<Date>{08/08/2019}8.8.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0034/2019</NoDocSe>
PDF 128kWORD 50k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artiklile 143</TitreRecueil>


<Titre>kariloomade veo kohta Rumeeniast suure kuumalaine ajal</Titre>


<Depute>Dominique Bilde</Depute>


B9‑0034/2019

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek kariloomade veo kohta Rumeeniast suure kuumalaine ajal

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 13,– võttes arvesse määrust (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ajal,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 143,

A. arvestades, et Rumeenia ekspordib igal aastal umbes 70 000 lammast, eelkõige Pärsia lahe ja Põhja-Aafrika riikidesse, ning et eksport suureneb oluliselt islami ohverdamispidustuste (Aïd-el-Kébir) eel[1];

B. arvestades, et selle suve suurest kuumalainest tingitult hukkuvad osad loomad laevadel ja veoautodes veepuuduse ja ebapiisava hoolitsuse tõttu ning et vabaühenduse Compassion in World Farming andmetel ei ole kontrollid piisavad ja eeskirjade kohaldamine ei ole tagatud kuni veo sihtkohani kolmandates riikides[2];

1. võtab teadmiseks komisjoni poolt Rumeeniale 10. juulil 2019. aastal esitatud hoiatused ning nõuab, et komisjon ja liikmesriigid tagaksid eespool nimetatud määruse järgimise[3];

2. kutsub komisjoni üles karmistama eespool nimetatud määruse kohaselt loomade kolmandatesse riikidesse transportimise suhtes kohaldatavaid eeskirju;

3. nõuab, et Rumeenia teeks käesolevas resolutsioonis loetletud rikkumistele lõpu.

[1] Florian Bouhot, «La Roumanie sommée de contenir ses exportations de moutons vers le Moyen-Orient», Les Échos, 7.8.2019, https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-roumanie-sommee-de-contenir-ses-exportations-de-moutons-vers-le-moyen-orient-1122802.

[2] Samas.

Viimane päevakajastamine: 12. september 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika