Förfarande : 2019/2698(RSO)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0240/2019

Ingivna texter :

B8-0240/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 8.16
CRE 17/04/2019 - 8.16

Antagna texter :

P8_TA(2019)0408

<Date>{11/04/2019}11.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0240/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 51k

<TitreType>FÖRSLAG TILL BESLUT</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 212 och 214 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om antalet interparlamentariska delegationer, antalet delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna och antalet delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna och till de multilaterala parlamentariska församlingarna</Titre>

<DocRef>(2019/2698(RSO))</DocRef>


<Commission>Talmanskonferensen</Commission>


B8‑0240/2019

Europaparlamentets beslut om antalet interparlamentariska delegationer, delegationer till gemensamma parlamentarikerkommittéer, delegationer till parlamentariska samarbetskommittéer och till multilaterala parlamentariska församlingar

(2019/2698(RSO))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av talmanskonferensens förslag,

 med beaktande av associerings- och samarbetsavtalen och andra avtal som EU ingått med tredjeländer,

 med beaktande av artiklarna 212 och 214 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Det är angeläget att den parlamentariska demokratin stärks genom en kontinuerlig interparlamentarisk dialog.

1. Europaparlamentet beslutar att antalet interparlamentariska delegationer och deras regionala fördelning ska vara följande:

a) Europa, Västra Balkan och Turkiet

Delegationerna till

 den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Nordmakedonien

 den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Turkiet

Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté

Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien

Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Albanien

Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro

Delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina och Kosovo

b) Ryssland och stater i det östliga partnerskapet

Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ryssland

Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ukraina

Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Moldavien

Delegationen för förbindelserna med Vitryssland

Delegationen till den parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien, den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan och till den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien

c) Maghrebländerna, Mashriqländerna, Israel och Palestina

Delegationerna för förbindelserna med:

 Israel

 Palestina

 Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen, inklusive de gemensamma parlamentarikerkommittéerna EU-Marocko, EU-Tunisien och EU-Algeriet

 Mashriqländerna

d) Arabiska halvön, Irak och Iran

Delegationerna för förbindelserna med:

 Arabiska halvön

 Irak

 Iran

e) Nord- och Sydamerika

Delegationerna för förbindelserna med:

 Förenta staterna

 Kanada

 Förbundsrepubliken Brasilien

 länderna i Centralamerika

 länderna i Andinska gemenskapen

 Mercosur

Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Mexiko

Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Chile

Delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum–EU

f) Asien, Stillahavsområdet

Delegationerna för förbindelserna med:

 Japan

 Folkrepubliken Kina

 Indien

 Afghanistan

 länderna i Sydasien

 länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)

 Koreahalvön

 Australien och Nya Zeeland

Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet

g) Afrika

Delegationerna för förbindelserna med:

 Sydafrika

 Panafrikanska parlamentet

h) Multilaterala församlingar

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen

Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

Delegationen till den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika

Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling.

2. Europaparlamentet beslutar att ledamöterna i parlamentarikerkommittéer som inrättas på grundval av det ekonomiska partnerskapsavtalet uteslutande ska utses bland ledamöterna i utskottet för internationell handel och utskottet för utveckling – för att säkerställa den ledande roll som utskottet för internationell handel har som ansvarigt utskott – och att de aktivt bör samordna sitt arbete med den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen.

3. Europaparlamentet beslutar att ledamöterna i den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och den parlamentariska församlingen Euronest uteslutande ska utses bland ledamöterna i de bilaterala eller subregionala delegationerna för varje församling.

4. Europaparlamentet beslutar att ledamöterna i delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling uteslutande ska utses bland ledamöterna i underutskottet för säkerhet och försvar.

5. Europaparlamentet beslutar att delegationsordförandekonferensen bör upprätta en verksamhetskalender för varje halvår efter samråd med utskotten för utrikes frågor, utveckling och internationell handel. Denna bör nära samordnas med utskottsordförandekonferensens halvårsvisa kalender för utskottsdelegationer, och även beakta årsprogrammet för arbetet i gruppen för demokratistöd och valsamordning i syfte att säkerställa ett konsekvent tillvägagångssätt. Den gemensamma halvårskalendern för verksamheten ska därefter läggas fram för antagande av talmanskonferensen. Talmanskonferensen får ändra det föreslagna utkastet till kalender för att reagera på politiska händelser och säkerställa konsekvensen i parlamentets hela utrikesverksamhet.

6. Europaparlamentet påminner om att endast officiella valövervakningsdelegationer som vederbörligen har godkänts av talmanskonferensen ska tillåtas att utföra valövervakning på Europaparlamentets vägnar och företräda dess ståndpunkt.

7. Europaparlamentet beslutar att de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna i samtliga typer av delegationer ska utse ett antal ständiga suppleanter som inte får överskrida det antal ordinarie ledamöter som företräder grupperna eller de grupplösa ledamöterna.

8. Europaparlamentet beslutar att ständiga interparlamentariska delegationer ska kunna delta i interparlamentariska sammanträden utanför parlamentets arbetsplatser. Om en ordinarie ledamot inte kan resa kan han eller hon ersättas av en ständig suppleant eller, om suppleanten inte är tillgänglig, av en ledamot av den interparlamentariska församling som täcker denna delegation. Denna ledamot nomineras av den politiska grupp som den ordinarie ledamoten tillhör. Om ingen ledamot av den interparlamentariska församling som täcker denna delegation finns tillgänglig, kan ledamöter från AFET-, DEVE- och INTA-utskotten ha rätt att delta.

9. Europaparlamentet anser att inför varje interparlamentariskt möte med motparterna (SAPC, JPC. PAC, PCC, IPM osv.), och inför varje delegationsresa, bör ett nära samråd äga rum med berörda utskott om eventuella politiska frågor eller lagstiftningsfrågor som delegationen bör ta upp i möten med motparterna i det berörda landet.

10. Europaparlamentet kommer att arbeta för att säkerställa att en eller flera av utskottens föredragande eller ordförande också kan delta i delegationer, gemensamma parlamentarikerkommittéer, parlamentariska samarbetskommittéer och multilaterala parlamentariska församlingar, samt beslutar att talmannen, efter gemensam begäran från de berörda delegations- eller utskottsordförandena, ska godkänna denna typ av resa.

11. Europaparlamentet fastställer att detta beslut ska träda i kraft vid den första sammanträdesperioden i parlamentets nionde valperiod.

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten.

Senaste uppdatering: 15 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy