Menetlus : 2019/2730(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0008/2019

Esitatud tekstid :

B9-0008/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/07/2019 - 7.4
CRE 18/07/2019 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0007

<Date>{15/07/2019}15.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0008/2019</NoDocSe>
PDF 140kWORD 53k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>olukorra kohta Venezuelas</Titre>

<DocRef>(2019/2730(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Carlo Fidanza, Alexandr Vondra, Charlie Weimers</Depute>

<Commission>{ECR}fraktsiooni ECR nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0006/2019

B9-0008/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas

(2019/2730(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venezuela kohta, eriti 3. mai 2018. aasta resolutsiooni valimiste kohta Venezuelas, 5. juuli 2018. aasta resolutsiooni rändekriisi ja humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning selle maismaapiiridel Colombia ja Brasiiliaga, 25. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas, 31. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas ning 28. märtsi 2019. aasta resolutsiooni hädaolukorra kohta Venezuelas,

 võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 4. juuli 2019. aasta aruannet Venezuela kohta,

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 10. jaanuari 2019. aasta, 26. jaanuari 2019. aasta, 24. veebruari 2019. aasta ja 28. märtsi 2019. aasta deklaratsioone Venezuela kohta,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et Venezuela elanikud seisavad silmitsi mitme omavahel seotud ja süveneva majanduslike ja sotsiaalsete õiguste rikkumisega: kahanev ostujõud tähendab seda, et nad ei suuda rahuldada oma põhivajadusi; ressursside vale jaotamine, korruptsioon, avaliku taristu hooldamata jätmine ja tõsine alainvesteerimine on viinud avalike teenuste, nt tervishoiu, ühistranspordi ning elektrile, veele ja maagaasile juurdepääsu kokkuvarisemiseni; toidu nappuse ja kõrgete hindade tõttu on toit Venezuela elanikele raskesti kättesaadav, mis on toonud kaasa nälja;

B. arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvolinik Michelle Bachelet külastas 19.–21. juunil 2019 Venezuelat ja esitas seejärel ÜRO Inimõiguste Nõukogule aruande, milles anti Venezuela valitsusele soovitusi peatada tõsised inimõiguste rikkumised ja need heastada;

C. arvestades, et Venezuelast lahkuma sunnitud inimeste arv on alates 2018. aastast järsult kasvanud ja 6. juuni 2019. aasta seisuga oli see näitaja üle 4 miljoni; arvestades, et 2019. aasta lõpuks on Venezuelast olnud sunnitud välja rändama üle 5 miljoni inimese ning seetõttu on tegemist maailma suuruselt teise rände- ja pagulaskriisiga;

D. arvestades, et Venezuela de facto valitsus on õõnestanud õigusriiki, lammutanud demokraatlikud institutsioonid ja võtnud meetmeid, mille eesmärk on neutraliseerida, represseerida ja kriminaliseerida poliitilisi vastaseid ja inimesi, kes valitsust kritiseerivad; arvestades, et režiim kasutab hirmutamiseks ja hoiatamiseks süsteemse vahendina piinamist;

E. arvestades, et viimase pooleteise aasta jooksul on de facto valitsuse relvajõudude ellu viidud julgeolekuoperatsioonide käigus Venezuelas kohtuväliselt tapetud ligikaudu 7 000 inimest; arvestades, et meeleavalduste ajal kohtuväliselt tapetud inimeste perekondadel puudub jätkuvalt õigus saada teada tõde ning õigus kohtumõistmisele ja kahju heastamisele;

F. arvestades, et 22 parlamendiliikmelt, sealhulgas rahvuskogu presidendilt, on ära võetud parlamendiliikme puutumatus; arvestades, et kaks parlamendiliiget on vahistatud ja 16 on kas otsinud kaitset välisriikide saatkondadest, riigist lahkunud või varjavad ennast;

G. arvestades, et 16. mail 2018 alustatud lepituskõnelustel de facto presidendi Nicolás Maduro ja opositsioonijõudude vahel, mida juhtis Juan Guidó ja vahendas Norra, ei leitud kriisile lahendust; arvestades, et kõnelused jätkusid 8. juulil 2019 Barbadosel, kuigi de facto valitsus ei täitnud ühtegi nõuet, mis võimaldaks pidada edukamaid kõnelusi;

H. arvestades, et 23. jaanuaril 2019 vannutati Venezuela rahvuskogu õiguspäraselt ja demokraatlikult valitud esimees Juan Guaidó ametisse Venezuela ajutise presidendina kooskõlas Venezuela põhiseaduse artikliga 233;

I. arvestades, et ametlikud relvajõud ja poolsõjaväelised jõugud on oma tegevuses järjest julmemad, mida näitab kapten Rafael Acosta surnuks piinamine või 16-aastase Rupo Velandria pimedaks jäämine, kuna teda tulistati näkku, kui ta protestis koos emaga majapidamisgaasi puuduse vastu;

1. kordab, et parlament tunneb sügavat muret tõsise hädaolukorra pärast Venezuelas, mis ohustab rängalt riigi kodanike elu ja õigusi;

2. mõistab hukka julmad repressioonid ja vägivalla, mille tagajärjel on inimesed surnud ja vigastatud; väljendab solidaarsust Venezuela rahvaga;

3. juhib tähelepanu Nicolás Maduro ja tema ebaseadusliku režiimi teenistuses olevate julgeolekujõudude otsesele vastutusele valimatu vägivalla kasutamise eest, et summutada demokraatiale ülemineku protsess ja muuta võimatuks õigusriigi taastamine Venezuelas;

4. mõistab hukka õiguskaitseametnike toime pandud rikkumised ja julgeolekujõudude poolt toime pandud jõhkrad repressioonid; nõuab erapooletu ja sõltumatu riikliku mehhanismi loomist, mis toimiks rahvusvahelise kogukonna toetusel üleminekuvalitsuse kontrolli all, et uurida julgeolekuoperatsioonide käigus ellu viidud kohtuväliseid hukkamisi ja tagada nende eest vastutavate isikute vastutusele võtmine ning see, et ohvrite perekondadele oleksid tagatud õiguskaitse ning kaitse hirmutamise ja kättemaksu vastu;

5. mõistab hukka selle, et rikutakse õigust toidule ja arstiabile; nõuab tungivalt, et tagataks toidu, ravimite ja tervishoiuteenuste kättesaadavus, pöörates erilist tähelepanu emadele ja lastele osutatavatele teenustele;

6. toonitab, et igasugune poliitilistel põhjustel toimuv tagakiusamine ja valikulised repressioonid tuleb lõpetada ja hukka mõista ning selle eest tuleb karistada; nõuab kõigi isikute vabastamist, kellelt on meelevaldselt võetud vabadus;

7. juhib tähelepanu kogu piirkonnas süvenevale tõsisele rändekriisile ja avaldab tunnustust naaberriikide pingutustele ja solidaarsusele; nõuab, et komisjon jätkaks nende riikidega koostööd, pakkudes mitte üksnes humanitaarabi, vaid ka lisavahendeid, mida suunatakse ELi arengupoliitika kaudu;

8. teeb ettepaneku, et mõlemad pooled lepiksid kokku ajutises valitsuses, mis võiks luua vajalikud tingimused õiglasteks valimisteks, et kõnelused saaksid edukalt kulgeda ja oleks võimalik korraldada vabad valimised, mis Maduro valitsuse ajal on osutunud võimatuks;

9. rõhutab, et kõneluste ainus eesmärk peab olema leida rahumeelne lahendus, mis teeks lõpu diktatuurile, lahendaks praeguse kriisi ja lõpetaks Venezuela rahva kannatused;

10. nõuab selliste tingimuste loomist, mis viiksid vabade, läbipaistvate ja usaldusväärsete presidendivalimisteni üleminekuvalitsuse ajal ja kindla ajakava alusel koos õiglaste tingimustega kõigi osalejate jaoks, läbipaistvuse ja usaldusväärsete rahvusvaheliste valimisvaatlejate kohalviibimisega;

11. kutsub nõukogu üles kehtestama lisasanktsioone ebaseaduslike ametivõimude välismaal paikneva vara ja isikute suhtes, kes vastutavad inimõiguste rikkumiste ja repressioonide eest; usub, et ELi ametiasutused peavad piirama nii nende isikute kui ka nende lähisugulaste liikumist, külmutama nende varad ja peatama nende viisad;

12. palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal juhtida ELi poliitikat seoses olukorraga Venezuelas, tehes koostööd piirkonna demokraatlikest riikidest koosneva kontaktrühmaga, mida esindab Lima rühm;

13. väljendab muret asjaolu pärast, et Kuuba politseijõud ja sõjaväeluure on strateegiline element, mis on teinud võimalikuks Maduro ebaseadusliku režiimi püsimise, mistõttu on tegemist ulatusliku välismaise, poliitilise ja sõjalise sekkumisega Venezuelas;

14. väljendab muret Venemaa toetuse üle Venezuela režiimile ja eelkõige tehniliste ja sõjaliste ekspertide ning nõunike saatmise üle Venezuelasse; mõistab hukka sellise ebaseadusliku sekkumise Venezuela siseasjadesse;

15. toetab täielikult Venezuela režiimi poolt toime pandud ulatuslike kuritegude ja repressioonide uurimist Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poolt; nõuab tungivalt, et EL ühineks Rahvusvahelise Kriminaalkohtu osalisriikide algatusega algatada uurimine seoses Maduro de facto valitsuse toime pandud inimsusvastaste kuritegudega, et võtta süüdlased vastutusele;

16. toetab algatust asutada koos ÜRO Inimõiguste Nõukoguga uurimiskomisjon, et teha kindlaks, kes on isiklikult vastutavad inimõiguste süstemaatilise rikkumise eest Venezuelas;

17. nõuab tungivalt, et Venezuela de facto valitsus täidaks kiiresti ÜRO inimõiguste ülemvoliniku aruandes Venezuela inimõiguste olukorra kohta antud soovitusi;

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela õiguspärasele ajutisele presidendile ja Venezuela Bolívari Vabariigi rahvuskogule, Lima rühma riikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

 

Viimane päevakajastamine: 17. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika