Rezolūcijas priekšlikums - B9-0031/2019Rezolūcijas priekšlikums
B9-0031/2019

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Ebolas vīrusa uzliesmojumu Kongo Demokrātiskajā Republikā

25.7.2019

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 143. pantu

Dominique Bilde

B9-0031/2019

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Ebolas vīrusa uzliesmojumu Kongo Demokrātiskajā Republikā

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 196. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 13. marta Lēmumu (ES) 2019/420, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu,

 ņemot vērā Reglamenta 143. pantu,

A. tā kā Ebolas vīrusa uzliesmojums Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR) 2019. gada 22. jūlijā bija izraisījis 1743 nāves gadījumu[1] un Pasaules Veselības organizācija 2019. gada 17. jūlijā to klasificēja kā pasaules mēroga ārkārtas situāciju veselības jomā[2];

B. tā kā pastāv vismaz divas eksperimentālās vakcīnas, proti, Merck&Co vakcīna, kas jau tiek izmantota KDR, un Johnson&Johnson vakcīna, kā arī vakcīna, ko ražo Krievijas pētniecības centrs VECTOR[3];

C. tā kā Kongo iestādes ir paudušas iebildumus attiecībā uz Johnson&Johnson un Merck&Co vakcīnu kombinētu izmantošanu[4], kā rezultātā 2019. gada 22. jūlijā atkāpās veselības ministrs[5],

1. mudina Komisiju piešķirt ārkārtas materiālu un finansiālu palīdzību KDR, jo īpaši izmantojot Eiropas Medicīnisko korpusu;

2. mudina Komisiju nodrošināt vai veicināt zinātniskas ekspertīzes veikšanu par iepriekšminēto vakcīnu iespējamu kombinētu izmantošanu.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 29. augusts
Juridisks paziņojums - Privātuma politika