Förfarande : 2019/2730(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0011/2019

Ingivna texter :

B9-0011/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/07/2019 - 7.4
CRE 18/07/2019 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :


<Date>{15/07/2019}15.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0011/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 51k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om situationen i Venezuela</Titre>

<DocRef>(2019/2730(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manu Pineda Marín, Mick Wallace, Younous Omarjee, Clare Daly, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Sandra Pereira, Manon Aubry, Sira Rego</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}för GUE/NGL-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0011/2019

Europaparlamentets resolution om situationen i Venezuela

(2019/2730(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av FN:s stadga från 1945, särskilt kapitel 1 artikel 1.2 i, där det anges att stadgans ändamål är ”att mellan nationerna utveckla vänskapliga förbindelser, grundade på aktning för principen om folkens lika rättigheter och självbestämmanderätt samt vidtaga andra lämpliga åtgärder för att befästa världsfreden”,

 med beaktande av principen om icke-intervention som fastställs i FN-stadgan,

 med beaktande av artikel 1 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och artikel 1 i den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, i vilka det anges att ”alla folk har rätt till självbestämmande” och ”med stöd av denna rätt får de fritt bestämma sin politiska ställning och fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling”,

 med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

 med beaktande av Bolivarianska republiken Venezuelas konstitution,

 med beaktande av artikel 2 i FN-stadgan, som fastställer medlemmarnas förpliktelse att upprätthålla samtliga staters suveräna likställdhet samt att respektera deras territoriella integritet och politiska oberoende,

 med beaktande av rapporten från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om situationen för mänskliga rättigheter i Bolivarianska republiken Venezuela (A/HRC/41/18),

 med beaktande av att FN:s råd för mänskliga rättigheter den 14 juli 2019 antog en resolution som lagts fram av Bolivarianska republiken Venezuela under landets innehav av ordförandeskapet för rörelsen för alliansfria stater, i vilken det förordas ett starkare internationellt samarbete på människorättsområdet i syfte att komma till rätta med de negativa följderna av ensidiga tvångsåtgärder, som i själva verket är sanktioner.

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Flera kuppförsök har ägt rum i Venezuela, och Juan Guaidó har utnämnt sig själv till landets interimspresident. Det finns ingen konstitutionell eller rättslig grund för detta, eftersom villkoren i de åberopade artiklarna i konstitutionen inte är uppfyllda.

B. Förenta staterna, vissa EU-medlemsstater och Limagruppen har ensidigt erkänt Juan Guaidó som interimspresident i strid med internationell rätt. Extern inblandning, inte minst Förenta staternas hot om att ingripa, har förvärrat läget.

C. EU har gjort flera uttalanden i akt och mening att blanda sig i och påverka den inhemska situationen i Venezuela. Den externa inblandning, den destabilisering, de desinformationskampanjer, den manipulering av den allmänna opinionen och det våld som förordas av vissa delar av oppositionen mot landets suveränitet, oberoende, fred och demokratiska stabilitet och mot Venezuelas folk har vid flera tillfällen kritiserats.

D. Den ekonomiska och sociala situationen i Venezuela har försämrats kraftigt till följd av utvidgade ekonomiska och finansiella sanktioner från Förenta staterna och EU, vilket har lett till hyperinflation, försörjningsbrister, ökad fattigdom och brist på läkemedel och medicinsk utrustning.

E. Ensidiga tvångsåtgärder strider mot fastställd internationell rätt. FN, och särskilt FN:s särskilda rapportör för de negativa följderna av ensidiga tvångsåtgärder för möjligheten att åtnjuta mänskliga rättigheter, har upprepade gånger betonat detta. Sanktioner orsakar störningar för alla stater och kan, när de skadar ekonomin, få förödande följder för människorna i utvecklingsländer.

F. Dialog är grunden för en fredlig lösning av konflikter och interna problem i alla länder. Medlemsstaterna måste uppmuntra en konstruktiv dialog med Venezuelas regering för att finna lösningar på de konkreta problem som Venezuela just nu brottas med. Som ett resultat av samtalen i Barbados, som fördes under överinseende av Norge, kom Venezuelas regering och opposition nyligen överens om att inleda en kontinuerlig fredsdialog.

1. Europaparlamentet fördömer i kraftiga ordalag kuppförsöken i Venezuela, Juan Guaidós olagliga självutnämning till landets interimspresident samt Förenta staternas, vissa EU‑medlemsstaters och den så kallade Limagruppens erkännande av Juan Guaidó, i strid med internationell rätt. Parlamentet betonar att internationellt erkännande av en ny regering som bildats genom självutnämning och en statskupp allvarligt undergräver demokratin och rättsstatsprincipen och riskerar att ytterligare destabilisera det politiska läget i Venezuela och den omkringliggande regionen. Parlamentet anser att politisk och social stabilitet i Venezuela är avgörande för att man ska kunna slå vakt om freden i hela regionen.

2. Europaparlamentet beklagar djupt att Europeiska rådet och medlemsstaterna inte har fördömt kuppförsöket. Parlamentet avvisar erkännandet av Guaidó som Venezuelas interimspresident.

3. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Förenta staterna och EU:s medlemsstater att stå fast vid sitt åtagande att respektera internationell rätt, särskilt principen om icke‑inblandning i andra staters inre angelägenheter och skyldigheten att avhålla sig från användning eller hot om användning av våld.

4. Europaparlamentet stöder insatserna från demokratiska grupperingar, regeringen, oppositionen och det venezuelanska folket för att själva finna svaren på sina politiska och ekonomiska utmaningar och främja ett stärkande av den nationella dialogen i Venezuela, i syfte att förbättra levnadsförhållandena och stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen i Venezuela.

5. Europaparlamentet betonar att sanktionerna mot Venezuela har orsakat och i allt större utsträckning fortsätter att orsaka ett stort antal dödsfall och mycket allvarliga skador för folkhälsan, inbegripet uppskattningsvis över 40 000 dödsfall under perioden 2017−2018. Parlamentet anser att dessa sanktioner utgör en form av kollektiv bestraffning av civilbefolkningen i enlighet med vad som anges i såväl Genève- som Haagkonventionen, vilket gör dem olagliga enligt internationell rätt och internationella fördrag. Parlamentet begär att alla ekonomiska och finansiella sanktioner mot Venezuela utan dröjsmål ska hävas, eftersom sanktionerna i stora mått har bidragit till att försämra landets ekonomi och invånarnas sociala situation.

6. Europaparlamentet konstaterar att Venezuela genomgår en social och ekonomisk kris, och betonar betydelsen av politisk stabilitet för att landet ska kunna återhämta sig. Parlamentet fördömer att denna kris används som ett instrument av dem som försöker öka den externa inblandningen och driver en kampanj för ingripande i landet. Parlamentet påminner om att det internationella samfundet endast bör genomföra insatser och tillhandahålla stöd efter godkännande av Venezuelas regering, i enlighet med vad som anges i FN:s generalförsamlings resolution 46/182 av den 19 december 1991.

7. Europaparlamentet påminner om att det i varje land är folket som ska besluta om hur vägen till social utveckling ska se ut.

8. Europaparlamentet avvisar alla internationella insatser som kränker FN-stadgans syften och principer, vilka omfattar fullständig respekt för icke-intervention i angelägenheter som huvudsakligen faller inom staters inhemska jurisdiktion, i världens alla länder, kontinenter och regioner, med beaktande av att detta är principer som även slagits fast i EU:s fördrag.

9. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Venezuelas regering samt den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika.

 

Senaste uppdatering: 17 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy