<Date>{15/07/2019}15.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0033/2019</NoDocSe>
PDF 129kWORD 47k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 143 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>срещу забраната на изкуствените тревни настилки</Titre>


<Depute>Маркус Буххайт</Depute>


B9‑0033/2019

Предложение за резолюция на Европейския парламент срещу забраната на изкуствените тревни настилки

Европейският парламент,

 като взе предвид член 143 от своя правилник,

 като взе предвид Директива (ЕС) № 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда,

A. като има предвид, че само в Германия забраната на микропластмасата би засегнала 5 000 спортни обекта с изкуствени тревни настилки;

Б. като има предвид, че изграждането на един нов спортен обект или преобразуването на съществуващ може да струва до 500 000 EUR;

В. като има предвид, че изкуствените тревни настилки са спестяваща водата алтернатива на естествената трева, която се нуждае от напояване;

Г. като има предвид социалната роля на спорта и ролята му за здравето на хората;

1. счита, че забраната на изкуствените тревни настилки би наложила прекомерна финансова тежест върху засегнатите спортни клубове;

2. подчертава важния принос на спортните клубове за здравето, принос, който една забрана на изкуствените тревни площи ще възпрепятства;

3. настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да приемат изключения по отношение на изкуствените тревни настилки в спорта.

Последно осъвременяване: 28 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност