Návrh uznesenia - B8-0235/2019Návrh uznesenia
B8-0235/2019

ODPORÚČANIE PRE ROZHODNUTIE nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 28. marca 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv

2.4.2019 - (C(2019)02533 – 2019/2680(DEA))

predložené v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku
Výbor pre hospodárske a menové veci

Zodpovedný poslanec: Roberto Gualtieri

Postup : 2019/2680(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0235/2019
Predkladané texty :
B8-0235/2019
Rozpravy :
Hlasovanie :
Prijaté texty :

B8-0235/2019

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 28. marca 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv

(C(2019)02533 – 2019/2680(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2019)02533),

–  so zreteľom na list Komisie z 28. marca 2019, ktorým žiada Parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 1. apríla 2019,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov[1], a najmä na jeho články 5 ods. 2 a 82 ods. 6,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/396 z 19. decembra 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv[2],

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa článku 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/396 sa nariadenie má uplatňovať odo dňa, ktorý nasleduje po dni, keď sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve v súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ) s výnimkou prípadu, keď do uvedeného dátumu nadobudne platnosť dohoda o vystúpení, alebo keď dôjde k predĺženiu dvojročnej lehoty uvedenej v článku 50 ods. 3 ZEÚ;

B.  keďže 22. marca 2019 Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom prijala rozhodnutie (EÚ) 2019/476[3], ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ, a keďže v dôsledku toho druhá podmienka uplatňovania delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/396, ktorou je nepredĺženie dvojročnej lehoty uvedenej v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ, nebude splnená;

C.  keďže dôvody, na ktorých je založené delegované nariadenie (EÚ) 2019/396, pretrvajú bez ohľadu na akékoľvek predĺženie lehoty uvedenej v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ, a keďže Parlament 13. februára 2019 vyhlásil, že nemá námietky voči delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/396;

D.  keďže Parlament naďalej súhlasí s tým, že pre príslušné orgány a finančné trhy je dôležité vyňať určité transakcie, ktoré sú výsledkom novácie, na obmedzené obdobie 12 mesiacov, ak sa protistrana usadená v Spojenom kráľovstve zmení na protistranu so sídlom v EÚ-27, a v tejto súvislosti víta delegované nariadenie z 28. marca 2019, ktoré rieši nový vývoj, pokiaľ ide o predĺženie lehoty podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ rozhodnutím Európskej rady (EÚ) 2019/476;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

Posledná úprava: 2. apríla 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia