<Date>{15/02/2019}15.2.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0002/2019</NoDocSe>
PDF 133kWORD 50k

<TitreType>ONTWERPRESOLUTIE</TitreType>

<TitreRecueil>ingediend overeenkomstig artikel 143 van het Reglement</TitreRecueil>


<Titre>over de instelling van een Europese Dag van de Therapietrouw</Titre>


<Depute>Aldo Patriciello, Salvatore Cicu, Raffaele Fitto, Stefano Maullu, Fulvio Martusciello, Elisabetta Gardini, Nicola Caputo, Fabio Massimo Castaldo, Giovanni La Via, Francis Zammit Dimech, Lorenzo Cesa, Antonio Panzeri, David‑Maria Sassoli, Mercedes Bresso, Luigi Morgano, Theresa Griffin, Alessandra Mussolini, José Inácio Faria, Elena Gentile, Patrizia Toia, Pina Picierno, Remo Sernagiotto, Georgios Epitideios, Lara Comi, Pavel Svoboda, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Alberto Cirio, Massimiliano Salini, Innocenzo Leontini, Oscar Lancini, Romana Tomc, Rolandas Paksas, Adina‑Ioana Vălean, Brando Benifei, Daniele Viotti, Anna Záborská</Depute>


B9‑0002/2019

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de instelling van een Europese Dag van de Therapietrouw

Het Europees Parlement,

 gezien artikel 2 van het Verdrag van de Europese Unie en de artikelen 8, 9 en 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien artikel 35 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

 gezien het verslag van de Wereldgezondheidsorganisatie, getiteld “Adherence to long‑term therapies: evidence for action” (Therapietrouw bij langdurige behandelingen: redenen om tot actie over te gaan)[1],

 gezien het Europees Handvest voor therapietrouw[2],

 gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat recente demografische ontwikkelingen ertoe leiden dat de gezondheidszorgstelsels onder druk staan, omdat een groeiende groep ouderen te maken heeft met comorbiditeit en chronische ziekten[3];

B. overwegende dat verminderde therapietrouw, naast een negatief effect op de kwaliteit van leven van de patiënt aangezien het risico op terugval en ziekenhuisopname hierdoor verhoogt, ook aanzienlijke economische gevolgen heeft en tegenwoordig een van de belangrijkste oorzaken is van ongepaste uitgaven in de gezondheidszorg[4];

1. pleit voor de instelling van een “Europese Dag van de Therapietrouw” om meer bewustzijn te creëren over de negatieve gevolgen van verminderde therapietrouw en de voordelen van betere naleving van behandelingen, als essentieel onderdeel van kwaliteitsvolle gezondheidszorg op maat.

Laatst bijgewerkt op: 30 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid