Päätöslauselmaesitys - B9-0008/2019Päätöslauselmaesitys
B9-0008/2019

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Venezuelan tilanteesta

15.7.2019 - (2019/2730(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Carlo Fidanza, Alexandr Vondra, Charlie Weimers
ECR-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0006/2019

Menettely : 2019/2730(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0008/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0008/2019
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0008/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta

(2019/2730(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelasta, erityisesti 3. toukokuuta 2018 Venezuelan vaaleista, 5. heinäkuuta 2018 muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen Kolumbian ja Brasilian vastaisilla maarajoilla, 25. lokakuuta 2018 Venezuelan tilanteesta, 31. tammikuuta 2019 Venezuelan tilanteesta ja 28. maaliskuuta 2019 hätätilanteesta Venezuelassa antamansa päätöslauselmat,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 4. heinäkuuta 2019 päivätyn raportin Venezuelasta,

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 10. tammikuuta 2019, 26. tammikuuta 2019, 24. helmikuuta 2019 ja 28. maaliskuuta 2019 antamat julkilausumat Venezuelan tilanteesta,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että venezuelalaisten taloudellisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin kohdistuu useita toisiinsa liittyviä ja jatkuvasti pahenevia loukkauksia: ostovoiman heikentymisen seurauksena kansalaiset eivät kykene täyttämään perustarpeitaan, resurssien väärin kohdentaminen, korruptio sekä julkisen infrastruktuurin ylläpidon laiminlyönti ja siihen kohdistuvien investointien huomattava puute ovat johtaneet julkisten palvelujen, kuten terveydenhuollon, julkisen liikenteen sekä sähkön, veden ja maakaasun saatavuuden romahtamiseen ja elintarvikkeiden puutteesta ja korkeista hinnoista johtuen venezuelalaisilla on vaikeuksia saada ruokaa, mikä on johtanut nälkiintymiseen;

B. toteaa, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Michelle Bachelet vieraili Venezuelassa 19.–21. kesäkuuta 2019 ja toimitti YK:n ihmisoikeusneuvostolle vierailustaan raportin, jossa Venezuelan hallitusta kehotettiin lopettamaan harjoittamansa vakavat ihmisoikeusloukkaukset ja korjaamaan niiden seuraukset;

C. toteaa, että Venezuelasta lähtemään joutuneiden ihmisten määrä on noussut rajusti vuoden 2018 jälkeen ja oli 6. kesäkuuta 2019 jo yli neljä miljoonaa; toteaa, että vuoden 2019 loppuun mennessä Venezuelasta muuttamaan joutuneiden kokonaismäärä nousee yli viiteen miljoonaan, mikä tekee tästä maailman toiseksi suurimman muuttoliike- ja pakolaiskriisin;

D. toteaa, että Venezuelan tosiasiallinen hallinto on heikentänyt oikeusvaltioperiaatetta, purkanut demokraattisia instituutioita ja toteuttanut toimia, joiden tarkoituksena on tehdä poliittiset vastustajat ja hallinnon arvostelijat toimintakyvyttömiksi, sortaa heitä ja tehdä heidän toiminnastaan rikollista; toteaa, että hallinto käyttää kidutusta järjestelmällisesti keinona uhkailla ja estää toimintaa;

E. toteaa, että Venezuelan tosiasiallisen hallinnon joukkojen toteuttamissa turvallisuusoperaatioissa on viimeksi kuluneen puolentoista vuoden aikana teloitettu ilman oikeudenkäyntiä lähes 7 000 ihmistä; toteaa, että mielenosoitusten yhteydessä ilman oikeudenkäyntiä teloitettujen omaisilta evätään edelleen heidän oikeutensa totuuteen, oikeuden saamiseen ja hyvitykseen;

F. toteaa, että 22:lta parlamentin jäseneltä, kansalliskokouksen puhemies mukaan luettuna, on poistettu parlamentaarinen koskemattomuus; toteaa, että kaksi parlamentin jäsentä on pidätettynä ja 16 on joko pyytänyt suojelua suurlähetystöistä, lähtenyt maasta tai piiloutunut;

G. toteaa, että 16. toukokuuta 2018 käynnistetyssä valtaa pitävän presidentin Nicolás Maduron ja oppositiovoimien välisessä vuoropuhelussa, jota käytiin Juan Guaidón johdolla ja Norjan välityksellä, ei löytynyt ratkaisua kriisiin; toteaa, että 8. heinäkuuta 2019 vuoropuhelu aloitettiin uudelleen Barbadoksessa, vaikka valtaa pitävä hallinto ei noudattanut vaatimuksia, jotka olisivat parantaneet vuoropuhelun onnistumisen mahdollisuuksia;

H. toteaa, että kansalliskokouksen laillisesti ja demokraattisesti valitsema puhemies Juan Guaidó vannoi 23. tammikuuta 2019 Venezuelan perustuslain 233 pykälän mukaisesti valan, jolla hänestä tuli Venezuelan väliaikainen presidentti;

I. toteaa, että sekä viralliset armeijan joukot että puolisotilaalliset ryhmittymät ovat sortuneet toiminnassaan entistä pahempiin julmuuksiin, kuten kapteeni Rafael Acostan kuoliaaksi kiduttamiseen ja 16-vuotiaan Rupo Velandrian sokaisemiseen ampumalla häntä kasvoihin hänen ollessaan äitinsä kanssa osoittamassa mieltä keittokaasun puutteen takia;

1. toistaa syvän huolensa Venezuelan vakavasta hätätilasta, joka vaarantaa merkittävästi maan kansalaisten hengen ja oikeudet;

2. tuomitsee ankarat sortotoimet ja väkivallan, jotka ovat johtaneet ihmishenkien menetyksiin ja loukkaantumisiin; ilmaisee solidaarisuutensa Venezuelan kansaa kohtaan;

3. korostaa, että Nicolás Maduro ja hänen laittoman hallintonsa palveluksessa olevat turvallisuusjoukot ovat suoraan vastuussa siitä summittaisesta väkivallasta, jota käytetään demokratiaan siirtymisen ja oikeusvaltion palauttamisen tukahduttamiseksi Venezuelassa;

4. tuomitsee lainvalvontaviranomaisten väärinkäytökset ja turvallisuusjoukkojen suorittamat raa’at tukahduttamistoimet; kehottaa perustamaan kansainvälisen yhteisön tuella siirtymäkauden hallituksen alaisuudessa toimivan puolueettoman ja riippumattoman kansallisen mekanismin tutkimaan turvallisuusoperaatioiden yhteydessä toteutettuja laittomia teloituksia, jotta varmistetaan, että teloituksista vastuussa olevat henkilöt joutuvat tilille teoistaan ja että uhrien omaisille tarjotaan oikeussuojaa ja heitä suojellaan uhkailulta ja kostotoimilta;

5. tuomitsee sen, että oikeutta ruokaan ja sairaanhoitoon rikotaan; kehottaa takaamaan kiireellisesti elintarvikkeiden, lääkkeiden ja terveydenhuoltopalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden ja kiinnittämään erityistä huomiota äideille ja lapsille tarkoitettuihin palveluihin;

6. painottaa, että kaikki poliittisiin syihin perustuva vainoaminen ja valikoiva sorto on lopetettava ja tuomittava ja siitä on rangaistava; kehottaa vapauttamaan kaikki henkilöt, joilta on mielivaltaisesti riistetty heidän vapautensa;

7. kiinnittää huomiota kasvavaan muuttoliikekriisiin koko alueella ja antaa tunnustusta naapurimaiden ponnistuksille ja solidaarisuudelle; pyytää komissiota jatkamaan yhteistyötä näiden maiden kanssa sekä antamalla humanitaarista apua että kanavoimalla lisäresursseja EU:n kehityspolitiikan kautta;

8. ehdottaa, että osapuolet sopivat väliaikaishallituksesta, joka voi luoda tarvittavat edellytykset oikeudenmukaisille vaaleille, jotta voidaan käydä tuloksellista vuoropuhelua ja pitää vapaat vaalit, mikä on ollut mahdotonta Maduron hallinnon alaisuudessa;

9. vaatii, että vuoropuhelun yksinomaisena tavoitteena on oltava löytää rauhanomainen ratkaisu, jolla lopetetaan diktatuuri, ratkaistaan nykyinen kriisi ja päätetään Venezuelan kansan kärsimys;

10. kehottaa luomaan edellytykset vapaille, avoimille ja uskottaville presidentinvaaleille ja toteaa, että vaalit on käytävä siirtymäkauden hallituksen alaisuudessa ja ennalta määrätyn aikataulun mukaisesti, niiden ehtojen on oltava kaikille toimijoille oikeudenmukaiset, niiden on oltava avoimet ja niissä on oltava läsnä uskottavia kansainvälisiä tarkkailijoita;

11. kehottaa neuvostoa määräämään lisäpakotteita, jotka kohdistetaan laittomasti valtaa pitävien valtion viranomaisten sekä ihmisoikeusloukkauksiin ja sortotoimiin syyllistyneiden henkilöiden ulkomaisiin varoihin; katsoo, että EU:n viranomaisten on rajoitettava näiden henkilöiden ja heidän lähiomaistensa liikkumisvapautta, jäädytettävä heidän omaisuutensa ja peruutettava heidän viisuminsa;

12. pyytää komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa johtamaan Venezuelan tilannetta koskevaa EU:n politiikkaa yhteistyössä kontaktiryhmän kanssa, joka muodostuu Liman ryhmän edustamista alueen demokraattisista maista;

13. ilmaisee huolensa siitä, että Kuuban poliisivoimat ja sotilastiedustelu ovat strategisia tekijöitä, joiden avulla Maduron laittomasti valtaa pitävä hallinto on voinut pysyä vallassa, ja ne edustavat siten laajamittaista ulkopuolista poliittista ja sotilaallista sekaantumista Venezuelan tilanteeseen;

14. ilmaisee huolensa Venäjän tuesta Venezuelan hallinnolle ja erityisesti siitä, että Venäjä lähettää maahan teknisiä ja sotilaallisia asiantuntijoita ja neuvonantajia; tuomitsee tämän laittoman puuttumisen Venezuelan sisäisiin asioihin;

15. tukee täysin Kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkimuksia, jotka kohdistuvat Venezuelan hallinnon laajamittaisiin rikoksiin ja sortotoimiin; kehottaa EU:ta liittymään Kansainvälisen rikostuomioistuimen sopimusvaltioiden aloitteeseen tutkia valtaa pitävän Maduron hallinnon tekemiä rikoksia ihmisyyttä vastaan, jotta syylliset saadaan vastuuseen;

16. tukee aloitetta YK:n ihmisoikeusneuvoston kanssa perustettavasta tutkintalautakunnasta, jotta voidaan määrittää yksilökohtaiset vastuut Venezuelan järjestelmällisissä ihmisoikeusloukkauksissa;

17. kehottaa Venezuelan valtaa pitävää hallintoa panemaan ripeästi täytäntöön YK:n ihmisoikeusvaltuutetun raportissa luetellut Venezuelan ihmisoikeustilannetta koskevat suositukset;

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lailliselle väliaikaiselle presidentille ja kansalliskokoukselle, Liman ryhmään kuuluvien maiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

Päivitetty viimeksi: 17. heinäkuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö