<Date>{25/08/2019}25.8.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0035/2019</NoDocSe>
PDF 140kWORD 47k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreRecueil>iesniegts saskaņā ar Reglamenta 143. pantu</TitreRecueil>


<Titre>par bērnu nelikumīgu ievietošanu audžuģimenēs</Titre>


<Depute>Luisa Regimenti</Depute>


B9‑0035/2019

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bērnu nelikumīgu ievietošanu audžuģimenēs

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Reglamenta 143. pantu,

A. tā kā ievietošana audžuģimenē ir pagaidu palīdzības un atbalsta pasākums bērniem, kuriem trūkst attīstībai labvēlīgas ģimenes vides;

 

B. tā kā starptautisko bērna aizsardzības instrumentu pamatā ir bērna interešu princips un tā kā bērnu aizsardzība ir viens no Eiropas Savienības mērķiem;

 

C. tā kā nesenie konstatējumi Itālijā (skatīt Bibiano lietu) liecina par risku, ka valstī pastāvošās audžuģimeņu uzraudzības sistēmu nepilnības un ekonomiskās intereses varētu gūt virsroku pār bērna interesēm;

 

D. tā kā no iepriekš minētā izriet, ka ir obligāti nepieciešams nostiprināt attiecīgajā jomā darbojošās tiesu iestādes un bērna interesēm atbilstošāku tiesu sistēmu;

 

E. tā kā ir nepieciešams ierobežot šajā sektorā darbojošos personu un struktūru pārmērīgu rīcības brīvību un ieviest kontroles, ko īstenotu kvalificēti speciālisti, attiecībā uz kārtību, kādā notiek bērnu ievietošana audžuģimenēs,

 

1. aicina Komisiju īstenot visus iespējamos pasākumus, lai vērstos pret jebkura veida spekulāciju procedūrās, kas saistītas ar bērnu ievietošanu audžuģimenēs;

 

2. aicina Komisiju izveidot Eiropas atsauces standartu audžuģimeņu jautājumos, lai aizsargātu bērnus Eiropā, nosakot viņiem lielākas tiesības uz aizstāvību, un mudināt dalībvalstis pastiprināti kontrolēt visu procedūru.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika