Postup : 2019/2730(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0008/2019

Predkladané texty :

B9-0008/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/07/2019 - 7.4
CRE 18/07/2019 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0007

<Date>{15/07/2019}15.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0008/2019</NoDocSe>
PDF 154kWORD 46k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o situácii vo Venezuele</Titre>

<DocRef>(2019/2730(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Carlo Fidanza, Alexandr Vondra, Charlie Weimers</Depute>

<Commission>v mene skupiny ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0006/2019

B9-0008/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele

(2019/2730(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele, najmä na uznesenie z 3. mája 2018 o voľbách vo Venezuele, na uznesenie z 5. júla 2018 o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej pozemných hraniciach s Kolumbiou a Brazíliou, na uznesenie z 25. októbra 2018 o situácii vo Venezuele, na uznesenie z 31. januára 2019 o situácii vo Venezuele a na uznesenie z 28. marca 2019 o núdzovej situácii vo Venezuele,

 so zreteľom na správu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva (UNHCHR) o Venezuele zo 4. júla 2019,

 so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP/PK) o Venezuele z 10. januára 2019, 26. januára 2019, 24. februára 2019 a 28. marca 2019,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže vo Venezuele dochádza k rôznym vzájomne prepojeným situáciám, ktoré vedú k stále väčšiemu porušovaniu hospodárskych a sociálnych práv miestnych občanov: ich kúpna sila klesla až tak, že nevedia uspokojiť svoje základné potreby; zlé prideľovanie zdrojov, korupcia, nedostatočná údržba verejnej infraštruktúry a výrazne nedostatočné investície spôsobili kolaps verejných služieb, ako je zdravotníctvo, verejná doprava a prístup k elektrickej energii, vode a zemnému plynu; a nedostatok potravín a vysoké ceny potravín sťažujú Venezuelčanom prístup k potravinám, a tým vedú k hladu;

B. keďže vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bachelet navštívila Venezuelu 19. až 21. júna 2019, na základe čoho predložila Rade OSN pre ľudské práva (UNHRC) správu, ktorá obsahovala odporúčania pre venezuelskú vládu na zastavenie a nápravu jej závažného porušovania ľudských práv;

C. keďže počet osôb, ktoré boli nútené opustiť Venezuelu, sa od roku 2018 dramaticky zvýšil a k 6. júnu 2019 dosiahol viac ako 4 milióny; keďže nútená migrácia Venezuelčanov prekročí do konca roka 2019 päť miliónov ľudí, čím bude predstavovať druhú najväčšiu migračnú a utečeneckú krízu na svete;

D. keďže venezuelská de facto vláda rozvrátila právny štát, zrušila demokratické inštitúcie a prijala opatrenia na odstránenie, potláčanie a kriminalizáciu politických oponentov a osôb, ktoré ju kritizujú; keďže mučenie sa týmto režimom používa ako systematický nástroj na zastrašovanie a odrádzanie;

E. keďže počas bezpečnostných operácií, ktoré v uplynulom roku a pol vykonali vo Venezuele sily de facto vlády, bolo mimosúdne popravených takmer 7 000 ľudí; keďže rodinám tých, ktorí boli počas protestov mimosúdne popravení, sú naďalej upierané ich práva na pravdu, spravodlivosť a nápravu;

F. keďže 22 poslancov vrátane predsedu Národného zhromaždenia bolo zbavených poslaneckej imunity; keďže dvaja poslanci sú zadržiavaní a 16 buď požiadalo o ochranu na veľvyslanectvách, alebo opustilo krajinu, alebo sa skrýva;

G. keďže v rámci dialógu s cieľom mediácie, ktorý 16. mája 2018 nadviazali de facto prezident Nicolás Maduro a opozičné sily pod vedením Juana Guaidóa a za účasti Nórska ako sprostredkovateľa, sa nepodarilo nájsť riešenie krízy; keďže 8. júla 2019 dialóg pokračoval na Barbadose, hoci de facto vláda nevyhovela žiadnym požiadavkám, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu dialógu;

H. keďže 23. januára 2019 oprávnene a demokraticky zvolený predseda Národného zhromaždenia Juan Guaidó zložil v súlade s článkom 233 ústavy Venezuely prísahu ako dočasný prezident Venezuely;

I. keďže oficiálne sily a polovojenské skupiny sa pri výkone práce uchyľujú k stále väčším krutostiam, o čom svedčí umučenie kapitána Rafaela Acosta na smrť alebo oslepenie 16-ročného Rupu Velandria streľbou do tváre, keď protestoval s matkou proti nedostatku plynu na varenie;

1. opakuje svoje hlboké znepokojenie nad vážnym núdzovým stavom vo Venezuele, ktorý vážne ohrozuje životy a práva občanov tejto krajiny;

2. odsudzuje tvrdé represie a násilie, ktoré mali za následok mnoho mŕtvych a zranených; vyjadruje solidaritu s ľudom Venezuely;

3. zdôrazňuje priamu zodpovednosť Nicolása Madura a bezpečnostných síl v službách jeho nelegitímneho režimu za svojvoľné používanie násilia s cieľom potlačiť proces prechodu k demokracii a obnovu právneho štátu vo Venezuele;

4. odsudzuje praktiky príslušníkov orgánov presadzovania práva a brutálne represie vykonávané bezpečnostnými silami; žiada o vytvorenie nestranného a nezávislého vnútroštátneho mechanizmu v rámci dočasnej vlády s podporou medzinárodného spoločenstva na vyšetrenie mimosúdnych popráv vykonaných počas bezpečnostných operácií, aby sa zabezpečilo, že zodpovedné osoby budú brané na zodpovednosť a že rodinám obetí bude poskytnutá náprava a ochrana pred zastrašovaním a represáliami;

5. odsudzuje porušovanie práva na výživu a práva na zdravotnú starostlivosť; naliehavo žiada, aby bola zaručená dostupnosť a prístupnosť potravín, liekov a služieb zdravotnej starostlivosti, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať starostlivosti o matky a deti;

6. zdôrazňuje, že treba ukončiť, odsúdiť a potrestať všetky činy prenasledovania a selektívnej represie z politických dôvodov; žiada o prepustenie všetkých osôb, ktoré boli svojvoľne zbavené slobody;

7. upozorňuje na zostrenú vážnu migračnú krízu v celom regióne a oceňuje úsilie a solidaritu, ktoré preukázali susedné krajiny; žiada, aby Komisia pokračovala v spolupráci s týmito krajinami a poskytovala im nielen humanitárnu pomoc, ale aj dodatočné zdroje prostredníctvom rozvojovej politiky EÚ;

8. navrhuje, aby sa obe strany dohodli na dočasnej vláde, ktorá môže vytvoriť potrebné podmienky pre spravodlivé voľby, aby sa mohol viesť dialóg a mohli sa uskutočniť slobodné voľby – čo pod Madurovou vládou zatiaľ nebolo možné;

9. trvá na tom, že jediným cieľom dialógu musí byť nájdenie mierového riešenia, ktoré ukončí diktatúru, vyrieši súčasnú krízu a ukončí utrpenie venezuelského ľudu;

10. vyzýva na vytvorenie podmienok vedúcich k slobodným, transparentným a dôveryhodným prezidentským voľbám v rámci dočasnej vlády a na základe pevne stanoveného harmonogramu a zároveň na zabezpečenie spravodlivých podmienok pre všetkých aktérov, transparentnosti a prítomnosti dôveryhodných medzinárodných pozorovateľov;

11. vyzýva Radu, aby zaviedla ďalšie sankcie zamerané na zahraničné aktíva nelegitímnych štátnych orgánov a jednotlivcov zodpovedných za porušovanie ľudských práv a represie; domnieva sa, že orgány EÚ musia obmedziť pohyb týchto osôb, ako aj pohyb ich najbližších príbuzných a zmraziť ich aktíva a pozastaviť platnosť ich víz;

12. žiada PK/VP, aby v spolupráci s kontaktnou skupinou zloženou z demokratických krajín regiónu, ktoré zastupuje Limská skupina, viedla politiku EÚ týkajúcu sa situácie vo Venezuele;

13. vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že kubánska polícia a vojenská spravodajská služba sú strategickými prvkami, ktoré umožňujú pretrvávanie nezákonného režimu Madura a majú tak obrovský zahraničný, politický a vojenský vplyv vo Venezuele;

14. vyjadruje znepokojenie nad tým, že Rusko podporuje režim vo Venezuele, a najmä nad jeho vysielaním technických a vojenských odborníkov a poradcov; odsudzuje toto nezákonné zasahovanie do vnútorných záležitostí Venezuely;

15. plne podporuje vyšetrovanie Medzinárodného trestného súdu (MTS) týkajúce sa rozsiahlych trestných činov a aktov represie páchaných venezuelským režimom; naliehavo vyzýva EÚ, aby sa pripojila k iniciatíve štátov, ktoré sú zmluvnými stranami MTS, na začatie vyšetrovania trestných činov proti ľudskosti, ktorých sa dopustila de facto vláda Madura, s cieľom brať zodpovedné osoby na zodpovednosť;

16. podporuje iniciatívu na zriadenie vyšetrovacej komisie spolu s UNHRC s cieľom určiť jednotlivé zodpovednosti pri systematickom porušovaní ľudských práv vo Venezuele;

17. naliehavo vyzýva de facto vládu Venezuely, aby urýchlene začala dodržiavať odporúčania uvedené v správe UNHCHR o situácii v oblasti ľudských práv vo Venezuele;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, PK/VP, legitímnemu dočasnému prezidentovi republiky a Národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, vládam a parlamentom krajín Limskej skupiny, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

Posledná úprava: 17. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia