Návrh usnesení - B8-0235/2019Návrh usnesení
B8-0235/2019

DOPORUČENÍ K ROZHODNUTÍ nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 28. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti

2.4.2019 - (C(2019)02533 – 2019/2680(DEA))

předložené v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu
Hospodářský a měnový výbor

Odpovědný poslanec: Roberto Gualtieri

Postup : 2019/2680(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0235/2019
Předložené texty :
B8-0235/2019
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

B8-0235/2019

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 28. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti

(C(2019)02533 – 2019/2680(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2019)02533),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 28. března 2019, kterým Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku proti nařízení v přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 1. dubna 2019,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů[1] a zejména na čl. 5 odst. 2 a čl. 82 odst. 6 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/396 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti[2],

–  s ohledem na doporučení rozhodnutí Hospodářského a měnového výboru,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle článku 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/396 se nařízení začne uplatňovat dnem následujícím po dni, kdy Smlouvy přestanou být na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU použitelné pro Spojené království a ve Spojeném království, nevstoupí-li do uvedeného data v platnost dohoda o vystoupení nebo nebude-li prodloužena dvouletá lhůta podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU;

B.  vzhledem k tomu, že dne 22. března 2019 Evropská rada se souhlasem Spojeného království přijala rozhodnutí (EU) 2019/476[3], kterým prodlužuje lhůtu podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU, a vzhledem k tomu, že tak nebude splněna druhá podmínka pro použitelnost nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/396, tedy že nebyla prodloužena dvouletá lhůta uvedená v  čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU;

C.  vzhledem k tomu, že důvody, které vedly k přijetí nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/396, budou bez ohledu na jakékoli prodloužení lhůty uvedené v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU nadále přetrvávat, a vzhledem k tomu, že Parlament dne 13. února 2019 prohlásil, že proti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/396 nemá námitek;

D.  vzhledem k tomu, že Parlament souhlasí s tím, že je důležité, aby příslušné orgány a finanční trhy udělily na omezené dvanáctiměsíční období výjimku pro některé transakce vyplývající z novace, pokud se protistrana usazená ve Spojeném království změní na protistranu v EU-27, a v této souvislosti vítá nařízení v přenesené pravomoci ze dne 28. března 2019, které reaguje na novou situaci v souvislosti s prodloužením lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU rozhodnutím Evropské rady č. (EU) 2019/476;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi.

 

Poslední aktualizace: 2. dubna 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí