<Date>{06/05/2019}6.5.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0265/2019</NoDocSe>
PDF 118kWORD 47k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artiklile 133</TitreRecueil>


<Titre>koolis kabe õpetamise alustamise kohta</Titre>


<Depute>Stefano Maullu</Depute>


B8‑0265/2019

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek koolis kabe õpetamise alustamise kohta

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 6 ja 165,

 võttes arvesse küsimust E-000860/2018,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A. arvestades, et kabemäng on kättesaadav kõikidesse sotsiaalsetesse rühmadesse kuuluvatele lastele ning võib aidata kaasa sotsiaalsele ühtekuuluvusele ja niisuguste strateegiliste eesmärkide saavutamisele nagu sotsiaalne integratsioon, diskrimineerimisvastane võitlus, kuritegevuse määra alandamine ja eri sõltuvuste vastane võitlus;

B. arvestades, et Euroopa Komisjon on juba tunnustanud kabemängu potentsiaali hariduses, eelkõige laste keskendumisvõime, kannatlikkuse ja sihikindluse, loovuse, intuitsiooni ja mälu arendamise valdkonnas, ning et riikidevahelised projektid, milles käsitletakse kabemängu hariduslikust või sportlikust vaatenurgast, on programmi „Erasmus+“ raames rahastamiskõlblikud;

1. palub, et liikmesriikide haridussüsteemidesse lisataks programm „Kabe koolis“;

2. kutsub komisjoni üles pöörama oma järgmises sporti käsitlevas teatises vajalikku tähelepanu programmile „Kabe koolis“ ning tagama sellele alates 2020. aastat piisava rahastamise;

3. kutsub komisjoni üles võtma arvesse mis tahes niisuguste uuringute tulemusi, mis käsitlevad sellise programmi mõju laste arengule.

Viimane päevakajastamine: 3. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika