Procedure : 2019/2730(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0009/2019

Indgivne tekster :

B9-0009/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/07/2019 - 7.4
CRE 18/07/2019 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0007

<Date>{15/07/2019}15.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0009/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 54k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om situationen i Venezuela</Titre>

<DocRef>(2019/2730(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Tonino Picula, Javi López, Isabel Santos</Depute>

<Commission>{S&D}for S&D-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0006/2019

B9‑0009/2019

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela

(2019/2730(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, navnlig af 27. februar 2014 om situationen i Venezuela[1], af 18. december 2014 om forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela[2], af 12. marts 2015 om situationen i Venezuela[3], af 8. juni 2016 om situationen i Venezuela[4], af 27. april 2017 om situationen i Venezuela[5], af 8. februar 2018 om situationen i Venezuela[6], af 3. maj 2018 om valget i Venezuela[7], af 5. juli 2018 om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets landegrænser med Colombia og Brasilien[8], af 25. oktober 2018 om situationen i Venezuela[9], af 31. januar 2019 om situationen i Venezuela[10] og af 28. marts 2019 om nødsituationen i Venezuela[11],

 der henviser til rapporten af 5. juli 2019 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen i Den Bolivariske Republik Venezuela,

 der henviser til de seneste redegørelser fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender (NF/HR) af 4. april, 30. april og 18. juni 2019,

 der henviser til redegørelsen om det fælles møde mellem den internationale kontaktgruppe og Limagruppen om situationen i Venezuela af 3. juni 2019,

 der henviser til Limagruppens erklæring af 3. maj 2019,

 der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1656 af 6. november 2018 om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/2074 om restriktive foranstaltninger i Venezuela[12], som forlænger de nuværende målrettede restriktive foranstaltninger indtil den 14. november 2019,

 der henviser til Quito-erklæringen af 4. september 2018 om menneskers mobilitet og venezuelanske statsborgere i regionen,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

 der henviser til det interamerikanske demokratiske charter, vedtaget den 11. september 2001,

 der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

 der henviser til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder,

 der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol,

 der henviser til den venezuelanske forfatning,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at den humanitære krise i Venezuela fortsat forværres, og at situationen med hensyn til menneskerettighederne, demokratiet og retsstaten fortsat forværres; der henviser til, at 7 millioner mennesker nu har akut behov for bistand, at 94 % af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen, og at 62 % lever i ekstrem fattigdom; der henviser til, at 70 % af børnene ikke kommer i skole, at 5 000 mennesker forlader landet hver dag, og det anslås, at der vil være 5,2 millioner venezuelanske migranter ved årets udgang;

B. der henviser til, at der ifølge FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) er "rimelig grund til at tro, at der er begået alvorlige krænkelser af økonomiske og sociale rettigheder, herunder retten til mad og sundhed, i Venezuela"; der henviser til, at det også er anerkendt, at Venezuela i over et årti har vedtaget og gennemført en række love, politikker og praksisser, der har indskrænket det demokratiske råderum, svækket de offentlige institutioner og påvirket retsvæsenets uafhængighed;

C. der henviser til, at det på denne baggrund er blevet muligt for regeringen at begå en række menneskerettighedskrænkelser, såsom forfølgelse af politiske grunde, udenretlige drab, anvendelse af tortur, vilkårlige anholdelser og trusler samt vold mod oprindelige befolkningsgrupper; der henviser til, at regeringen har erkendt 5 287 drab som følge af "modstand mod myndighederne" i 2018 og yderligere 1 569 drab af denne art mellem januar og maj 2019; der henviser til, at de oplysninger, som OHCHR har analyseret, tyder på, at mange af disse drab kan betragtes som udenretslige henrettelser;

D. der henviser til, at Venezuelas økonomi, navnlig olieindustrien og fødevareproduktionssystemerne, allerede var i krise, før der blev indført sektorspecifikke sanktioner; der henviser til, at de seneste økonomiske sanktioner yderligere forværrer virkningerne af den økonomiske krise og den humanitære situation; der henviser til, at regeringen har accepteret udnævnelsen af en humanitær koordinator fra FN, hvilket svarer til en accept af, at der er tale om en humanitær krise;

E. der henviser til, at den humanitære situation er blevet kraftigt forværret som følge af langvarige strømafbrydelser, der skyldes manglende vedligeholdelse af offentlig infrastruktur, forkert fordeling af ressourcerne, korruption og alvorlig underinvestering; der henviser til, at dette har ført til, at offentlige tjenester såsom offentlig transport og adgang til elektricitet, vand og naturgas er brudt sammen; der henviser til, at sociale programmer, herunder distribution af fødevarer og adgang til lægebehandling, er blevet anvendt som et redskab til social kontrol og gennemføres på en diskriminerende måde, der er politisk motiveret og i uforholdsmæssig grad går ud over kvinder; der henviser til, at mange oprindelige folks økonomiske og sociale rettigheder i uforholdsmæssigt høj grad er blevet påvirket af den humanitære situation, og i særdeleshed af lukningen af Venezuelas grænser i februar 2019, som har haft alvorlige konsekvenser for oprindelige befolkningsgrupper som stammefolkene wayuu eller pemon, hvis traditionelle landområder går på tværs af grænsen;

F. der henviser til, at EU har mobiliseret 117,6 mio. EUR i nødhjælp og udviklingsbistand som reaktion på krisen og arbejder med sårbare befolkningsgrupper i både Venezuela (60 % af midlerne) og nabolandene (40 % af midlerne); der henviser til, at den støtte, som FN indtil nu har indsamlet til sin regionale beredskabsplan for flygtninge og migranter, kun udgør ca. 22 % af det samlede beløb, der blev anmodet om (159 mio. USD ud af en anmodning om 738 mio. USD);

G. der henviser til, at EU fortsat er overbevist om, at en fredelig politisk, demokratisk løsning er den eneste holdbare vej ud af den venezuelanske krise, og deltager i outreachaktiviteter i Venezuela og med alle relevante aktører gennem den internationale kontaktgruppe og dennes særlige rådgiver; der henviser til, at der efter to forhandlingsrunder i Oslo blev genoptaget drøftelser mellem de facto-regeringen og oppositionen den 8. juli på Barbados; der henviser til, at EU har gentaget sin opbakning til den mæglingsproces, der ledes af Norge, med henblik på at opnå en politisk og demokratisk løsning på krisen, som bør føre til frie og retfærdige valg med international observation;

H. der henviser til, at kaptajn i hæren, Rafael Acosta Arévalo, afgik ved døden den 29. juni 2019, mens han var arresteret af Venezuelas sikkerhedsstyrker; der henviser til, at EU anså denne handling for at være endnu et grelt eksempel på den vilkårlige karakter af landets retssystem og manglen på garantier og rettigheder for personer, som tilbageholdes;

1. giver udtryk for sin solidaritet med og sin fulde støtte til Venezuelas befolkning, som lider under følgerne af en alvorlig politisk og humanitær krise;

2. minder om sit tidligere standpunkt om kategorisk at afvise alle forslag eller forsøg på at løse krisen, som kan medføre brug af vold eller militær intervention; bekræfter på ny, at en fredelig, demokratisk og inkluderende løsning er den eneste holdbare vej ud af det nuværende politiske dødvande og den alvorlige sociale og humanitære krise, som det har afstedkommet;

3. støtter den igangværende proces, der faciliteres af Norge, og glæder sig over, at begge parter har givet deres tilslutning til at indgå i en permanent dialog for at opnå fred; understreger, at mindst følgende tillidsskabende foranstaltninger bør vedtages politisk, for at en faciliteringsproces kan blive en succes: løsladelse af politiske fanger og ophævelse af forbuddet mod, at oppositionspolitikere kan stille op til offentlige embeder, anerkendelse af og respekt for Nationalforsamlingens forfatningsmæssige rolle, indførelse af en afbalanceret sammensætning af Det Nationale Valgråd og et ajourført nationalt valgregister, udryddelse af hindringer for lige deltagelse i valg ved at sikre, at alle politiske aktører kan stille op på lige vilkår, og det er nødvendigt, at valgets vinder anerkendes under forhold præget af lighed, retfærdighed og international overvågning;

4. opfordrer de venezuelanske myndigheder til at sikre, at den humanitære bistand fordeles til hele befolkningen på en måde, som er politisk neutral; minder om, at de venezuelanske myndigheder bør beskytte alle borgere i fuld respekt for deres menneskerettigheder, og at de bør leve op til deres internationale forpligtelser til at respektere retsstatsprincippet og de grundlæggende frihedsrettigheder; insisterer på denne baggrund på, at alle militser og paramilitære grupper bør tøjles og afvæbnes hurtigst muligt;

5. gentager sin fulde opbakning til Nationalforsamlingen, der er Venezuelas legitime demokratiske instans, og hvis beføjelser skal genoprettes og respekteres, herunder dets medlemmers prærogativer og sikkerhed; fordømmer ophævelsen af 22 parlamentsmedlemmers parlamentariske immunitet og fængslingen af to;

6. roser den indsats – kendt som Quito-processen – som regeringerne i regionen har gjort for at byde venezuelanske borgere velkommen på passende vis i situationer præget af menneskelig mobilitet; glæder sig over køreplanen fra "The Buenos Aires Chapter" (SID-Baires), som består af konkrete foranstaltninger i forhold til problemer som menneskehandel, levering af sundhedsydelser og anerkendelse af akademiske kvalifikationer; opfordrer EU til at fremme og støtte disse initiativer for at sikre en latinamerikansk respons;

7. minder om, at alle tilfælde af intimidering af og angreb på oprindelige folk, herunder ledere, skal stoppes, og at myndighederne bør sikre, at de beskyttes, og træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte deres individuelle og kollektive rettigheder, herunder deres ret til jord;

8. opfordrer de venezuelanske myndigheder til at iværksætte en fuldstændig og uafhængig undersøgelse af kaptajn Rafael Acostas Arévalos død;

9. minder om sine forslag om at sende en officiel delegation fra Europa-Parlamentet på en undersøgelsesrejse til landet, såfremt vilkårene tillader det; minder om sin villighed til at overvåge den fremtidige valgproces;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas midlertidige præsident og nationalforsamling, Lima-gruppens regeringer og parlamenter, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

 

[1] EUT C 285 af 29.8.2017, s. 145.

[2] EUT C 294 af 12.8.2016, s. 21.

[3] EUT C 316 af 30.8.2016, s. 190.

[4] EUT C 86 af 6.3.2018, s. 101.

[5] EUT C 298 af 23.8.2018, s. 137.

[6] EUT C 463 af 21.12.2018, s. 61.

[7] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0199.

[8] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0313.

[9] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0436.

[10] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0061.

[11] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0327.

[12] EUT L 276 af 7.11.2018, s. 10.

Seneste opdatering: 17. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik