Postup : 2019/2730(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0007/2019

Předložené texty :

B9-0007/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/07/2019 - 7.4
CRE 18/07/2019 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


<Date>{15/07/2019}15.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0007/2019</NoDocSe>
PDF 145kWORD 52k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o situaci ve Venezuele</Titre>

<DocRef>(2019/2730(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Jutta Paulus, Hannah Neumann, Pierrette Herzberger-Fofana, Viola Von Cramon-Taubadel</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}za skupinu Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0007/2019

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele

(2019/2730(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Venezuele ze dne 10. ledna 2019, 26. ledna 2019, 24. února 2019 a 7. května 2019 a na jmenování Enriqua Iglesiase zvláštním poradcem pro Venezuelu dne 28. května 2019,

 s ohledem na zprávu vysoké komisařky OSN pro lidská práva ze dne 5. července 2019 o situaci v oblasti lidských práv v Bolívarovské republice Venezuela,

 s ohledem na projev, který vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová adresovala vládě Venezuely během svého projevu na zasedání Rady OSN pro lidská práva dne 5. července 2019,

 s ohledem na nedávno znovuzahájený proces dialogu mezi venezuelskou vládou, který se z podnětu Norska uskutečnil na Barbadosu,

 s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 15. října 2018,

 s ohledem na článek 3 Evropské úmluvy o lidských právech,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 8. února 2018[1], 3. května 2018[2], 5. července 2018[3], 25. října 2018[4], 31. ledna 2019[5] a 28. března 2019[6],

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. s ohledem na zprávu vysoké komisařky OSN pro lidská práva o situaci v oblasti lidských práv ve Venezuele vycházející z návštěv na místě a z rozhovorů se stovkami svědků, obětí a zúčastněných stran upozorňuje na zhoršující se hospodářskou situaci a situaci v oblasti lidských práv ve Venezuele a připisuje odpovědnost civilním a vojenským silám za svévolná zadržování, špatné zacházení a mučení kritiků vlády, sexuální násilí a násilí na základě pohlaví ve vazbě a nepřiměřené použití síly během demonstrací;

B. vzhledem k tomu, že omezený nebo žádný přístup ke službám v oblasti distribuce potravin, vody a zdravotní péče dále zhoršuje již tak katastrofální situaci a postihuje obzvláště ženy;

C. vzhledem k tomu, že těžba a těžba ropy, zejména ve vzdálených regionech bohatých na biologickou rozmanitost, ničí živobytí menšin, jako jsou domorodé a černošské komunity, které čelí drastickému násilí a vysídlování ze strany vojenských sil, organizovaných zločineckých skupin a ozbrojených skupin, pokud vystupují proto činnostem těchto skupin a chtějí získat zpět svá práva;

D. vzhledem k tomu, že úmrtí kapitána Rafaela Acosta Armévala ve vazbě, k němuž údajně došlo v důsledku mučení, musí být v plném rozsahu vyšetřeno a odpovědné osoby musejí být postaveny před soud;

E. vzhledem k tomu, že je naprosto nezbytné překonat neshody a nalézt diplomatické východisko ze současné situace: sociálních nepokojů, ekonomického strádání a exodu milionů Venezuelanů, vážného nedostatku potravin, nedostatku léků a odpovídajících zdravotnických služeb a nedostatečné ochrany lidských práv, nejistoty a násilí na ulicích, které jsou důsledkem špatného politického řízení a autokratického chování Madurovy vlády;

F. vzhledem k tomu, že právo na pokojný protest je základním lidským právem, přičemž s ohledem na současné napětí musejí být všechny výzvy k protestům pečlivě koncipovány, aby se zabránilo dalšímu násilí nebo provokaci;

G. vzhledem k tomu, že řešení tohoto hlubokého a mnohostranného konfliktu musí být nalezeno v rámci právního státu, musí být v souladu s mezinárodními normami a musí plně respektovat demokracii a lidská práva;

H. vzhledem k tomu, že mezinárodní uznání nové vlády vytvořené na základě vlastního prohlášení představuje závažné riziko, že dojde k rozdmýchání již tak rozbouřené situace a dokonce k občanské válce a může mít vedlejší účinky mimo Venezuelu, a to s ohledem na riziko zvýšení počtu migrantů prchajících do sousedních zemí;

I. vzhledem k tomu, že úlohou EU by mělo být i nadále nabízet zprostředkování mezi všemi aktéry zapojenými do konfliktu v zemi, což je úloha, kterou může prospěšně plnit vzhledem k úzkým vztahům několika členských států s Venezuelou;

1. vyjadřuje hluboké znepokojení nad zhoršující se situací, jak je popsána v nedávné zprávě OSN, a důrazně doporučuje provedení doporučení vydaných v této zprávě v plném rozsahu s cílem připravit cestu z této prohlubující se krize;

2. je zděšen smrtí kapitána Rafaela Acosty Armévaly po jeho zadržení a údajném mučení ze strany venezuelských protipovstaleckých skupin a požaduje úplné, nezávislé a transparentní vyšetřování s cílem zjistit příčiny a odpovědnost za jeho smrt, aby mohly soudní orgány uvalit přiměřené sankce;

3. opakuje svou výzvu ke skoncování s beztrestností za zločiny spáchané v souvislosti s pokojnými protesty; v této souvislosti vyzývá k důkladnému a nezávislému vyšetření těchto trestných činů a případů porušení práv a k postavení pachatelů těchto činů před soud; trvá na právu na odškodnění, nápravu a neopakování a na nutnosti propustit všechny osoby, které byly svévolně zadrženy;

4. vyzývá vojenské a bezpečností síly, aby se důsledně držely svého mandátu, aby mohla armáda plnit konstruktivní úlohu v souladu se svou ústavní povinností; odsuzuje vytvoření a působení polovojenských jednotek, bez ohledu na to, kdo jim velí, a vyzývá k jejich okamžitému rozpuštění, k neprodlenému vyšetření všech jejich trestných činů a k postavení pachatelů před soud podle mezinárodních standardů;

5. zdůrazňuje, že je třeba zdržet se zapojení do megaprojektů při hledání zdrojů příjmu s cílem překonat hospodářskou krizi, které poškozují životní prostředí, zhoršují klima a životní podmínky komunit v této oblasti; vyzývá k bezpodmínečné ochraně původních a černošských obyvatel v odlehlých oblastech, které ochraňují životní prostředí před činnostmi, jako je těžba zlata v oblasti Arco Minero del Orinoo ve Venezuele;

6. zdůrazňuje, že jakékoli konečné řešení krize ve Venezuele bude v této zemi vyžadovat obnovení demokracie ve všech jejích rozměrech; opakuje, že násilí nepovede k míru, ale povede k další destabilizaci země;

7. varuje, že zaznamenané násilí se může opakovat; znovu zdůrazňuje, že venezuelské orgány musí dodržovat práva na svobodu projevu a pokojného shromažďování; vyzývá všechny aktéry, aby se zdrželi používání nadměrného, nepřiměřeného a bezhlavého násilí, které je podle mezinárodního práva jasně a jednoznačně zakázáno;

8. znovu vyjadřuje své znepokojení nad nelegitimností prezidentských voleb konaných v květnu 2018; zdůrazňuje význam sebeurčení venezuelského lidu a důležitost skutečného vyjádření jeho demokratické vůle; vyzývá politické představitele, aby se zdrželi veškerých kroků či výzev, které by mohly vést k dalším nepokojům a politické nestabilitě;

9. sdílí názor vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové, která ve svém projevu na zasedání Rady OSN pro lidská práva dne 5. července 2019 uvedla, že „jedinou cestou z této krize je setkání v dialogu“;

10. vkládá v této souvislosti velké naděje do nedávno znovuzahájeného procesu dialogu mezi venezuelskou vládou a opozicí, který se uskutečnil na základě pozvání premiérky Barbadosu Miy Mottleyové na Barbadosu, a k jehož uspořádání došlo za pomoci Norska; vítá slova vedoucího představitele opozice a prezidenta Národního shromáždění Juana Guaidóa po osobním rozhovoru s mediátorem EU Enriquem Iglesiasem, že podmínky pro nalezení řešení krize na národní úrovni existují;

11. vyzývá aktéry EU, aby pokračovali ve svém zprostředkovatelském úsilí, a vyjadřuje svou podporu těmto snahám, které jsou prostředkem k ukončení krize, aniž by došlo k nárůstu násilí; zdůrazňuje, že významnou úlohu musí v této souvislosti sehrát Organizace spojených národů a mezinárodní společenství;

12. prohlašuje, že se velmi obává, že nedávné kroky venezuelských i jiných aktérů povedou k další polarizaci, a to i na mezinárodní úrovni, a bude hrozit nebezpečí, že konflikt ve Venezuele přeroste v zástupnou válku, do níž se zapojí mezinárodní mocnosti, jako jsou Spojené státy, Rusko a Čína, s cílem získat kontrolu nad venezuelskými ropnými zásobami; upozorňuje na nebezpečí toho, že násilí a nepokoje ve Venezuele by se mohly rozšířit i do sousedních zemí, což by v konečném důsledku mohlo vést k rozpoutání války v tomto regionu; naléhavě vyzývá všechny aktéry, aby výslovně vyloučili veškerá nemírová řešení krize, včetně boje s nízkou intenzitou;

13. zdůrazňuje, že je třeba vyvarovat se toho, aby byly ve vztahu ke třetím zemím uplatňovány dvojí standardy, a že EU a její členské státy by měly být ve svých postojích ke třetím zemím jednotné; zdůrazňuje, že je důležité, aby EU reagovala jednotně, a položila tak základ pro důrazný a důvěryhodnější postoj EU;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, vládě a orgánům Venezuely a Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění.

 

[1] Úř. věst. C 463, 21.12.2018, s. 61.

[2] Přijaté texty, P8_TA(2018)0199.

[3] Přijaté texty, P8_TA(2018)0313.

[4] Přijaté texty, P8_TA(2018)0436.

[5] Přijaté texty, P8_TA(2019)0061.

[6] Přijaté texty, P8_TA(2019)0327.

Poslední aktualizace: 17. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí