Propunere de rezoluţie - B8-0235/2019Propunere de rezoluţie
B8-0235/2019

RECOMANDARE DE DECIZIE de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 28 martie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205 al Comisiei, a Regulamentului delegat (UE) 2016/592 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data de la care obligația de compensare produce efecte pentru anumite tipuri de contracte

2.4.2019 - (C(2019)02533 – 2019/2680(DEA))

depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură
Comisia pentru afaceri economice și monetare

Deputat responsabil: Roberto Gualtieri

Procedură : 2019/2680(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0235/2019
Texte depuse :
B8-0235/2019
Dezbateri :
Voturi :
Texte adoptate :

B8‑0235/2019

Proiect de decizie a Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat din 28 martie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205, a Regulamentului delegat (UE) 2016/592 și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data de la care obligația de compensare produce efecte pentru anumite tipuri de contracte

(C(2019)02533 – 2019/2680(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2019)02533),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 28 martie 2019 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la Regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 1 aprilie 2019,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții[1], în special articolul 5 alineatul (2) și articolul 82 alineatul (6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/396 din 19 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205, a Regulamentului delegat (UE) 2016/592 și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data de la care obligația de compensare produce efecte pentru anumite tipuri de contracte[2],

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2019/396 al Comisiei, regulamentul se va aplica începând cu data de la care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestei țări, în temeiul articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), cu excepția cazului în care un acord de retragere a intrat în vigoare până la acea dată sau a cazului în care termenul de doi ani prevăzut la articolul 50 alineatul (3) din TUE a fost prelungit;‑

B.  întrucât, la 22 martie 2019, Consiliul European a adoptat Decizia (UE) 2019/476[3] de prelungire a perioadei prevăzute la articolul 50 alineatul (3) din TUE de comun acord cu Regatul Unit și întrucât, în consecință, a doua condiție pentru aplicarea Regulamentului delegat (UE) 2019/396, și anume aceea că perioada de doi ani prevăzută la articolul 50 alineatul (3) din TUE nu a fost prelungită, nu va fi îndeplinită;‑

C.  întrucât considerațiile în baza cărora a fost adoptat Regulamentul delegat (UE) 2019/396 vor rămâne valabile, indiferent dacă va fi adoptată o eventuală decizie de prelungire a perioadei menționate la articolul 50 alineatul (3) din TUE, și întrucât Parlamentul a declarat la 13 februarie 2019 că nu va formula obiecțiuni la Regulamentul delegat (UE) 2019/396;

D.  întrucât Parlamentul continuă să fie de acord cu ideea că este important ca autoritățile competente și piețele financiare să scutească anumite tranzacții rezultate în urma unei novații, pe o perioadă limitată de 12 luni, în cazul în care contrapartea stabilită în Regatul Unit se transformă într-o contraparte cu sediul în UE-27 și, în acest context, salută Regulamentul delegat din 28 martie 2019, care abordează noile circumstanțe rezultate în urma prelungirii perioadei prevăzute la articolul 50 alineatul (3) din TUE prin Decizia (UE) 2019/476 a Consiliului European,

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la Regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

 

Ultima actualizare: 2 aprilie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate