Procedure : 2019/2730(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0006/2019

Indgivne tekster :

B9-0006/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/07/2019 - 7.4
CRE 18/07/2019 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0007

<Date>{15/07/2019}15.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0006/2019</NoDocSe>
PDF 142kWORD 54k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om situationen i Venezuela</Titre>

<DocRef>(2019/2730(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López‑Istúriz White, Nuno Melo, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani, Isabel Wiseler‑Lima</Depute>

<Commission>{PPE}for PPE-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0006/2019

B9‑0006/2019

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela

(2019/2730(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, særlig beslutning af 3. maj 2018 om valget i Venezuela[1], af 5. juli 2018 om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets landegrænser med Colombia og Brasilien[2], af 25. oktober 2018 om situationen i Venezuela[3], af 31. januar 2019 om situationen i Venezuela[4] og af 28. marts 2019 om nødsituationen i Venezuela[5],

 der henviser til rapport af 4. juli 2019 om Venezuela fra FN's højkommissær for menneskerettigheder,

 der henviser til erklæring af 10. januar 2019, af 26. januar 2019, af 24. februar 2019 og af 28. marts 2019 om Venezuela fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR),

 der henviser til Organisationen af Amerikanske Staters (OAS') rapport af 8. marts 2019 om venezuelanske migranter og flygtninge,

 der henviser til Quitoprocessens IV internationale tekniske møde, der blev afholdt den 4.-5. juli 2019 i Buenos Aires,

 der henviser til Limagruppens erklæring af 30. april 2019,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at den politiske, økonomiske, institutionelle, sociale og flerdimensionelle humanitære krise er blevet betydeligt forværret mellem 2018 og 2019; der henviser til, at den øgede mangel på lægemidler og fødevarer, massive menneskerettighedskrænkelser, hyperinflation, politisk undertrykkelse, korruption og vold bringer menneskeliv i fare;

B. der henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, besøgte landet den 19.-21. juni 2019; der henviser til, at hun indtrængende opfordrede den venezuelanske de facto-regering til omgående at træffe konkrete foranstaltninger til at standse og afhjælpe de alvorlige menneskerettighedskrænkelser, der er dokumenteret i landet;

C. der henviser til, at mere end 7 millioner mennesker i Venezuela har behov for humanitær bistand; der henviser til, at Maduros de facto-regering har krænket retten til mad, herunder statens forpligtelse til at sikre, at befolkningen er fri for sult; der henviser til, at 3,7 millioner venezuelanere ifølge FN er underernærede, hvilket er særlig skadeligt for børn og gravide kvinder; der henviser til, at nogle kvinder er blevet tvunget til at bytte sex for mad og har været udsat for vold talrige gange;

D. der henviser til, at sundhedssituationen i landet er forfærdelig, og at hospitalerne mangler personale, forsyninger, lægemidler og elektricitet, hvilket resulterede i mindst 1 557 dødsfald mellem november 2018 og februar 2019; der henviser til, at der er mangel på basislægemidler i størrelsesordenen 60-100 % i fire af Venezuelas største byer, herunder Caracas; der henviser til, at mødredødeligheden er steget, og at mange kvinder har været nødt til at forlade landet for at føde;

E. der henviser til, at næsten 3,4 millioner venezuelanere har været nødt til at flygte ud af landet; der henviser til, at det samlede antal venezuelanere, der bliver tvunget til at migrere, vil nå op over 5 millioner ved udgangen af 2019, hvilket gør dette til den næststørste migrant- og flygtningekrise i verden;

F. der henviser til, at næsten 7 000 mennesker er blevet dræbt ved udenretslige henrettelser i forbindelse med sikkerhedsoperationer i Venezuela i det seneste halvandet år; der henviser til, at myndighederne anvender FAES (en specialstyrke fra det nationale politikorps) og andre sikkerhedsstyrker som led i deres politik for social kontrol; der henviser til, at familierne til de personer, der er blevet dræbt ved udenretslige henrettelser under protestaktionerne, fortsat bliver forhindret i at udøve deres ret til sandhed, retfærdighed og erstatning;

G. der henviser til, at regimet anvender tortur som et systemisk redskab for at intimidere og afskrække demonstranter og dermed skabe et klima af terror;

H. der henviser til, at 22 medlemmer af den venezuelanske Nationalforsamling, heriblandt formanden, er blevet frataget deres parlamentariske immunitet; der henviser til, at 2 parlamentarikere er tilbageholdt, og at 16 parlamentarikere har søgt beskyttelse på ambassader, har forladt landet eller er gået under jorden;

I. der henviser til, at oprindelige folk underkastes voldelige og kriminelle handlinger; der henviser til, at 63 personer fra den oprindelige befolkning er blevet vilkårligt tilbageholdt og tortureret, at 7 personer er døde, og at mere end 23 personer er blevet såret og har været nødt til at rejse til hospitaler i udlandet for at få behandling;

J. der henviser til, at Rafael Acosta Arévalo, en flådekaptajn, som blev arresteret og tortureret på grund af et påstået mordkomplot mod Nicolás Maduro, døde i fængslet den 29. juni 2019; der henviser til, at de facto-myndighederne beslaglagde og ulovligt skjulte hans jordiske rester i 11 dage, før de blev begravet, uden at der blev taget hensyn til hans families grundlæggende rettigheder og ønske om at sørge over den afdøde;

K. der henviser til, at Rufo Chacón, en 16-årig venezuelansk dreng, den 2. juli 2019 mistede synet, efter at han var blevet skudt i ansigtet af repræsentanter for ordensmagten ved en protestaktion mod benzinmanglen;

1. gentager sin dybe bekymring over den alvorlige undtagelsestilstand i Venezuela, som udgør en alvorlig trussel mod borgernes liv;

2. fordømmer den voldsomme undertrykkelse og vold, som har resulteret i drab og kvæstelser; udtrykker sin solidaritet med det venezuelanske folk og sin dybe medfølelse med pårørende og venner til ofrene;

3. understreger, at Nicolás Maduro samt de væbnede styrker og de efterretningstjenester, der arbejder for hans ulovlige regime, er direkte ansvarlige for den vilkårlige voldsudøvelse, der anvendes til at undertrykke den demokratiske overgangsproces og genoprettelse af retsstaten i Venezuela;

4. fordømmer de retshåndhævende myndigheders magtmisbrug og den brutale undertrykkelse, som sikkerhedsstyrkerne står bag; mener, at der bør oprettes en upartisk og uafhængig national mekanisme, med støtte fra det internationale samfund, til efterforskning af udenretslige henrettelser, der har fundet sted i forbindelse med sikkerhedsoperationer, for at sikre, at de ansvarlige drages til ansvar, og at ofrenes familier får oprejsning og ydes beskyttelse mod intimidering og repressalier;

5. fordømmer krænkelserne af retten til mad og lægehjælp; opfordrer indtrængende til, at der tilvejebringes mad, lægemidler og sundhedsydelser og sikres adgang hertil, samtidig med at der lægges særlig vægt på at yde omsorg til mødre og børn;

6. understreger behovet for at standse, offentligt fordømme, straffe og forhindre enhver form for forfølgelse og selektiv undertrykkelse af politiske årsager; kræver, at alle personer, der er blevet udsat for vilkårlig frihedsberøvelse, bliver løsladt;

7. henleder opmærksomheden på den tiltagende alvorlige migrationskrise i hele regionen og roser nabolandene og navnlig Colombia for den indsats og den solidaritet, de har udvist; anmoder Kommissionen om fortsat at samarbejde med disse lande, ikke blot ved at levere humanitær bistand, men også ved at levere flere ressourcer og gennem udviklingspolitikken;

8. påpeger, at den igangværende dialog skal være baseret på den køreplan, der er vedtaget i den venezuelanske Nationalforsamling; understreger, at målsætningen for denne dialog udelukkende skal være at skabe betingelser, der fører til et frit, gennemsigtigt og troværdigt præsidentvalg med udgangspunkt i en fast tidsplan, rimelige vilkår for alle aktører, gennemsigtighed og tilstedeværelse af troværdige internationale observatører;

9. opfordrer Rådet til at indføre yderligere sanktioner over for de udenlandske aktiver, der tilhører uretmæssige statslige myndigheder samt personer, der er ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser og undertrykkelse; mener, at EU's myndigheder skal begrænse disse personers og deres nærmeste pårørendes bevægelsesfrihed og indefryse deres aktiver og visa;

10. anmoder næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om at styre EU's politik med hensyn til situationen i Venezuela og foretage samordning i forhold til kontaktgruppen for de demokratiske lande i regionen, der er repræsenteret af Limagruppen;

11. støtter fuldt ud den efterforskning, der foretages af Den Internationale Straffedomstol (ICC) med hensyn til de omfattende forbrydelser og den undertrykkelse, der bliver begået af det venezuelanske regime; opfordrer indtrængende EU til at tilslutte sig initiativet fra ICC's deltagerstater, som går ud på at efterforske de forbrydelser mod menneskeheden, der er begået af Maduros de facto-regering, med henblik på at drage de ansvarlige til ansvar;

12. støtter det initiativ, der går ud på at oprette en undersøgelseskommission under FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC) for at fastlægge individuelt ansvar i forbindelse med systematiske menneskerettighedskrænkelser i Venezuela;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas retmæssige midlertidige præsident og Den Bolivariske Republik Venezuelas Nationalforsamling, regeringerne og parlamenterne i landene i Limagruppen, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

 

[1] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0199.

[2] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0313.

[3] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0436.

[4] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0061.

[5] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0327.

Seneste opdatering: 17. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik