Päätöslauselmaesitys - B9-0009/2019Päätöslauselmaesitys
B9-0009/2019

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Venezuelan tilanteesta

15.7.2019 - (2019/2730(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Kati Piri, Tonino Picula, Javi López, Isabel Santos
S&D-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0006/2019

Menettely : 2019/2730(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0009/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0009/2019
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0009/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta

(2019/2730(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelan tilanteesta, erityisesti 27. helmikuuta 2014 Venezuelan tilanteesta[1], 18. joulukuuta 2014 Venezuelan demokraattisen opposition vainoamisesta[2], 12. maaliskuuta 2015 Venezuelan tilanteesta[3], 8. kesäkuuta 2016 Venezuelan tilanteesta[4], 27. huhtikuuta 2017 Venezuelan tilanteesta[5], 8. helmikuuta 2018 Venezuelan tilanteesta[6], 3. toukokuuta 2018 Venezuelan vaaleista[7], 5. heinäkuuta 2018 muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen Kolumbian ja Brasilian vastaisilla maarajoilla[8], 25. lokakuuta 2018 Venezuelan tilanteesta[9], 31. tammikuuta 2019 Venezuelan tilanteesta[10] ja 28. maaliskuuta 2019 hätätilanteesta Venezuelassa[11] antamansa päätöslauselmat,

 ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2019 annetun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun raportin Venezuelan bolivariaanisen tasavallan ihmisoikeustilanteesta,

 ottaa huomioon 4. huhtikuuta, 30. huhtikuuta ja 18. kesäkuuta 2019 annetut komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan viimeisimmät julkilausumat,

 ottaa huomioon 3. kesäkuuta 2019 kansainvälisen kontaktiryhmän ja Liman ryhmän yhteisessä kokouksessa annetun julkilausuman Venezuelan tilanteesta,

 ottaa huomioon 3. toukokuuta 2019 annetun Liman ryhmän julistuksen,

 ottaa huomioon Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2017/2074 muuttamisesta 6. marraskuuta 2018 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2018/1656[12], jolla jatketaan voimassa olevia kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä 14. marraskuuta 2019 saakka,

 ottaa huomioon 4. syyskuuta 2018 annetun Quiton julistuksen Venezuelan kansalaisten liikkuvuudesta alueella,

 ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

 ottaa huomioon 11. syyskuuta 2001 hyväksytyn Amerikan maiden demokratian peruskirjan,

 ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

 ottaa huomioon taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

 ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

 ottaa huomioon Venezuelan perustuslain,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että humanitaarinen kriisi sekä ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion tilanne heikkenevät edelleen Venezuelassa; ottaa huomioon, että seitsemän miljoonaa ihmistä tarvitsee nyt kiireellisesti apua, 94 prosenttia väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella ja 62 prosenttia väestöstä elää äärimmäisessä köyhyydessä; ottaa huomioon, että 70 prosenttia lapsista ei käy koulua, 5 000 ihmistä lähtee maasta päivittäin ja arvioiden mukaan Venezuelasta lähteneitä muuttajia on vuoden loppuun mennessä 5,2 miljoonaa;

B. ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston mukaan on perusteltua syytä uskoa, että Venezuelassa on tapahtunut vakavia taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien loukkauksia ja myös oikeuksia ruokaan ja terveyteen on loukattu; toteaa, että on myös tiedossa, että yli vuosikymmenen ajan Venezuela on hyväksynyt ja pannut täytäntöön lakeja, politiikkatoimia ja käytäntöjä, jotka ovat rajoittaneet demokratian toimitilaa, heikentäneet julkisia instituutioita ja vaikuttaneet oikeuslaitoksen riippumattomuuteen;

C. katsoo, että tämän vuoksi maan hallinto on voinut syyllistyä lukuisiin ihmisoikeusloukkauksiin, kuten poliittiseen vainoon, laittomiin teloituksiin, kidutuksen käyttöön, mielivaltaisiin pidätyksiin ja uhkauksiin sekä alkuperäisyhteisöihin kohdistuvaan väkivaltaan; ottaa huomioon, että maan hallinto on myöntänyt 5 287 ihmisen saaneen surmansa vuonna 2018 ”viranomaisten vastustamisen” vuoksi ja lisäksi 1 569 ihmisen saaneen surmansa samasta syystä tammi–toukokuussa 2019; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston analysoimien tietojen mukaan monet näistä surmista saattavat olla laittomia teloituksia;

D. ottaa huomioon, että Venezuelan talous ja erityisesti sen öljyteollisuus ja elintarvikkeiden tuotantojärjestelmät olivat jo kriisissä ennen alakohtaisten pakotteiden käyttöönottoa; katsoo, että viimeisimmät talouspakotteet pahentavat entisestään talouskriisin ja humanitaarisen tilanteen vaikutuksia; toteaa, että hallitus on hyväksynyt YK:n humanitaarisen avun koordinaattorin nimittämisen, mikä merkitsee humanitaarinen kriisin olemassaolon myöntämistä;

E. katsoo, että humanitaarinen tilanne on heikentynyt jyrkästi julkisen infrastruktuurin puutteellisesta ylläpidosta aiheutuvien pitkittyneiden sähkökatkosten, resurssien virheellisen kohdentamisen, korruption ja vakavan ali-investoimisen vuoksi; toteaa, että tämä on johtanut julkisten palvelujen, kuten julkisen liikenteen ja sähkön, veden ja maakaasun saannin, romahtamiseen; ottaa huomioon, että sosiaalisia ohjelmia, elintarvikkeiden jakelu ja sairaanhoidon saanti mukaan luettuina, on käytetty yhteiskunnallisen valvonnan välineenä ja ne on pantu täytäntöön syrjivällä tavalla, joka perustuu poliittisiin syihin ja vaikuttaa suhteettomasti naisiin; ottaa huomioon, että humanitaarinen tilanne, erityisesti Venezuelan rajojen sulkeminen helmikuussa 2019, on vaikuttanut suhteettomasti monien alkuperäiskansojen taloudellisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin, mistä on aiheutunut vakavia seurauksia alkuperäiskansoille, kuten Wayuu- tai Pemon-kansoille, joiden perinteiset alueet ulottuvat rajan yli;

F. ottaa huomioon, että EU on ottanut kriisin vuoksi käyttöön 117,6 miljoonaa euroa hätä- ja kehitysapua ja työskentelee haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien kanssa sekä Venezuelassa (60 prosenttia rahoituksesta) että sen naapurimaissa (40 prosenttia rahoituksesta); ottaa huomioon, että pakolaisia ja muuttajia koskeva YK:n alueellinen avustussuunnitelma on kerännyt tukea tähän mennessä vain noin 22 prosenttia pyydetystä kokonaismäärästä (159 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria pyydetystä 738 miljoonasta Yhdysvaltain dollarista);

G. ottaa huomioon, että EU on edelleen vakuuttunut siitä, että rauhanomainen poliittinen ja demokraattinen ratkaisu on ainoa kestävä tapa päästä eroon Venezuelan kriisistä, ja että EU on käynnistämässä julkisuustyöhön liittyviä toimia Venezuelassa ja kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden kanssa kansainvälisen kontaktiryhmän ja erityisneuvonantajansa avulla; ottaa huomioon, että Oslossa käydyn kahden neuvottelukierroksen jälkeen tosiasiallisen hallinnon ja opposition väliset neuvottelut alkoivat uudelleen 8. heinäkuuta Barbadoksella; ottaa huomioon, että EU on toistanut tukevansa Norjan välityksellä käytävää prosessia, jotta saataisiin aikaan kriisiin poliittinen ja demokraattinen ratkaisu, joka johtaisi vapaisiin ja oikeudenmukaisiin vaaleihin kansainvälisten tarkkailijoiden läsnä ollessa;

H. toteaa, armeijan kapteeni Rafael Acosta Arévalo, jota Venezuelan turvallisuusjoukot pitivät vangittuna, kuoli 29. kesäkuuta 2019; toteaa, että EU piti tätä tekoa jälleen selkeänä esimerkkinä maan oikeusjärjestelmän mielivaltaisuudesta ja siitä, että vangittuina olevilla ei ole takeita eikä oikeuksia;

1. ilmaisee solidaarisuutensa ja täyden tukensa Venezuelan kansalle, joka kärsii vakavan poliittisen ja humanitaarisen kriisin vaikutuksista;

2. palauttaa mieliin aiemman kantansa, jonka mukaan kaikkia sellaisia kriisin ratkaisemista koskevia ehdotuksia tai pyrkimyksiä, joihin saattaa sisältyä väkivallan käyttöä tai sotilaallinen väliintulo, vastustetaan ehdottomasti; muistuttaa, että rauhanomainen, demokraattinen ja osallistava ratkaisu on ainoa kestävä tie ulos nykyisestä poliittisesta umpikujasta ja sen aiheuttamasta vakavasta yhteiskunnallisesta ja humanitaarisesta kriisistä;

3. tukee meneillään olevaa Norjan välityksellä käytävää prosessia ja on tyytyväinen kummankin osapuolen sopimukseen pysyvän rauhanvuoropuhelun aloittamisesta; korostaa, että kyseisen prosessin onnistumiseksi olisi toteutettava ainakin seuraavat luottamusta lisäävät toimet: poliittisten vankien vapauttaminen ja oppositiopoliitikkojen asettumista ehdolle julkiseen virkaan koskevan kiellon poistaminen, kansalliskokouksen perustuslaillisen roolin tunnustaminen ja kunnioittaminen, kansallisen vaalineuvoston tasapainoisen kokoonpanon ja päivitetyn kansallisen vaalirekisterin vahvistaminen, esteiden poistaminen yhtäläiseltä osallistumiselta vaaleihin takaamalla, että kaikki poliittiset toimijat voivat asettua ehdolle samoin edellytyksin, ja vaalien voittajien tunnustaminen tasavertaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja kansainvälistä valvontaa koskevien ehtojen mukaisesti;

4. kehottaa Venezuelan viranomaisia varmistamaan, että humanitaarista apua jaetaan koko väestölle ilman poliittista puolueellisuutta; muistuttaa, että Venezuelan viranomaisten olisi suojeltava kaikkia kansalaisia kunnioittaen täysimääräisesti heidän ihmisoikeuksiaan ja että viranomaisten olisi noudatettava oikeusvaltioperiaatteen ja perusvapauksien kunnioittamista koskevia kansainvälisiä sitoumuksiaan; vaatii tätä taustaa vasten, että kaikkien puolisotilaallisten joukkojen tai ryhmien toimintaa olisi rajoitettava ja ne olisi riisuttava aseista mahdollisimman pian;

5. muistuttaa tukevansa täysin kansalliskokousta, joka on Venezuelan legitiimi demokraattinen elin, ja toteaa, että sen toimivaltuudet on palautettava ja niitä on kunnioitettava samoin kuin sen jäsenten erioikeuksia ja turvallisuutta; tuomitsee 22 parlamentin jäsenen koskemattomuuden poistamisen ja kahden jäsenen vangitsemisen;

6. antaa tunnustusta Quiton prosessina tunnetuille alueen hallitusten pyrkimyksille ottaa asianmukaisesti vastaan Venezuelan kansalaisia, kun on kyse ihmisten liikkuvuudesta; panee tyytyväisenä merkille Buenos Airesin paikallisosaston etenemissuunnitelman, joka koostuu muun muassa ihmiskauppaa, terveydenhuollon tarjoamista ja akateemisten tutkintojen tunnustamista koskevista erityistoimista; kehottaa EU:ta kannustamaan ja tukemaan näitä aloitteita latinalaisamerikkalaisjohtoisten toimien varmistamiseksi;

7. muistuttaa, että alkuperäiskansojen ja niiden johtajien pelottelu ja niihin kohdistuvat hyökkäykset on lopetettava ja että viranomaisten olisi varmistettava niiden suojelu ja toteutettava kaikki tarvittavat toimet suojellakseen niiden yksilöllisiä ja kollektiivisia oikeuksia, niiden maaoikeudet mukaan luettuina;

8. kehottaa Venezuelan viranomaisia käynnistämään kattavan ja riippumattoman tutkinnan armeijan kapteenin Rafael Aosta Arévalon kuolemasta;

9. muistuttaa ehdotuksistaan lähettää Euroopan parlamentin virallinen valtuuskunta tiedonhankintamatkalle maahan, jos olosuhteet sen sallivat; muistuttaa halukkuudestaan tarkkailla tulevaa vaaliprosessia;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan oikeutetulle väliaikaiselle presidentille ja kansalliskokoukselle, Liman ryhmään kuuluvien valtioiden hallituksille ja parlamenteille, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

 

Päivitetty viimeksi: 17. heinäkuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö