβακίας), υπήρξαν περιπτώσεις εικαζόμενης πολιτικής παρέμβασης στο έργο των δημοσιογράφων, όπως μέσω της έκδοσης κατευθυντήριων γραμμών για τα σύντομα δελτία ειδήσεων·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνική νομοθεσία για τον Τύπο τελεί υπό αναθεώρηση στη Σλοβακία και αυτό αποτελεί ευκαιρία για την ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ασφάλειας των δημοσιογράφων·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές για διαφθορά και απάτη στη Σλοβακία, μεταξύ άλλων με τα γεωργικά κονδύλια της ΕΕ όπου εμπλέκεται ο Οργανισμός Γεωργικών Πληρωμών, οι οποίες χρήζουν ενδελεχούς και ανεξάρτητης έρευνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από αυτές τις αναφορές διερευνώνται όντως από την OLAF και ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου πραγματοποίησε σχετικά με αυτές διερευνητική αποστολή στη Σλοβακία τον Δεκέμβριο του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Σλοβακία έχει τα υψηλότερα ποσοστά εντοπισμού παρατυπιών και απάτης[26]·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της ROLMG εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την αμεροληψία της επιβολής του νόμου και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στη Σλοβακία, ιδίως όσον αφορά την πολιτικοποίηση και την έλλειψη διαφάνειας των διαδικασιών επιλογής και διορισμού, όπως για τη θέση του αρχηγού της αστυνομίας·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης, καθώς και ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας και ο αρχηγός της αστυνομίας, παραιτήθηκαν μετά τη δολοφονία του Ján Kuciak·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθετική διαδικασία στη Σλοβακία σχετικά με τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας επιλογής δικαστών του Συνταγματικού Δικαστηρίου δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι η επικείμενη διαδικασία επιλογής για την αντικατάσταση των εννέα απερχόμενων δικαστών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων διαδικασιών·

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της αποστολής τους, τα μέλη της αντιπροσωπείας της ROLMG έλαβαν υπό σημείωση τη δέσμευση για σεβασμό των προτύπων του κράτους δικαίου που ανέλαβαν διάφοροι υπάλληλοι των σλοβακικών δημόσιων αρχών και φορείς της κοινωνίας των πολιτών·

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Δείκτης Ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα για το 2018 κατατάσσει τη Σλοβακία στην 27η θέση, από την 17η θέση στην οποία βρισκόταν το 2017, και τη Μάλτα στην 65η θέση, από την 47η θέση το 2017, και ότι η Βουλγαρία κατατάσσεται στη χαμηλότερη θέση, υποχωρώντας στην 111η, από την 109η όπου βρισκόταν το 2017·

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Transparency International κατέταξε τη Μάλτα στην 51η θέση (από την 46η το 2017), τη Σλοβακία στην 57η (από την 54η το 2017) και τη Βουλγαρία στην 77η (από την 71η θέση το 2017) στον ετήσιο δείκτη της για την αντίληψη της διαφθοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι τρεις χώρες έχουν σημαντικά χαμηλότερες επιδόσεις από τον μέσο όρο της ΕΕ[27]·

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.  καταδικάζει απερίφραστα τις συνεχείς προσπάθειες αποδυνάμωσης του κράτους δικαίου, της διάκρισης των εξουσιών και της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας από έναν αυξανόμενο αριθμό κυβερνήσεων των κρατών μελών· εκφράζει την ανησυχία του διότι, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει νομοθεσία για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας της δικαιοσύνης σύμφωνα με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στον τρόπο εφαρμογής των εν λόγω προτύπων·

2.  υπενθυμίζει ότι το κράτος δικαίου αποτελεί συνιστώσα και προϋπόθεση για την προστασία όλων των αξιών που απαριθμούνται στο άρθρο 2 ΣΕΕ· καλεί όλους τους σχετικούς φορείς σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, των κοινοβουλίων και του δικαστικού σώματος, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προάσπιση και την ενίσχυση του κράτους δικαίου·

3.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία τις αυξανόμενες απειλές κατά των δημοσιογράφων και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, την εντεινόμενη απαξίωση εκ μέρους της κοινής γνώμης και μια εν γένει αποδυνάμωση του επαγγέλματος, την αυξανόμενη οικονομική συγκέντρωση που παρατηρείται στον κλάδο και τη διογκούμενη παραπληροφόρηση· επισημαίνει ότι μια ισχυρή δημοκρατία που βασίζεται στο κράτος δικαίου δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς μια ισχυρή και ανεξάρτητη τέταρτη εξουσία·

4.  καλεί μετ’ επιτάσεως το Συμβούλιο να εξετάσει και να δώσει συνέχεια στις προτάσεις της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις διαδικασίες επί παραβάσει και τη διαδικασία του άρθρου 7 της ΣΕΕ, συγκεκριμένα με τη λήψη άμεσων μέτρων βάσει της αιτιολογημένης πρότασης της Επιτροπής της 20ης Δεκεμβρίου 2017 για την Πολωνία, καθώς και με την κατά προτεραιότητα ένταξη της κατάστασης στην Ουγγαρία στο θεματολόγιο του Συμβουλίου, με την άμεση και πλήρη ενημέρωση του Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, και με την πρόσκληση προς το Κοινοβούλιο να υποβάλει την αιτιολογημένη πρότασή του σχετικά με την Ουγγαρία στο Συμβούλιο·

ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

5.  καλεί την κυβέρνηση της Μάλτας να δρομολογήσει χωρίς καθυστέρηση μια πλήρη και ανεξάρτητη δημόσια έρευνα για τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιστάσεις που επέτρεψαν τη διάπραξή της, την αντίδραση των δημόσιων αρχών, και τα μέτρα που μπορούν να θεσπιστούν για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα συμβεί ποτέ ξανά παρόμοια δολοφονία·

6.  παροτρύνει έντονα την κυβέρνηση της Μάλτας να καταδικάσει δημόσια και απερίφραστα κάθε ρητορική μίσους ενάντια στην αποθανούσα Daphne Caruana Galizia και κάθε προσβολή της μνήμης της· ζητεί μετ’ επιτάσεως τη λήψη ισχυρών μέτρων εναντίον δημόσιων λειτουργών που υποδαυλίζουν το μίσος·

7.  θεωρεί ύψιστης σημασίας να βρεθεί λύση, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και την οικογένειά της, όσον αφορά τον τόπο μνήμης για την Daphne Caruana Galizia στη Βαλέτα, ώστε να μπορεί να τιμάται ανεμπόδιστα η μνήμη της·

8.  καλεί τις αρμόδιες αρχές της Μάλτας να δημοσιεύσουν το πλήρες, αλογόκριτο, πόρισμα της δικαστικής έρευνας «Egrant»·

9.  παροτρύνει τις κυβερνήσεις της Μάλτας και της Σλοβακίας να μεριμνήσουν ώστε όλες οι ενδείξεις τέλεσης εγκληματικών πράξεων να ερευνώνται άμεσα και πλήρως από τις διωκτικές αρχές, μεταξύ άλλων όταν οι εν λόγω ενδείξεις αποκαλύπτονται από μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και δημοσιογράφους, ιδίως όταν πρόκειται, επί παραδείγματι, για φερόμενες υποθέσεις διαφθοράς, οικονομικών εγκλημάτων, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, απάτης και φοροδιαφυγής όπως εκείνες που δημοσιοποιήθηκαν από την Daphne Caruana Galizia και τον Ján Kuciak·

10.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι δεν ήταν διαθέσιμα όλα τα μέλη της κυβέρνησης της Μάλτας, όπως ο υπουργός Τουρισμού και πρώην υπουργός Ενέργειας, προκειμένου να συναντηθούν με την αποστολή της ομάδας παρακολούθησης του κράτους δικαίου (ROLMG), και ότι δεν κατέστη επίσης δυνατό η εν λόγω ομάδα να συναντήσει εκπροσώπους της Nexia BT όπως τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας·

11.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι αρχές της Μάλτας δεν υπέβαλαν ποτέ επίσημο αίτημα νομικής συνδρομής προς το γερμανικό Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών («Bundeskriminalamt») για να τους δοθεί πρόσβαση στα δεδομένα που ήταν αποθηκευμένα στους φορητούς υπολογιστές και τους σκληρούς δίσκους της Daphne Caruana Galizia, μετά την παράδοσή τους στις γερμανικές αρχές από την οικογένειά της·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πρόσφατα πορίσματα της έρευνας και την επακόλουθη σύλληψη τεσσάρων προσώπων στα οποία έχουν τώρα απαγγελθεί κατηγορίες σε σχέση με την έρευνα για τη δολοφονία του Ján Kuciak και της Martina Kušnírová τον Σεπτέμβριο του 2018· καλεί τις διωκτικές αρχές να συνεχίσουν την έρευνα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο με κάθε μέσο που έχουν στη διάθεσή τους, μεταξύ άλλων με την παράταση της συμφωνίας της κοινής ομάδας έρευνας πέραν του Απριλίου του 2019, προκειμένου να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας·

13.  σημειώνει ότι στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του Ján Kuciak και της Martina Kušnírová αποκαλύφθηκαν και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, όπως μεταξύ άλλων ένα εικαζόμενο σχέδιο δολοφονίας των εισαγγελέων Peter Šufliarsky και Maroš Žilinka καθώς και του δικηγόρου Daniel Lipšic· σημειώνει ότι η συνέχιση της έρευνας, ανατέθηκε με κοινή απόφαση του γενικού εισαγγελέα και του ειδικού εισαγγελέα, στην αστυνομική διεύθυνση του υπουργείου Εσωτερικών, λόγω πιθανής συμμετοχής αστυνομικών οργάνων σε αναζήτηση στοιχείων για τους στοχοποιηθέντες σε βάσεις δεδομένων της αστυνομίας, προτίθεται δε να παρακολουθήσει περαιτέρω την εξέλιξη της έρευνας·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ίδρυση του Ερευνητικού Κέντρου Ján Kuciak, του προγράμματος Δάφνη (Daphne Project) που δημιούργησαν πολλοί δημοσιογράφοι στα τέλη του 2018, και του δικτύου Forbidden Stories (Απαγορευμένες Ιστορίες) που συντονίζει το Daphne Project, το οποίο συγκροτήθηκε από 18 κοινοπραξίες ερευνητών δημοσιογράφων τον Μάρτιο του 2018, με σκοπό τη συνέχιση του έργου της δολοφονηθείσας δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia· σημειώνει ότι 6 μήνες μετά τη δημιουργία του, το πρόγραμμα Daphne προέβη στην πρώτη δημοσίευσή του σε νέες αποκαλύψεις·

15.  καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης να διενεργήσουν ενδελεχείς έρευνες σε όλες τις υποθέσεις που τέθηκαν υπόψη των ad hoc αντιπροσωπειών του Κοινοβουλίου το 2018, ήτοι καταγγελίες για διαφθορά και απάτη, μεταξύ άλλων σε σχέση με γεωργικά κονδύλια της ΕΕ, και εσφαλμένα ενδεχομένως κίνητρα για αρπαγή γαιών·

16.  καλεί την κυβέρνηση της Μάλτας να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τις αποκαλύψεις των εγγράφων του Παναμά και τους δεσμούς μεταξύ της εδρεύουσας στο Ντουμπάι εταιρείας «17 Black» και του υπουργού Τουρισμού και πρώην υπουργού Ενέργειας και του προϊσταμένου του Γραφείου του Πρωθυπουργού·

17.  καλεί τις κυβερνήσεις της Μάλτας και της Σλοβακίας, και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις διωκτικές τους αρχές, να εντείνουν τη δράση τους κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στα θεσμικά όργανά τους·

18.  ανησυχεί έντονα για τον πιθανό ρόλο της κυβέρνησης της Σλοβακίας στην απαγωγή ενός Βιετναμέζου πολίτη από τη Γερμανία και ζητεί, σε στενή συνεργασία με τις γερμανικές αρχές, τη σύνταξη ολοκληρωμένης έκθεσης έρευνας, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εικαζόμενη εμπλοκή του πρώην υπουργού Εσωτερικών·

19.  ανησυχεί για τις καταγγελίες περί διαφθοράς, συγκρούσεων συμφερόντων, ατιμωρησίας και μεταπήδησης σε θέσεις στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα που επικρατούν στα δίκτυα εξουσίας της Σλοβακίας· εκφράζει την κατάπληξή του για το γεγονός ότι, μετά την παραίτησή τους, ένας πρώην ανώτατος αστυνομικός αξιωματούχος του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NAKA) και ο πρώην αρχηγός της Αστυνομίας διορίστηκαν ως σύμβουλοι του υπουργού Εσωτερικών, ενώ ανάλογα φαινόμενα παρατηρούνται και στην Τσεχική Δημοκρατία· διαπιστώνει ότι ο πρώην αρχηγός της Αστυνομίας έχει πλέον παραιτηθεί από τη θέση συμβούλου του υπουργού Εσωτερικών έπειτα από δημοσιεύματα σχετικά με αναζήτηση που πραγματοποιήθηκε, πριν από τη δολοφονία του, για τον Ján Kuciak σε βάση δεδομένων της Αστυνομίας, την οποία φέρεται να διέταξε ο πρώην αρχηγός της Αστυνομίας·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι πολλοί πολίτες της Σλοβακίας και της Μάλτας καθώς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αγωνίζονται υπέρ της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· προτρέπει τις κυβερνήσεις της Σλοβακίας και της Μάλτας να στηρίξουν πλήρως αυτή τη συμμετοχή των πολιτών και να μην την αποθαρρύνουν·

21.  καλεί τις κυβερνήσεις της Μάλτας, της Σλοβακίας και της Βουλγαρίας να συνεχίσουν να διευκολύνουν κάθε συνεργασία με την Ευρωπόλ, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας την πλήρη συμμετοχή της Υπηρεσίας και παρέχοντάς της εκ των προτέρων πλήρη πρόσβαση στα αρχεία που συνδέονται με τις έρευνες·

22.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει σαφή καθοδήγηση σχετικά με τους όρους και το νομικό πλαίσιο που διέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων μεταξύ των διωκτικών αρχών των κρατών μελών, και μεταξύ αυτών και των οργανισμών της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας·

23.  διαπιστώνει ότι οι δημοσιονομικοί και ανθρώπινοι πόροι καθώς και οι αρμοδιότητες της Ευρωπόλ και της Eurojust δεν επαρκούν ώστε οι εν λόγω οργανισμοί να παράσχουν κατά τρόπο ολοκληρωμένο και προορατικό ενωσιακή προστιθέμενη αξία στο πλαίσιο της διεξαγωγής ερευνών, όπως στις περιπτώσεις των δολοφονιών της Daphne Caruana Galizia και των Ján Kuciak και Martina Kušnírová·

24.  υπογραμμίζει ότι οι διωκτικές και δικαστικές αρχές των κρατών μελών αποτελούν μέρος ενός ευρωπαϊκού συστήματος συνεργασίας· φρονεί συνεπώς ότι τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλουν προορατικά στην αντιμετώπιση των ελλείψεων από πλευράς εθνικών αρχών, και κρίνει ανησυχητικό το ότι τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ λαμβάνουν συνήθως σχετικά μέτρα μόνο μετά την αποκάλυψη πληροφοριών από δημοσιογράφους και μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος·

25.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αυξήσουν τον προϋπολογισμό της Ευρωπόλ σύμφωνα με τις επιχειρησιακές και στρατηγικές ανάγκες που προσδιορίστηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, και να ενισχύσουν τις αρμοδιότητες της Ευρωπόλ ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχει με πιο προορατικό τρόπο σε έρευνες που αφορούν κυρίαρχες ομάδες οργανωμένου εγκλήματος στα κράτη μέλη οσάκις υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την ανεξαρτησία και την ποιότητα των εν λόγω ερευνών, για παράδειγμα, παρέχοντας στην Ευρωπόλ τη δυνατότητα να συστήνει προορατικά κοινές ομάδες έρευνας σε τέτοιες περιπτώσεις·

26.  ζητεί η Eurojust και η μελλοντική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) να συνεργάζονται άριστα στο πλαίσιο ερευνών που αφορούν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, ιδίως σε συνάρτηση με κράτη μέλη που δεν έχουν προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία· καλεί, για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διευκολύνουν την ταχεία σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και εκτιμά ότι όλα τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει την πρόθεσή τους να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να το πράξουν·

27.  καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου που έχουν ζητήσει τη χαρτογράφηση των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις τεχνικές έρευνας σε ολόκληρη την ΕΕ προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη κοινών ερευνητικών πρακτικών στην ΕΕ[28]·

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ

28.  χαιρετίζει τις δηλώσεις της κυβέρνησης της Μάλτας σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων που αναφέρονται στην πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής της Βενετίας·

29.  επικροτεί τη δημιουργία μιας ομάδας, στο πλαίσιο της οποίας μέλη τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης συμμετέχουν στην εξέταση συνταγματικών μεταρρυθμίσεων·

30.  καλεί την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Μάλτας να εφαρμόσουν όλες ανεξαιρέτως τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, ενδεχομένως και αναδρομικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση των προηγούμενων και τρεχουσών αποφάσεων, θέσεων και δομών με τις εν λόγω συστάσεις, και συγκεκριμένα:

–  να ενισχυθεί η ανεξαρτησία, οι εξουσίες εποπτείας και οι αρμοδιότητες των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Μάλτας, ιδίως με την αυστηροποίηση των κανόνων σχετικά με τα ασυμβίβαστα και με την παροχή επαρκούς αποζημίωσης και αμερόληπτης στήριξης·

–  να ανακοινώνονται δημόσια οι κενές θέσεις δικαστικών λειτουργών (παράγραφος 44)·

–  να αλλάξει η σύνθεση της επιτροπής διορισμού δικαστών (JAC), προκειμένου τουλάχιστον τα μισά μέλη να είναι δικαστές που εκλέγονται από τους ομοτίμους τους, και να δοθεί στην JAC η αρμοδιότητα να κατατάσσει τους υποψηφίους βάσει προσόντων, και να προτείνει άμεσα τους εν λόγω υποψηφίους στον Πρόεδρο για διορισμό, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού του προέδρου του ανωτάτου δικαστηρίου (παράγραφος 44)·

–  να δοθεί στα Δικαστικά Συμβούλια η εξουσία παύσης δικαστών και να προβλέπεται η δυνατότητα δικαστικής προσφυγής κατά πειθαρχικών μέτρων που επιβάλλονται από τα εν λόγω Συμβούλια (παράγραφος 53)·

–  να ιδρυθεί ένα Γραφείο ανεξάρτητου διευθυντή εισαγγελικών αρχών (DPP) που θα είναι υπεύθυνο για όλες τις εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να αναλάβει τα τρέχοντα εισαγγελικά καθήκοντα του γενικού εισαγγελέα, καθώς και τα διωκτικά καθήκοντα της Αστυνομίας και τις δικαστικές έρευνες, σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας (παράγραφοι 61-73)· καλεί την κυβέρνηση της Μάλτας να θέσει το δυνητικά νέο αυτό Γραφείο (DPP) υπό καθεστώς δικαστικού ελέγχου, ιδίως όσον αφορά αποφάσεις περί μη άσκησης δίωξης (παράγραφοι 68, 73)·

–  να μεταρρυθμιστεί η μόνιμη επιτροπή κατά της διαφθοράς (PCAC), εξασφαλίζοντας τόσο ότι η διαδικασία διορισμού εξαρτάται λιγότερο από την εκτελεστική εξουσία, και ιδίως τον πρωθυπουργό, όσο και ότι οι εκθέσεις της PCAC οδηγούν όντως σε διώξεις· θα πρέπει να εξεταστεί επίσης το ενδεχόμενο η PCAC να είναι άμεσα υπόλογη στο νέο DPP (παράγραφος 72)·

–  να δρομολογηθεί μία συνταγματική μεταρρύθμιση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου θα οδηγούν, χωρίς να απαιτείται παρέμβαση του κοινοβουλίου, στην ακύρωση των διατάξεων που κρίνονται αντισυνταγματικές (παράγραφος 79)·

–  να καταργηθεί η πρακτική βουλευτών μερικής απασχόλησης, να αυξηθεί η αποζημίωση των βουλευτών, να περιοριστεί ο διορισμός βουλευτών σε επίσημους οργανισμούς, να τίθεται στη διάθεση των βουλευτών επαρκές υποστηρικτικό προσωπικό και ανεξάρτητες γνώσεις και συμβουλές, και να αποφεύγεται η εκτενής χρήση κατ’ εξουσιοδότηση νομοθετικών πράξεων (παράγραφος 94)·

–  να εξασφαλιστεί ότι τα αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλει ο διαμεσολαβητής ικανοποιούνται πλήρως από τις αρχές, ότι οι εκθέσεις του διαμεσολαβητή συζητώνται στο κοινοβούλιο, ότι το γραφείο του διαμεσολαβητή ρυθμίζεται σε συνταγματικό επίπεδο, και ότι επικαιροποιείται ο Νόμος σχετικά με την Ελευθερία της Πληροφορίας (παράγραφοι 100-101)·

–  να αναμορφωθεί η διαδικασία διορισμού μόνιμων γραμματέων, και η επιλογή τους να γίνεται βάσει προσόντων από μια ανεξάρτητη επιτροπή της δημόσιας διοίκησης και όχι από τον πρωθυπουργό (παράγραφοι 119-120)·

–  να περιοριστεί σημαντικά η πρακτική «θέσεων ή ατόμων εμπιστοσύνης» και να θεσπιστούν σαφείς νομικοί κανόνες και μια συνταγματική τροποποίηση που θα αποτελέσουν τη βάση και το πλαίσιο για την κανονιστική ρύθμιση της εν λόγω πρακτικής (παράγραφος 129)·

–  να αλλάξει η διαδικασία διορισμού του αρχηγού της Αστυνομίας, δηλαδή η επιλογή να γίνεται βάσει προσόντων με την καθιέρωση δημόσιου διαγωνισμού (παράγραφος 134)·

31.  σημειώνει ότι, στη Σλοβακία, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επιλογής και διορισμού δικαστών στο Συνταγματικό Δικαστήριο, καθώς η θητεία εννέα εκ των 13 δικαστών λήγει τον Φεβρουάριο· υπογραμμίζει ότι οι κανονισμοί που καλύπτουν την εν λόγω διαδικασία επιλογής και διορισμού καθώς και τα σχετικά προσόντα και οι σχετικές απαιτήσεις πρέπει να πληρούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα όσον αφορά τη διαφάνεια, τον έλεγχο και τη λογοδοσία, σύμφωνα με τα σχετικά συμπεράσματα της Επιτροπής της Βενετίας[29]·

32.  ζητεί την ταχεία θέσπιση διαφανών, σαφών και αντικειμενικών κανόνων και διαδικασιών για την επιλογή του νέου αρχηγού της Αστυνομίας της Σλοβακίας το 2019, με στόχο να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η ουδετερότητα του αξιώματος·

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ, ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ KAI ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

33.  καλεί την κυβέρνηση της Μάλτας να καταργήσει τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές, και να αναθέσει μια ανεξάρτητη και διεθνή έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις αυτής της πώλησης όσον αφορά τις ικανότητες των αρχών επιβολής της Μάλτας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τα άλλα είδη διασυνοριακού εγκλήματος και την ακεραιότητα του χώρου Σένγκεν·

34.  καλεί την κυβέρνηση της Μάλτας να δημοσιεύει σε ετήσια βάση αυτοτελή κατάλογο όλων των προσώπων που έχουν αγοράσει την ιθαγένεια της Μάλτας και της ΕΕ, και να διασφαλίζει ότι οι αγοραστές δεν απαριθμούνται μαζί με άτομα που απέκτησαν τη μαλτεζική ιθαγένεια με άλλους τρόπους· καλεί την κυβέρνηση της Μάλτας να διασφαλίζει ότι όλοι αυτοί οι νέοι πολίτες έχουν πράγματι διαμείνει έναν ολόκληρο χρόνο στην Μάλτα πριν από την αγορά, όπως συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την έναρξη του προγράμματος· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι η αρχική συμφωνία για το εν λόγω ζήτημα γίνεται σεβαστή στο μέλλον·

35.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, τον Φεβρουάριο του 2019, όταν της ζητήθηκαν διευκρινίσεις, η Επιτροπή δήλωσε απερίφραστα ότι δεν εγκρίνει με κανένα τρόπο τα προγράμματα της Μάλτας για τη χορήγηση ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές·

36.  καλεί την κυβέρνηση της Μάλτας να γνωστοποιήσει πλήρως και να καταγγείλει τη σύμβασή της με την εταιρεία Henley & Partners, την ιδιωτική εταιρεία που εφαρμόζει σήμερα τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές, χωρίς καμία συνέπεια για τα δημόσια οικονομικά σε περίπτωση καταγγελίας ή αναστολής της εν λόγω σύμβασης·

37.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον οι υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ αρχών των κρατών μελών και ιδιωτικών εταιρειών που διαχειρίζονται και αναθέτουν εξωτερικά τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές συνάδουν με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο και με ζητήματα ασφαλείας·

38.  χαιρετίζει τη δημοσίευση της έκθεσης της Επιτροπής με τίτλο « Investor citizenship and residence schemes» (Προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές) αλλά ανησυχεί για την έλλειψη στοιχείων που την χαρακτηρίζει· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί την κλίμακα και τον αντίκτυπο των διαφόρων προγραμμάτων χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές στην ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας, το προφίλ και τις δραστηριότητες των δικαιούχων, τις πιθανές επιπτώσεις στο διασυνοριακό έγκλημα, και την ακεραιότητα του χώρου Σένγκεν· καλεί την Επιτροπή να αναφερθεί ρητώς στα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές στο πλαίσιο του μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν και να υποβάλει νομοθετική πρόταση που θέτει σαφή όρια στα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές·

40.  καλεί την Επιτροπή, αξιοποιώντας την έκθεσή της για τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές που ισχύουν σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, να εξετάσει συγκεκριμένα τις επιπτώσεις που έχουν τα προγράμματα της μαλτεζικής κυβέρνησης για την χορήγηση ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές στην ακεραιότητα του χώρου Σένγκεν·

41.  καλεί την Ευρωπόλ και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής να διενεργήσουν μία από κοινού εκτίμηση απειλών σχετικά με τις συνέπειες των προγραμμάτων των κρατών μελών της ΕΕ για τη χορήγηση ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και την ακεραιότητα του χώρου Σένγκεν·

42.  καλεί την κυβέρνηση της Μάλτας να διερευνήσει πλήρως τις καταγγελίες για μαζικές πωλήσεις θεωρήσεων Σένγκεν και θεωρήσεων για ιατρικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας για εμπλοκή πρώην ή νυν υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης της Μάλτας, όπως του προϊσταμένου του Γραφείου του Πρωθυπουργού και του Neville Gafa·

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

43.  καλεί την κυβέρνηση της Σλοβακίας να μεριμνήσει για την ασφάλεια των δημοσιογράφων· αποδοκιμάζει την έλλειψη διαφάνειας σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης· εκφράζει αμφιβολίες για την ανεξαρτησία και την ποιότητα των δημόσιων μέσων ενημέρωσης μετά την αποχώρηση πολλών δημοσιογράφων του RTVS·

44.  ανησυχεί για τις δηλώσεις Σλοβάκων πολιτικών που αμφισβητούν την αξία της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, όπως αυτές στις οποίες προέβη δημοσίως ο πρώην πρωθυπουργός, για παράδειγμα σε συνέντευξη Τύπου στις 2 Οκτωβρίου 2018·

45.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του στα αρμόδια μέλη της κυβέρνησης της Μάλτας να διασφαλίσουν την απόσυρση, με άμεση ισχύ, των μηνύσεων για συκοφαντική δυσφήμιση που εκκρεμούν εις βάρος της πενθούσας οικογένειας της Daphne Caruana Galizia, να απέχουν από τη χρήση των νόμων περί συκοφαντικής δυσφήμισης για να δεσμεύουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των επικριτικών δημοσιογράφων και να μεταρρυθμίσουν τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται για να παρεμποδίζεται το έργο των δημοσιογράφων·

46.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις με στόχο να αποτρέπονται οι λεγόμενες «στρατηγικές μηνύσεις κατά της συμμετοχής του κοινού» (SLAPP)·

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕ

47.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην Επιτροπή να ξεκινήσει διάλογο με την κυβέρνηση της Μάλτας σε συνάρτηση με το πλαίσιο για το κράτος δικαίου·

48.  σημειώνει τις προσπάθειες της Επιτροπής και του Συμβουλίου να διασφαλίσουν ότι όλα τα κράτη μέλη σέβονται πλήρως το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του όσον αφορά τον περιορισμένο αντίκτυπο του ενωσιακού πλαισίου για το κράτος δικαίου και των διαδικασιών που έχουν κινηθεί μέχρι σήμερα δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ· τονίζει ότι η συστηματική απουσία αντιμετώπισης των σοβαρών και διαρκών παραβιάσεων των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ έχει ενθαρρύνει άλλα κράτη μέλη να ακολουθήσουν την ίδια τακτική· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση της Επιτροπής να αναβάλει μέχρι τον Ιούλιο του 2019·τη δημοσίευση της πρότασής της για την ενίσχυση του πλαισίου για το κράτος δικαίου·

49.  υπενθυμίζει την ανάγκη καθιέρωσης αμερόληπτης και τακτικής αξιολόγησης της κατάστασης του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι αυτή η αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια· εφιστά εκ νέου την προσοχή στα ψηφίσματά του της 10ης Οκτωβρίου 2016 και της 14ης Νοεμβρίου 2018, που ζητούν έναν ολοκληρωμένο, μόνιμο και αντικειμενικό μηχανισμό της ΕΕ για την προστασία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· εκτιμά ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει έναν δίκαιο, ισορροπημένο, τακτικό και προληπτικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση πιθανών παραβιάσεων των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, και υπογραμμίζει ότι η ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου μηχανισμού επείγει σήμερα περισσότερο παρά ποτέ·

50.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει ακόμη μια τέτοια πρόταση για έναν ολοκληρωμένο ενωσιακό μηχανισμό για την δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, και την καλεί να το πράξει εν ευθέτω χρόνω, ιδίως προτείνοντας την έγκριση της διοργανικής συμφωνίας για ένα Σύμφωνο της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

51.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για έναν κανονισμό σχετικά με την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, και εφιστά εκ νέου την προσοχή στη σχετική έκθεση που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο του 2019, και ζητεί μετ’ επιτάσεως από το Συμβούλιο να ξεκινήσει εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατόν·

52.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντική η αποστολή ad hoc αντιπροσωπειών του Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη ως αποτελεσματικό εργαλείο για την παρακολούθηση παραβιάσεων της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· προτείνει τη σύσταση μιας μόνιμης δομής στο πλαίσιο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για την παρακολούθηση των παραβιάσεων αυτών στα κράτη μέλη·

53.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν με αποφασιστικότητα τη συστημική διαφθορά και να σχεδιάσουν αποτελεσματικά μέσα για την πρόληψη, την καταπολέμηση και την επιβολή κυρώσεων κατά της διαφθοράς και την καταπολέμηση της απάτης, και να παρακολουθούν σε τακτική βάση τη χρήση των δημόσιων κονδυλίων· επαναλαμβάνει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή, τα τελευταία έτη, αποφάσισε να μην δημοσιεύσει την έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ και υπογραμμίζει ότι η παροχή θεματολογικών δελτίων σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δεν είναι αρκούντως αποτελεσματικό μέτρο για να διασφαλιστεί ότι η διαφθορά συμπεριλαμβάνεται αδιαμφισβήτητα στο κατάλογο θεμάτων με προτεραιότητα· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αρχίσει και πάλι άμεσα την ετήσια παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς σε σχέση με όλα τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

54.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία μεταξύ της ΕΚΤ και των εθνικών εποπτικών αρχών σχετικά με έναν νέο μηχανισμό συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών· προτρέπει όλες τις συμμετέχουσες αρχές να κάνουν εκτενώς χρήση του μηχανισμού για να εξασφαλίζεται η ταχεία και αποτελεσματική συνεργασία στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες·

55.  υπενθυμίζει στον Πρόεδρο του ότι έχει καθυστερήσει σημαντικά να υλοποιηθεί η έκκλησή του για τη δημιουργία ενός «Ευρωπαϊκού βραβείου ερευνητικής δημοσιογραφίας προς τιμήν της Daphne Caruana Galizia», το οποίο θα απονέμεται σε ετήσια βάση ως αναγνώριση εξαιρετικής ερευνητικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη·

56.  επικροτεί την απόφαση του Κοινοβουλίου να δώσει στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για ερευνητές δημοσιογράφους το όνομα του Ján Kuciak·

57.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

Τελευταία ενημέρωση: 25 Μαρτίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου