Procedure : 2019/2730(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0008/2019

Indgivne tekster :

B9-0008/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/07/2019 - 7.4
CRE 18/07/2019 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0007

<Date>{15/07/2019}15.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0008/2019</NoDocSe>
PDF 141kWORD 53k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om situationen i Venezuela </Titre>

<DocRef>(2019/2730(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Carlo Fidanza, Alexandr Vondra, Charlie Weimers</Depute>

<Commission>{ECR}for ECR-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0006/2019

B9‑0008/2019

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela

(2019/2730(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, navnlig beslutning af 3. maj 2018 om præsidentvalget i Venezuela, af 5. juli 2018 om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved landets grænser med Colombia og Brasilien, af 25. oktober 2018 om situationen i Venezuela, af 31. januar 2019 om situationen i Venezuela og af 28. marts 2019 om nødsituationen i Venezuela,

 der henviser til rapport af 4. juli 2019 om Venezuela fra FN's højkommissær for menneskerettigheder (UNHCHR),

 der henviser til erklæring af 10. januar 2019, af 26. januar 2019, af 24. februar 2019 og af 28. marts 2019 om Venezuela fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at venezuelanerne står over for en række indbyrdes forbundne og forværrede krænkelser af deres økonomiske og sociale rettigheder, at deres faldende købekraft har betydet, at de ikke har mulighed for at få opfyldt deres basale behov, at en forkert ressourcefordeling, korruption, manglende vedligeholdelse af offentlig infrastruktur og alvorlig underinvestering har ført til et sammenbrud i de offentlige tjenester, såsom inden for sundhedspleje, offentlig transport og adgang til elektricitet, vand og naturgas, samt at manglen på fødevarer og de høje fødevarepriser har gjort det vanskeligt for venezuelanerne at få adgang til madvarer, hvilket har ført til sult;

B. der henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, besøgte Venezuela fra den 19. til den 21. juni 2019, hvorefter hun fremlagde en rapport for FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC), som indeholdt henstillinger til den venezuelanske regering om at sætte en stopper for og afhjælpe de alvorlige krænkelser af menneskerettighederne;

C. der henviser til, at antallet af personer, der er blevet tvunget til at forlade Venezuela, er steget dramatisk siden 2018 og nåede over 4 millioner pr. 6. juni 2019; der henviser til, at den tvungne migration af venezuelanere vil nå op over 5 millioner inden udgangen af 2019, hvilket gør dette til den næststørste migrant- og flygtningekrise i verden;

D. der henviser til, at Venezuelas de facto-regering har udhulet retsstatsprincippet, afviklet demokratiske institutioner og truffet foranstaltninger til at neutralisere, undertrykke og kriminalisere politiske modstandere og personer, der kritiserer den; der henviser til, at tortur anvendes som et systemisk værktøj af regimet med henblik på intimidering og afskrækkelse;

E. der henviser til, at næsten 7 000 mennesker er blevet dræbt ved udenretslige henrettelser i Venezuela i forbindelse med de sikkerhedsoperationer, som de facto-regeringen har gennemført i det sidste halvandet år; der henviser til, at familierne til de personer, der er blevet dræbt ved udenretslige henrettelser under protestaktionerne, fortsat nægtes at udøve deres ret til sandhed, retfærdighed og erstatning;

F. der henviser til, at 22 medlemmer af den venezuelanske Nationalforsamling, heriblandt formanden, er blevet frataget deres parlamentariske immunitet; der henviser til, at to parlamentarikere er tilbageholdt, og at 16 parlamentarikere har søgt beskyttelse på ambassader, har forladt landet eller er gået under jorden;

G. der henviser til, at den mæglingsdialog, der blev indledt den 16. maj 2018 mellem de facto-præsident Nicolás Maduro og oppositionsstyrkerne under ledelse af Juan Guaidó og med Norge som mægler, ikke førte til en løsning på krisen; der henviser til, at dialogen blev genoptaget den 8. juli 2019 i Barbados, selv om de facto-regeringen ikke overholdt nogen af de krav, der kunne danne grundlag for et bedre forsøg på dialog;

H. der henviser til, at den lovligt og demokratisk valgte formand for den venezuelanske Nationalforsamling, Juan Guaidó, den 23. januar 2019 blev taget i ed som Venezuelas midlertidige præsident i henhold til artikel 233 i den venezuelanske forfatning;

I. der henviser til, at de officielle styrker og paramilitære bander er blevet mere grusomme i deres handlinger, således som tortureringen af kaptajn Rafael Acosta med døden til følge og sagen om den 16-årige Rupo Velandria, som blev skudt i ansigtet, da han sammen med sin mor protesterede over manglen på kogegas, vidner om;

1. gentager sin dybe bekymring over den alvorlige undtagelsestilstand i Venezuela, som udgør en alvorlig trussel mod livet og rettighederne for landets borgere;

2. fordømmer den voldsomme undertrykkelse og vold, som har resulteret i drab og kvæstelser; udtrykker sin solidaritet med det venezuelanske folk;

3. understreger, at Nicolás Maduro og de sikkerhedsstyrker, der arbejder for hans ulovlige regime, er direkte ansvarlige for den vilkårlige voldsudøvelse, der anvendes til at undertrykke den demokratiske overgangsproces og genoprettelsen af retsstaten i Venezuela;

4. fordømmer de retshåndhævende myndigheders magtmisbrug og den brutale undertrykkelse, som sikkerhedsstyrkerne står bag; mener, at der med støtte fra det internationale samfund bør oprettes en upartisk og uafhængig national mekanisme inden for rammerne af en overgangsregering til efterforskning af de udenretslige henrettelser, der har fundet sted i forbindelse med sikkerhedsoperationer, for at sikre, at de ansvarlige drages til ansvar, og at ofrenes familier får oprejsning og ydes beskyttelse mod intimidering og repressalier;

5. fordømmer krænkelserne af retten til mad og lægehjælp; opfordrer indtrængende til, at der tilvejebringes mad, lægemidler og sundhedsydelser og sikres adgang hertil, samtidig med at der lægges særlig vægt på at yde omsorg til mødre og børn;

6. understreger behovet for at standse, fordømme og straffe enhver form for forfølgelse og selektiv undertrykkelse af politiske årsager; kræver, at alle personer, der er blevet udsat for vilkårlig frihedsberøvelse, bliver løsladt;

7. henleder opmærksomheden på den tiltagende alvorlige migrationskrise i hele regionen og roser nabolandene for den indsats og den solidaritet, de har udvist; anmoder Kommissionen om fortsat at samarbejde med disse lande, ikke blot ved at levere humanitær bistand, men også ved at levere flere ressourcer kanaliseret gennem EU's udviklingspolitik;

8. foreslår, at begge parter bliver enige om en overgangsregering, der kan skabe de nødvendige betingelser for retfærdige valg, med henblik på at sikre en vellykket dialog og afholdelse af frie valg, hvilket har været umuligt under Maduros regering;

9. insisterer på, at dialogen ene og alene skal rettes mod at finde en fredelig løsning, der bringer diktaturet til ophør, løser den nuværende krise og sætter en stopper for den venezuelanske befolknings lidelser;

10. opfordrer til, at de nødvendige betingelser for, at der kan gennemføres frie, gennemsigtige og troværdige præsidentvalg under en overgangsregering og baseret på en fast tidsplan sikres, og at der samtidig sikres rimelige betingelser for alle aktører, gennemsigtighed og tilstedeværelse af troværdige internationale observatører;

11. opfordrer Rådet til at indføre yderligere sanktioner over for de udenlandske aktiver, der tilhører uretmæssige statslige myndigheder samt over for personer, der er ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser og undertrykkelse; mener, at EU's myndigheder skal begrænse disse personers og deres nærmeste pårørendes bevægelsesfrihed, indefryse deres aktiver og indføre visumforbud for dem;

12. anmoder NF/HR om at lede EU's politik om situationen i Venezuela i samarbejde med den kontaktgruppe, der består af demokratiske lande i regionen, og som er repræsenteret ved Limagruppen;

13. udtrykker bekymring over det forhold, at det cubanske politi og den cubanske militære efterretningstjeneste er det strategiske element, der gjorde det muligt for Maduros ulovlige regime at fortsætte, og på denne måde er udtryk for en massiv udefrakommende politisk og militær indblanding i Venezuela;

14. udtrykker sin bekymring over Ruslands støtte til regimet i Venezuela og navnlig over, at Rusland udsender tekniske og militære eksperter og rådgivere; fordømmer denne ulovlige indblanding i venezuelanske indre anliggender;

15. støtter fuldt ud den efterforskning, der foretages af Den Internationale Straffedomstol (ICC) med hensyn til de omfattende forbrydelser og den undertrykkelse, der bliver begået af det venezuelanske regime; opfordrer indtrængende EU til at tilslutte sig initiativet fra ICC's deltagerstater, som går ud på at indlede en efterforskning af de forbrydelser mod menneskeheden, der er begået af Maduros de facto-regering, med henblik på at drage de ansvarlige til ansvar;

16. støtter det initiativ, der går ud på at oprette en undersøgelseskommission under FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC) for at fastlægge individuelt ansvar i forbindelse med de systematiske menneskerettighedskrænkelser i Venezuela;

17. opfordrer indtrængende den venezuelanske regering til hurtigt at efterkomme henstillingerne i UNHCHR's rapport om menneskerettighedssituationen i Venezuela;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas retmæssige midlertidige præsident og Den Bolivariske Republik Venezuelas Nationalforsamling, regeringerne og parlamenterne i landene i Limagruppen, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

 

Seneste opdatering: 17. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik