<Date>{30/07/2019}30.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0032/2019</NoDocSe>
PDF 131kWORD 47k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 143 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно защитата на вярващите, изповядващи християнска религия, по света</Titre>


<Depute>Мара Бицото</Depute>


B9‑0032/2019

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно защитата на вярващите, изповядващи християнска религия, по света

Европейският парламент,

 като взе предвид член 143 от своя правилник,

А. като има предвид, че според Световния индекс за преследването на християните, изготвян ежегодно от неправителствената организация „Отворени врати“ (Open Doors), по света има над 245 милиона християни, които ежедневно са жертви на насилие и тормоз заради своята вяра;

Б. като има предвид, че от 1 ноември 2017 г. до 31 октомври 2018 г. 4 305 християни са убити по света, и най-вече в Африка и Азия от режими, враждебно настроени към християнската религия;

В. като има предвид, че защитата на свободата на религията и убежденията е сред приоритетите на ЕС и че ангажиментът на ЕС в това отношение е многократно потвърждаван от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност;

1. призовава Комисията да увеличи усилията си за справяне с нарастващото насилие и тормоз на християни в ЕС и по целия свят;

2. настоятелно приканва Комисията да предприеме действия пред правителствата на държавите, в които съществува силна враждебност спрямо християните, с цел християните да престанат да бъдат обект на нетърпимост и преследване;

3. призовава Комисията да създаде междуинституционален орган за насърчаване на обмена на добри практики за зачитане на християнската вяра по света.

Последно осъвременяване: 28 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност