<Date>{25/08/2019}25.8.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0035/2019</NoDocSe>
PDF 119kWORD 48k

<TitreType>TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN</TitreType>

<TitreRecueil>de bhun Riail 143 de na Rialacha Nós Imeachta</TitreRecueil>


<Titre>maidir le leanaí a thabhairt ar altram go haindleathach</Titre>


<Depute>Luisa Regimenti</Depute>


B9‑0035/2019

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le leanaí a thabhairt ar altram go haindleathach

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint do Riail 143 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí gurb ionann cúram altrama agus idirghabháil shealadach a bhfuil sé mar aidhm léi cuidiú agus tacaíocht a thabhairt do leanaí nach bhfuil á dtógáil ar shlí lenar féidir leo teacht in inmhe;

 

B. de bhrí go bhfuil ionstraimí idirnáisiúnta um chosaint leanaí bunaithe ar phrionsabal leas an linbh, agus go bhfuil cosaint leanaí ar cheann de na cuspóirí atá ag an Aontas Eorpach;

 

C. de bhrí, mar a chonacthas san Iodáil le deireanas (féach ‘cás Bibbiano’), go bhfuil an baol ann go mbeadh barr ag easnaimh náisiúnta na gcóras faireacháin um chúram altrama agus ag leasanna eacnamaíocha ar na leasanna sáraitheacha sin;

 

D. de bhrí gur den riachtanas é go neartófaí oifigí tiomnaithe breithiúnacha agus córas ceartais atá fabhrach do leanaí;

 

E. de bhrí gurb iomchuí go gcuirfí srian lena iomarca dá gcomhairle féin a bheith á déanamh ag oibreoirí na hearnála agus go ndéanfaí rialú ar na nósanna imeachta maidir le leanaí a bheith á dtabhairt ar altram ag daoine a bhfuil cáilíochtaí gairmiúla acu;

 

1. á iarraidh ar an gCoimisiún go nglacfadh sé na bearta uile a d’fhéadfaí a ghlacadh chun an uile chineál tuairimíochta maidir le nósanna imeachta um chúram altrama a chomhrac;

 

2. á iarraidh ar an gCoimisiún ‘caighdeán Eorpach’ tagartha a bhunú maidir le cúram altrama, chun leanaí san Eoraip a chosaint, trí cheart níos mó ar chosaint a thabhairt dóibh, agus chun na Ballstáit a spreagadh leis an rialú ar an bpróiseas iomlán a mhéadú.

An nuashonrú is déanaí: 16 Meán Fómhair 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais