Πρόταση ψηφίσματος - B9-0031/2019Πρόταση ψηφίσματος
B9-0031/2019

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

25.7.2019

σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού

Dominique Bilde

B9‑0031/2019

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  σχετικά με την επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 196 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2019/420 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2019, για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 143 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό («ΛΔΚ») έχει προκαλέσει έως τις 22 Ιουλίου 2019[1] 1 743 θανάτους και χαρακτηρίστηκε από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας στις 17 Ιουλίου 2019[2] ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς σημασίας για τη δημόσια υγεία·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο πειραματικά εμβόλια, της Merck & Co, που χρησιμοποιείται ήδη στη ΛΔΚ, και της Johnson & Johnson, καθώς και ένα εμβόλιο που έχει αναπτυχθεί από το κέντρο έρευνας VECTOR στη Ρωσία[3]·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Κονγκό εξέφρασαν επιφυλάξεις σχετικά με τη συνδυασμένη χρήση των εμβολίων της Johnson & Johnson και της Merck & Co[4], με αποτέλεσμα την παραίτηση του Υπουργού Υγείας στις 22 Ιουλίου 2019[5]·

1. ενθαρρύνει την Επιτροπή να κινητοποιήσει υλική και οικονομική βοήθεια έκτακτης ανάγκης προς τη ΛΔΚ, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Ιατρικού Σώματος·

2. προτρέπει την Επιτροπή να παράσχει επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με την πιθανή συνδυασμένη χρήση των εμβολίων ή να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Αυγούστου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου