Procedure : 2019/2679(DEA)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0234/2019

Ingediende teksten :

B8-0234/2019

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0331

AANBEVELING VOOR EEN BESLUIT
PDF 130kWORD 50k
2.4.2019
PE637.690v01-00
 
B8-0234/2019

ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement


om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 28 maart 2019 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2251 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de datum tot wanneer tegenpartijen hun risicobeheerprocedures voor bepaalde niet door een centrale tegenpartij geclearde otc-derivatencontracten mogen blijven toepassen ((C(2019)02530 – 2019/2679(DEA))


Commissie economische en monetaire zaken
Verantwoordelijk lid: Roberto Gualtieri

Ontwerpbesluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 28 maart 2019 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2251 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de datum tot wanneer tegenpartijen hun risicobeheerprocedures voor bepaalde niet door een centrale tegenpartij geclearde otc-derivatencontracten mogen blijven toepassen ((C(2019)02530 – 2019/2679(DEA))  
B8‑0234/2019

Het Europees Parlement,

–  gezien de gedelegeerde verordening van de Commissie (C(2019)02530),

–  gezien het schrijven van de Commissie van 28 maart 2019, waarin zij het Parlement verzoekt te verklaren dat het geen bezwaar zal maken tegen de gedelegeerde verordening,

–  gezien het schrijven van de Commissie economische en monetaire zaken aan de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters van 1 april 2019,

–  gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters(1), en met name artikel 11, lid 5, en artikel 82, lid 6,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/397 van de Commissie van 19 december 2018 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2251 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de datum tot wanneer tegenpartijen hun risicobeheerprocedures voor bepaalde niet door een centrale tegenpartij geclearde otc-derivatencontracten mogen blijven toepassen(2),

–  gezien de aanbeveling voor een besluit van de Commissie economische en monetaire zaken,

–  gezien artikel 105, lid 6, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de verordening overeenkomstig artikel 4 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/397 van de Commissie van toepassing moet zijn met ingang van de datum volgende op die waarop de Verdragen overeenkomstig artikel 50, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) niet langer van toepassing zijn op en in het Verenigd Koninkrijk, tenzij voor die datum een terugtrekkingsakkoord in werking is getreden of de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn van twee jaar is verlengd;

B.  overwegende dat de Europese Raad op 22 maart 2019 Besluit (EU) 2019/476(3) heeft vastgesteld om de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk te verlengen, en overwegende dat de tweede voorwaarde voor de toepassing van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/397, namelijk dat de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn van twee jaar niet is verlengd, dientengevolge niet zal zijn vervuld;

C.  overwegende dat de onderliggende redenen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/397 zullen blijven bestaan, ongeacht of de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn is verlengd, en overwegende dat het Parlement op 13 februari 2019 heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/397;

D.  overwegende dat het Parlement nog steeds onderschrijft dat het voor bevoegde autoriteiten en financiële markten van belang is om bepaalde transacties die voortvloeien uit een vernieuwing voor een beperkte periode van twaalf maanden vrij te stellen, indien de in het VK gevestigde tegenpartij wordt vervangen door een tegenpartij binnen de EU-27, en overwegende dat het Parlement in dit verband verheugd is over de gedelegeerde verordening van 28 maart 2019, die betrekking heeft op de nieuwe ontwikkeling van de verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn bij Besluit (EU) 2019/476 van de Europese Raad;

1.  verklaart geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

 

(1)

PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1.

(2)

PB L 71 van 13.3.2019, blz. 15.

(3)

Besluit (EU) 2019/476 van de Europese Raad, vastgesteld in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, van 22 maart 2019 tot verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn (PB L 80I van 22.3.2019, blz. 1).

Laatst bijgewerkt op: 2 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid