Menettely : 2019/2730(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0011/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0011/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/07/2019 - 7.4
CRE 18/07/2019 - 7.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


<Date>{15/07/2019}15.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0011/2019</NoDocSe>
PDF 134kWORD 52k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Venezuelan tilanne</Titre>

<DocRef>(2019/2730(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manu Pineda Marín, Mick Wallace, Younous Omarjee, Clare Daly, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Sandra Pereira, Manon Aubry, Sira Rego</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}GUE/NGL-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0011/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta

(2019/2730(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon vuonna 1945 hyväksytyn Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan I luvun 1 artiklan 2 kohdan, jonka mukaan YK:n tavoitteena on ”kehittää kansakuntien välillä ystävällisiä suhteita, jotka perustuvat kansojen yhtäläisten oikeuksien ja niiden itsemääräämisoikeuden periaatteen kunnioittamiseen, sekä ryhtyä muihin tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin maailmanrauhan lujittamiseksi”,

 ottaa huomioon YK: n peruskirjassa vahvistetun puuttumattomuusperiaatteen,

 ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 1 artiklan sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 1 artiklan, joissa molemmissa todetaan, että ”kaikilla kansoilla on itsemääräämisoikeus” ja että ”tämän oikeuden nojalla ne määräävät vapaasti poliittisen asennoitumisensa ja pyrkivät vapaasti taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten olojensa kehittämiseen”,

 ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

 ottaa huomioon Venezuelan bolivariaanisen tasavallan perustuslain,

 ottaa huomioon YK:n peruskirjan 2 artiklan, joka sisältää YK:n jäsenvaltioiden sitoumuksen pitää yllä kaikkien valtioiden täysivaltaista tasa-arvoa ja kunnioittaa niiden alueellista koskemattomuutta ja poliittista riippumattomuutta,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun raportin Venezuelan bolivariaanisen tasavallan ihmisoikeustilanteesta (A/HRC/41/18),

 ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusneuvosto hyväksyi 14. heinäkuuta 2019 päätöslauselman, jonka Venezuelan bolivariaaninen tasavalta esitti toimiessaan sitoutumattomien maiden liikkeen puheenjohtajana ja jossa kehotettiin lujittamaan ihmisoikeuksien alalla tehtävää kansainvälistä yhteistyötä, jotta voidaan torjua yksipuolisten painostustoimenpiteiden, jotka ovat itse asiassa pakotteita, kielteisiä seuraamuksia,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Venezuela on kokenut useita vallankaappausyrityksiä ja että Juan Guaidó on julistanut itsensä maan väliaikaiseksi presidentiksi; ottaa huomioon, että tällä toimella ei ollut mitään perustuslaillista tai oikeudellista perustaa, koska ilmoitettujen perustuslain artiklojen edellytykset eivät täyttyneet;

B. ottaa huomioon, että Yhdysvallat, eräät EU:n jäsenvaltiot ja Liman ryhmä tunnustivat yksipuolisesti Juan Guaidón väliaikaiseksi presidentiksi, mikä oli kansainvälisen oikeuden vastaista; ottaa huomioon, että ulkoinen häirintä, kuten erityisesti Yhdysvaltojen uhkaava toiminta, on kärjistänyt tilannetta;

C. ottaa huomioon, että EU on antanut useita julkilausumia, joiden tarkoituksena on puuttua ja vaikuttaa Venezuelan sisäiseen tilanteeseen; ottaa huomioon, että ulkoinen häirintä, vakauden horjuttaminen, disinformaatiokampanjat, yleisen mielipiteen manipulointi ja väkivalta, jota jotkut oppositioryhmät edistävät, ovat Venezuelan ja sen kansan itsemääräämisoikeuden, rauhan ja demokraattisen vakauden vastaisia ja että ne on useaan otteeseen tuomittu;

D. ottaa huomioon, että Venezuelan taloudellinen ja sosiaalinen tilanne on heikentynyt valtavasti, mikä on seurausta Yhdysvaltojen ja EU:n talous- ja rahoituspakotteista, jotka ovat johtaneet hyperinflaatioon, tavaroiden toimituskatkoksiin, köyhyyden lisääntymiseen sekä lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden pulaan;

E. katsoo, että yksipuoliset pakkotoimenpiteet ovat ristiriidassa vakiintuneen kansainvälisen oikeuden kanssa; ottaa huomioon, että YK ja erityisesti yksipuolisten pakkotoimenpiteiden kielteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksiin käsittelevä YK:n erityisraportoija ovat toistuvasti korostaneet tätä; ottaa huomioon, että pakotteet aiheuttavat häiriöitä missä tahansa valtiossa, ja kun ne vahingoittavat taloutta, niillä voi olla murskaava vaikutus kehitysmaiden kansalaisiin;

F. toteaa, että vuoropuhelu on konfliktien ja sisäisten tilanteiden rauhanomaisen ratkaisun perusta kaikissa maissa; katsoo, että jäsenvaltioiden on edistettävä rakentavaa vuoropuhelua Venezuelan hallituksen kanssa, jotta maan tämänhetkisiin konkreettisiin ongelmiin voidaan löytää ratkaisuja; ottaa huomioon, että Norjan avustuksella Barbadoksella käytyjen neuvottelujen tuloksena Venezuelan hallitus ja oppositio ovat äskettäin sopineet aloittavansa pysyvän rauhanvuoropuhelun;

1. tuomitsee jyrkästi Venezuelassa toteutetut vallankaappausyritykset, Juan Guaidón laittoman julistautumisen maan väliaikaiseksi presidentiksi ja sen, että Yhdysvallat, eräät EU:n jäsenvaltiot ja niin sanottu Liman ryhmä kansainvälisen oikeuden vastaisesti tunnustivat Juan Guaidón; korostaa, että minkä tahansa uuden hallituksen, joka perustuu itse annettuun julistukseen, kansainvälinen tunnustaminen ja mikä tahansa vallankaappausyritys vaarantavat vakavasti demokratian ja oikeusvaltion periaatteen ja saattavat entisestään horjuttaa Venezuelan ja alueen poliittista tilannetta; katsoo, että Venezuelan poliittinen ja sosiaalinen vakaus on ratkaiseva tekijä koko alueen rauhan turvaamisen kannalta;

2. pitää erittäin valitettavana, että Eurooppa-neuvosto ja jäsenvaltiot eivät ole tuominneet vallankaappausyritystä; torjuu Guaidón tunnustamisen Venezuelan väliaikaiseksi presidentiksi;

3. kehottaa painokkaasti Yhdysvaltoja ja EU:n jäsenvaltioita pitäytymään sitoumuksessaan noudattaa kansainvälistä oikeutta ja erityisesti periaatetta, jonka mukaan muiden valtioiden sisäisiin asioihin ei puututa, sekä velvollisuutta pidättäytyä voimankäytöstä tai sen uhkasta;

4. tukee demokraattisen voimien, hallituksen, opposition ja Venezuelan kansan ponnisteluja, joilla on pyritty löytämään ratkaisuja maan poliittisiin ja taloudellisiin haasteisiin ja vahvistamaan kansallista vuoropuhelua Venezuelassa, jotta elinoloja saataisiin parannettua ja Venezuelan taloudellista ja sosiaalista kehitystä kohennettua;

5. korostaa, että Venezuelalle määrätyt pakotteet ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat edelleen hyvin vakavaa haittaa ihmisten elämälle ja terveydelle, mukaan lukien arviolta yli 40 000 kuolemantapausta vuosina 2017–2018; katsoo, että nämä pakotteet sopivat siviiliväestöä koskevan kollektiivisen rankaisemisen määritelmään, sellaisena kuin se on kuvattu sekä Geneven että Haagin kansainvälisessä yleissopimuksessa, ja ovat siten kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten sopimusten mukaan laittomia; kehottaa lopettamaan Venezuelan vastaiset talous- ja rahoituspakotteet, jotka ovat vahvasti edesauttaneet maan talouden ja väestön sosiaalisen tilanteen heikentymistä;

6. panee merkille Venezuelan sosiaalisen ja taloudellisen kriisin ja korostaa, että poliittinen vakaus on tärkeää Venezuelan elpymisen kannalta; tuomitsee tämän kriisin välineellistämisen niiden toimesta, jotka pyrkivät lisäämään ulkoista häirintää ja tukevat interventiota edistävää kampanjaa maassa; muistuttaa, että kansainvälisiä toimia olisi toteutettava ja apua annettava ainoastaan Venezuelan hallituksen suostumuksella, kuten 19. joulukuuta 1991 annetussa YK:n yleiskokouksen päätöslauselmassa 46/182 edellytetään;

7. muistuttaa, että kunkin maan sosiaalisen kehityksen tiestä päättävät vain sen asukkaat;

8. vastustaa kaikkia kansainvälisiä toimia, joilla rikotaan YK: n peruskirjan päämääriä ja periaatteita, joita ovat muun muassa olennaisesti jonkin valtion sisäiseen toimivaltaan kuuluviin asioihin puuttumattomuutta koskevan periaatteen rajoittamaton kunnioittaminen kaikissa maissa, kaikissa maanosissa ja maailman kaikilla alueilla, pitäen mielessä, että nämä periaatteet on kirjattu myös EU:n perussopimuksiin;

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja Venezuelan hallitukselle sekä EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle.

 

Päivitetty viimeksi: 17. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö