Postup : 2019/2679(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0234/2019

Předložené texty :

B8-0234/2019

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0331

<Date>{02/04/2019}2.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0234/2019</NoDocSe>
PDF 141kWORD 49k

<TitreType>DOPORUČENÍ K ROZHODNUTÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložené v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 28. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o datum, do kterého mohou smluvní strany nadále používat své postupy řízení rizik u některých OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana</Titre>

<DocRef>((C(2019)02530 – 2019/2679(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Hospodářský a měnový výbor</Commission>

Odpovědný poslanec: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>


B8-0234/2019

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 28. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o datum, do kterého mohou smluvní strany nadále používat své postupy řízení rizik u některých OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana

((C(2019)02530 – 2019/2679(DEA))

 

Evropský parlament,

 s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2019)02530),

 s ohledem na dopis Komise ze dne 28. března 2019, v němž Komise žádá Parlament, aby uvedl, že proti nařízení v přenesené pravomoci nevysloví námitku,

 s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru ze dne 1. dubna 2019 adresovaný předsedkyni Konference předsedů,

 s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů[1] a zejména na čl. 11 odst. 5 a čl. 82 odst. 6 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/397 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o datum, do kterého mohou smluvní strany nadále používat své postupy řízení rizik u některých OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana[2],

 s ohledem na doporučení k rozhodnutí Hospodářského a měnového výboru,

 s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že podle článku 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/397 se nařízení začne uplatňovat dnem následujícím po dni, kdy Smlouvy přestanou být na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU použitelné pro Spojené království a ve Spojeném království, nevstoupí-li do uvedeného data v platnost dohoda o vystoupení nebo nebude-li prodloužena dvouletá lhůta podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU;

B. vzhledem k tomu, že dne 22. března 2019 Evropská rada se souhlasem Spojeného království přijala rozhodnutí (EU) 2019/476[3], kterým prodlužuje lhůtu podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU, a vzhledem k tomu, že tak nebude splněna druhá podmínka pro použitelnost nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/397, tedy že nebyla prodloužena dvouletá lhůta uvedená v  čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU;

C. vzhledem k tomu, že důvody, které vedly k přijetí nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/397, budou bez ohledu na jakékoli prodloužení lhůty uvedené v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU nadále přetrvávat, a vzhledem k tomu, že Parlament dne 13. února 2019 prohlásil, že proti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/397 nemá námitek;

D. vzhledem k tomu, že Parlament souhlasí s tím, že je důležité, aby příslušné orgány a finanční trhy udělily na omezené dvanáctiměsíční období výjimku pro některé transakce vyplývající z novace, pokud se protistrana usazená ve Spojeném království změní na protistranu v EU-27, a v této souvislosti vítá nařízení v přenesené pravomoci ze dne 28. března 2019, které reaguje na novou situaci v souvislosti s prodloužením lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU rozhodnutím Evropské rady č. (EU) 2019/476;

1. prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

 

 

[1] Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

[2] Úř. věst. L 71, 13.3.2019, s. 15.

[3] Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/476 učiněné se souhlasem Spojeného království ze dne 22. března 2019 o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU (Úř. věst. L 80I, 22.3.2019, s. 1),

Poslední aktualizace: 3. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí