Διαδικασία : 2019/2683(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0241/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0241/2019

Συζήτηση :

PV 18/04/2019 - 3
CRE 18/04/2019 - 3

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2019 - 10.21
CRE 18/04/2019 - 10.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0441

<Date>{15/04/2019}15.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0241/2019</NoDocSe>
PDF 193kWORD 61k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες </Titre>

<DocRef>(2019/2683(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Jens Gieseke</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

<Depute>Jytte Guteland</Depute>

<Commission>{S&D}εξ ονόματος της Ομάδας S&D</Commission>

<Depute>Bolesław G. Piecha</Depute>

<Commission>{ECR}εξ ονόματος της Ομάδας ECR</Commission>

<Depute>Frédérique Ries</Depute>

<Commission>{ALDE}εξ ονόματος της Ομάδας ALDE</Commission>

<Depute>Kateřina Konečná</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL</Commission>

<Depute>Bas Eickhout</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE</Commission>

<Depute>Piernicola Pedicini</Depute>

<Commission>{EFDD}εξ ονόματος της Ομάδας EFDD</Commission>

</RepeatBlock-By>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

B8‑0241/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες

(2019/2683(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες» (COM(2018)0734) (εφεξής «η ανακοίνωση»),

 έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως το άρθρο 191 παράγραφος 2,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου[1],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2018, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 με τον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής[2],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων[3],

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[4],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ[5],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα[6],

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών[7],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (εφεξής «ο κανονισμός CLP»)[8],

 έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» (εφεξής «το 7ο ΠΔΠ»), και ιδίως την παράγραφο 54 σημείο iv)[9],

 έχοντας υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, και ιδίως τον στόχο 3.9[10],

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τίτλο «Η πορεία της επιστήμης ως προς τις χημικές ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές – 2012»[11],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας από τους ενδοκρινικούς διαταράκτες[12],

 έχοντας υπόψη τη μελέτη, της 15ης Ιανουαρίου 2019, με τίτλο «Ενδοκρινικοί διαταράκτες: από τα επιστημονικά στοιχεία στην προστασία της υγείας του ανθρώπου», την οποία ανέθεσε το Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου[13],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση UNEP/ΠΟΥ του 2012 χαρακτηρίζει «παγκόσμια απειλή» τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, για την υψηλή επίπτωση και τις αυξητικές τάσεις πολυάριθμων ενδοκρινικών διαταραχών στον άνθρωπο, ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι έχουν παρατηρηθεί ενδοκρινικές επιδράσεις σε πληθυσμούς άγριων ειδών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση, ανακύπτουν στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν τη δυσμενή επίδραση που έχει στο αναπαραγωγικό σύστημα η έκθεση σε ενδοκρινικούς διαταράκτες (στειρότητα, διάφορες μορφές καρκίνου, διαμαρτίες), ενώ πληθαίνουν επίσης τα στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν τις επιπτώσεις που έχουν οι χημικές αυτές ουσίες στη λειτουργία του θυρεοειδούς, στη λειτουργία του εγκεφάλου, στην παχυσαρκία και στον μεταβολισμό, καθώς και στην ομοιόσταση ινσουλίνης και γλυκόζης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πλέον αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι η εν λόγω κατηγορία χημικών ουσιών έχει δυσμενή επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και στα άγρια είδη, καθώς επηρεάζει το ορμονικό σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, δεν συντρέχουν βάσιμοι λόγοι για να αναβληθεί η αποτελεσματική ρύθμιση των ουσιών αυτών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πλέον πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Επιστημών για την Εκτίμηση Κινδύνου με τίτλο «Κόστος για την υγεία το οποίο ενδέχεται να συνδέεται με χημικές ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές», κατά την αξιολόγηση πέντε επιπτώσεων στην υγεία που συνδέονται δυνητικά με ενδοκρινικούς διαταράκτες, διαπιστώθηκε ότι «σύμφωνα με τη διαθέσιμη επιστημονική βιβλιογραφία, ενδέχεται να είναι σημαντική η κοινωνικοοικονομική επιβάρυνση της ΕΕ λόγω των επιπτώσεων στην υγεία που συνδέονται με ενδοκρινικούς διαταράκτες», επιβάρυνση η οποία εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 46 έως 288 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος[14]·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση UNEP/ΠΟΥ: «Για σχεδόν 800 χημικές ουσίες είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι μπορούν να επηρεάσουν τους ορμονικούς υποδοχείς, την ορμονοσύνθεση ή τη μετατροπή ορμονών. Ωστόσο, ένα μικρό μόνο μέρος των χημικών αυτών ουσιών έχει διερευνηθεί με δοκιμές ικανές να ανιχνεύουν εμφανείς ενδοκρινικές επιδράσεις σε άθικτους οργανισμούς»·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση αναφέρει, στο πλαίσιο του προτεινόμενου ενωσιακού πλαισίου, ότι «από το 1999, τα επιστημονικά στοιχεία που συνδέουν την έκθεση στους ενδοκρινικούς διαταράκτες με ανθρώπινες ασθένειες ή αρνητικές επιπτώσεις στην άγρια πανίδα έχουν καταστεί ισχυρότερα»·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 7ο ΠΔΠ, «για την προστασία των πολιτών της Ένωσης από περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους για την υγεία και την ευημερία, το 7ο ΠΔΠ εξασφαλίζει [...] αποτελεσματική αντιμετώπιση, σε όλη τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, [...] των ανησυχιών για την ασφάλεια που σχετίζονται με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες»·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 7ο ΠΔΠ, τούτο απαιτεί ειδικότερα την «κατάστρωση [...] έως το 2018, [...] οριζόντιων μέτρων που πρέπει να ληφθούν έως το 2015 για να [εξασφαλισθεί] [...] η ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε ενδοκρινικούς διαταράκτες»·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα η Επιτροπή δεν έχει εκδώσει ενωσιακή στρατηγική για ένα μη τοξικό περιβάλλον, ούτε έλαβε οριζόντια μέτρα έως το 2015 για να διασφαλίσει την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε ενδοκρινικούς διαταράκτες·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καθυστερήσει πολύ η αναθεώρηση της κοινοτικής στρατηγικής του 1999 για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ελλείψει μιας αναθεωρημένης ενωσιακής στρατηγικής για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, κράτη μέλη όπως η Γαλλία, η Σουηδία, η Δανία και το Βέλγιο έχουν λάβει ποικίλα εθνικά μέτρα, με γνώμονα να αυξήσουν το επίπεδο προστασίας των πολιτών τους·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προς το συμφέρον όλων να θεσπιστεί μια αποτελεσματική και ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ισχυρό ενωσιακό πλαίσιο για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και η αποτελεσματική εφαρμογή του είναι ζωτικής σημασίας για να συμβάλει η ΕΕ στην εκπλήρωση της δέσμευσής της όσον αφορά τον στόχο 3.9 των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, δηλαδή στη «σημαντική μείωση του αριθμού θανάτων και νόσων που οφείλονται σε επικίνδυνες χημικές ουσίες και στη ρύπανση και μόλυνση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους»·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επίσης απαιτείται ένα ισχυρό ενωσιακό πλαίσιο για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες ώστε να τεθούν τα θεμέλια για μια μη τοξική κυκλική οικονομία, στο πλαίσιο της οποίας θα ενθαρρύνεται η βιομηχανική καινοτομία μέσω της ασφαλέστερης υποκατάστασης·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επικροτείται το γεγονός ότι η ανακοίνωση αναγνωρίζει τη δυσμενή επίδραση που έχουν οι ενδοκρινικοί διαταράκτες στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης μειγμάτων, υπογραμμίζει τον στόχο της ελαχιστοποίησης της συνολικής έκθεσης και αναγνωρίζει την ανάγκη μιας οριζόντιας προσέγγισης για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση δεν προβλέπει ούτε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε ενδοκρινικούς διαταράκτες ούτε χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα ώστε να επιτευχθεί πρόοδος·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική νομοθεσία της Ένωσης που διέπει ευαίσθητους τομείς (π.χ. τα καλλυντικά προϊόντα, τα παιχνίδια ή τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα) εξακολουθεί να μη διαθέτει ειδικές διατάξεις σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα διενεργήσει έλεγχο καταλληλότητας, ώστε να αξιολογήσει κατά πόσον η σχετική ενωσιακή νομοθεσία για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες επιτυγχάνει τον συνολικό της στόχο όσον αφορά την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, με την ελαχιστοποίηση της έκθεσης στις ουσίες αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να επικροτηθεί τόσο ο οριζόντιος χαρακτήρας του ελέγχου καταλληλότητας, όσο και η δέσμευση της Επιτροπής να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των ευάλωτων ομάδων· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η αξιολόγηση αυτή έπρεπε να είχε διενεργηθεί πριν από πολλά έτη, καθώς και το λυπηρό γεγονός ότι η Επιτροπή μόλις τώρα αποφάσισε να προβεί σε αυτόν τον έλεγχο καταλληλότητας· λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι ο έλεγχος καταλληλότητας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την καθυστέρηση της ανάληψης νομοθετικών και άλλων δράσεων·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχετική ενωσιακή νομοθεσία δεν προβλέπει ούτε κατάλληλες δοκιμές ούτε απαιτήσεις δεδομένων για τον προσδιορισμό ενδοκρινικών διαταρακτών·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση επισημαίνει τα αυξανόμενα στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν την επίδραση μειγμάτων που έχουν οι ενδοκρινικοί διαταράκτες (δηλαδή ότι ενδέχεται να έχει δυσμενή επίδραση η έκθεση σε συνδυασμό ενδοκρινικών διαταρακτών σε συγκεντρώσεις οι οποίες, μεμονωμένα, δεν έχουν εμφανείς επιπτώσεις), αλλά δεν προβαίνει σε προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο «EDC-MixRisk» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «οι ρυθμίσεις οι οποίες διέπουν τις ανθρωπογενείς χημικές ουσίες υποτιμούν συστηματικά τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τη συνδυασμένη έκθεση σε ενδοκρινικούς διαταράκτες ή σε δυνητικούς ενδοκρινικούς διαταράκτες»[15]·

1. θεωρεί ότι το πλαίσιο της Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, το οποίο προτείνει η Επιτροπή στην ανακοίνωση, δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση της απειλής που συνιστά η έκθεση σε ενδοκρινικούς διαταράκτες για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, και ότι δεν πληροί τις απαιτήσεις του 7ου ΠΔΠ·

2. θεωρεί ότι οι ενδοκρινικοί διαταράκτες αποτελούν κατηγορία χημικών ουσιών οι οποίες είναι εξίσου ανησυχητικές με ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (ουσίες ΚΜΤ), και θα πρέπει επομένως να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο στην ενωσιακή νομοθεσία·

3. καλεί την Επιτροπή να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από ενδοκρινικούς διαταράκτες, με την αποτελεσματική ελαχιστοποίηση της συνολικής έκθεσης του ανθρώπου και του περιβάλλοντος σε ενδοκρινικούς διαταράκτες·

4. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν οριζόντιο ορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών, με βάση τον ορισμό του ΠΟΥ, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2020·

5. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο οριζόντιος ορισμός θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα έγγραφα καθοδήγησης·

6. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2020, ώστε να ενσωματωθούν στον κανονισμό σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα ειδικές διατάξεις για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, παρόμοιες με τις διατάξεις για τις ουσίες ΚΜΤ·

7. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει νομοθετικές προτάσεις, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2020, ώστε να ενσωματωθούν στην οδηγία σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών ειδικές διατάξεις για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, παρόμοιες με τις διατάξεις για τις ουσίες ΚΜΤ, χωρίς όμως να γίνεται λόγος για κατώτατα όρια ταξινόμησης, δεδομένου ότι τα εν λόγω όρια δεν ισχύουν για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες·

8. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κανονισμό σχετικά με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2020, προκειμένου να μειωθεί αποτελεσματικά η περιεκτικότητά τους σε επικίνδυνες ουσίες, με ειδικές διατάξεις για την υποκατάσταση της χρήσης ενδοκρινικών διαταρακτών·

9. θεωρεί ότι είναι κατεπείγουσα η ανάγκη να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και η επικύρωση δοκιμών, προκειμένου να προσδιορίζονται καταλλήλως οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, συμπεριλαμβανομένων μεθοδολογιών βάσει νέων προσεγγίσεων·

10. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις δεδομένων θα επικαιροποιούνται συνεχώς στο σύνολο της σχετικής νομοθεσίας, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η τελευταία τεχνική και επιστημονική πρόοδος, ώστε να μπορούν να προσδιορίζονται καταλλήλως οι ενδοκρινικοί διαταράκτες·

11. καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη την επίδραση μειγμάτων και τη συνδυασμένη έκθεση σε όλες τις σχετικές ενωσιακές νομοθετικές πράξεις·

12. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την επαρκή βιοπαρακολούθηση των ενδοκρινικών διαταρακτών στον ανθρώπινο και ζωικό πληθυσμό, καθώς και την παρακολούθηση των ενδοκρινικών διαταρακτών στο περιβάλλον, μεταξύ άλλων και στο πόσιμο νερό·

13. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το ενωσιακό πλαίσιο για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες θα συμβάλει αποτελεσματικά στη στρατηγική της Ένωσης για ένα μη τοξικό περιβάλλον, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν·

14. καλεί την Επιτροπή να προαγάγει την έρευνα σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, ιδίως όσον αφορά τις επιγενετικές και διαγενεακές επιπτώσεις τους, τις επιπτώσεις τους στο μικροβίωμα, τις νέες ενδοκρινικές διαδικασίες και τον χαρακτηρισμό της σχέσης δόσης-απόκρισης, αλλά και την έρευνα για την ανεύρεση ασφαλέστερων εναλλακτικών λύσεων·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

[1] ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

[2] ΕΕ L 101 της 20.4.2018, σ. 33.

[3] ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

[4] ΕΕ L 301 της 17.11.2017, σ. 1.

[5] ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4.

[6] ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 59.

[7] ΕΕ L 170 της 30.6.2009, σ. 1.

[8] ΕΕ L 353 της 31.12.2008, α. 1.

[9] ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171.

[11] WHO/UNEP, «State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals – 2012», Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2013, http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/

 

[12] ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 85.

[13] Μελέτη – «Endocrine Disruptors: from Scientific Evidence to Human Health Protection», Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων, 15 Ιανουαρίου 2019, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_EN.pdf

[14] Rijk, I., van Duursen, M. και van den Berg, M, Health cost that may be associated with Endocrine Disrupting Chemicals – An inventory, evaluation and way forward to assess the potential health impact of EDC-associated health effects in the EU, Institute for Risk Assessment Sciences, Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, 2016, μελέτη η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο: https://www.uu.nl/sites/default/files/rijk_et_al_2016_-_report_iras_-_health_cost_associated_with_edcs_3.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 17 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου