Resolutsiooni ettepanek - B8-0235/2019Resolutsiooni ettepanek
B8-0235/2019

SOOVITUS VÕTTA VASTU OTSUS mitte esitada vastuväiteid komisjoni 28. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2205, delegeeritud määrust (EL) 2016/592 ja delegeeritud määrust (EL) 2016/1178, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012, teatavate lepinguliikide suhtes kliiringukohustuse jõustumise kuupäeva osas

2.4.2019 - (C(2019)02533 – 2019/2680(DEA))

vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6
Majandus- ja rahanduskomisjon

Vastutav parlamendiliige: Roberto Gualtieri

Menetlus : 2019/2680(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0235/2019
Esitatud tekstid :
B8-0235/2019
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0235/2019

Euroopa Parlamendi otsuse eelnõu mitte esitada vastuväiteid komisjoni 28. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2205, delegeeritud määrust (EL) 2016/592 ja delegeeritud määrust (EL) 2016/1178, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012, teatavate lepinguliikide suhtes kliiringukohustuse jõustumise kuupäeva osas

(C(2019)02533 – 2019/2680(DEA))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2019)02533),

–  võttes arvesse komisjoni 28. märtsi 2019. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni 1. aprilli 2019. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta[1], eriti selle artikli 5 lõiget 2 ja artikli 82 lõiget 6,

–  võttes arvesse komisjoni 19. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/396, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2205, delegeeritud määrust (EL) 2016/592 ja delegeeritud määrust (EL) 2016/1178, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012, teatavate lepinguliikide suhtes kliiringukohustuse jõustumise kuupäeva osas[2],

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 6,

A.  arvestades, et komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2019/396 artikli 4 kohaselt tuleb määrust kohaldada alates kuupäevast, mis järgneb kuupäevale, mil vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikele 3 lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis, välja arvatud juhul, kui kõnealuseks kuupäevaks on jõustunud väljaastumisleping või kui Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikes 3 osutatud kaheaastast ajavahemikku on pikendatud;

B.  arvestades, et Euroopa Ülemkogu võttis 22. märtsil 2019 vastu otsuse (EL) 2019/476[3], millega kokkuleppel Ühendkuningriigiga pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega, ning arvestades, et sellest tulenevalt on delegeeritud määruse (EL) nr 2019/396 kohaldamiseks vajalik teine tingimus, nimelt et Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikes 3 osutatud kaheaastast perioodi ei pikendata, täitmata;

C.  arvestades, et delegeeritud määruse (EL) nr 2019/396 põhjused jäävad samaks, olenemata Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikes 3 osutatud ajavahemiku pikendamisest, ning arvestades, et Euroopa Parlament teatas 13. veebruaril 2019, et tal ei ole delegeeritud määruse (EL) nr 2019/396 kohta vastuväiteid;

D.  arvestades, et Euroopa Parlament nõustub endiselt sellega, kuivõrd oluline on, et pädevad asutused ja finantsturud kohaldaksid piiratud ajavahemikul (12 kuud) teatavatele uuendamisest tulenevatele tehingutele erandit, kui Ühendkuningriigis asutatud vastaspool muutub EL 27s asutatud vastaspooleks, ning väljendab sellega seoses heameelt 28. märtsi 2019. aasta delegeeritud määruse üle, milles käsitletakse Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõike 3 kohase tähtaja hiljutist pikendamist Euroopa Ülemkogu otsusega (EL) 2019/476;

1.  teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

 

Viimane päevakajastamine: 2. aprill 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika