Postup : 2019/2679(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0234/2019

Predkladané texty :

B8-0234/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0331

<Date>{02/04/2019}2.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0234/2019</NoDocSe>
PDF 146kWORD 43k

<TitreType>ODPORÚČANIE PRE ROZHODNUTIE</TitreType>

<TitreRecueil>predložené v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 28. marca 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, do ktorého smú protistrany naďalej uplatňovať svoje postupy riadenia rizík pre určité zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana</Titre>

<DocRef>((C(2019)02530 – 2019/2679(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Výbor pre hospodárske a menové veci</Commission>

Zodpovedný poslanec: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>


B8-0234/2019

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 28. marca 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, do ktorého smú protistrany naďalej uplatňovať svoje postupy riadenia rizík pre určité zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana

((C(2019)02530 – 2019/2679(DEA))

 

Európsky parlament,

 so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2019)02530),

 so zreteľom na list Komisie z 28. marca 2019, ktorým žiada Parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

 so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 1. apríla 2019,

 so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov[1], a najmä na jeho článok 11 ods. 5 a článok 82 ods. 6,

 so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/397 z 19. decembra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, do ktorého smú protistrany naďalej uplatňovať svoje postupy riadenia rizík pre určité zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana[2],

 so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

 so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A. keďže podľa článku 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/397 sa nariadenie má uplatňovať odo dňa, ktorý nasleduje po dni, keď sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve v súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ) s výnimkou prípadu, keď do uvedeného dátumu nadobudne platnosť dohoda o vystúpení, alebo keď dôjde k predĺženiu dvojročnej lehoty uvedenej v článku 50 ods. 3 ZEÚ;

B. keďže 22. marca 2019 Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom prijala rozhodnutie (EÚ) 2019/476[3], ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ, a keďže v dôsledku toho druhá podmienka uplatňovania delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/397, ktorou je nepredĺženie dvojročnej lehoty uvedenej v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ, nebude splnená;

C. keďže dôvody, na ktorých je založené delegované nariadenie (EÚ) 2019/397, pretrvajú bez ohľadu na akékoľvek predĺženie lehoty uvedenej v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ, a keďže Parlament 13. februára 2019 vyhlásil, že nemá námietky voči delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/397;

D. keďže Parlament naďalej súhlasí s tým, že pre príslušné orgány a finančné trhy je dôležité vyňať určité transakcie, ktoré sú výsledkom novácie, na obmedzené obdobie 12 mesiacov, ak sa protistrana usadená v Spojenom kráľovstve zmení na protistranu so sídlom v EÚ-27, a v tejto súvislosti víta delegované nariadenie z 28. marca 2019, ktoré rieši nový vývoj, pokiaľ ide o predĺženie lehoty podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ rozhodnutím Európskej rady (EÚ) 2019/476;

1. oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

[1] Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s 1.

[2] Ú. v. EÚ L 71, 13.3.2019, s. 15.

[3] Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/476 prijaté po dohode so Spojeným kráľovstvom z 22. marca 2019, ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ (Ú. v. EÚ L 80I, 22.3.2019, s. 1).

Posledná úprava: 3. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia