<Date>{25/08/2019}25.8.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0035/2019</NoDocSe>
PDF 122kWORD 48k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 143 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om olaglig familjehemsplacering av barn</Titre>


<Depute>Luisa Regimenti</Depute>


B9‑0035/2019

Förslag till Europaparlamentets resolution om olaglig familjehemsplacering av barn

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 143 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Familjehemsplacering är en tillfällig åtgärd för hjälp och stöd för barn som saknar en familjemiljö som är lämplig under uppväxten.

 

B. De internationella instrumenten för skydd av barn grundas på principen om barnets bästa intresse, och skydd av barn är en av Europeiska unionens målsättningar.

 

C. Såsom nyligen upptäckts i Italien (se fallet ”Bibbiano”) riskerar bristerna i de nationella kontrollsystemen för familjehemsvård samt ekonomiska intressen att åsidosätta detta högre intresse.

 

D. Det är oumbärligt att man stärker rättsvårdande myndigheter med uppgift att säkra rättvisan för barn.

 

E. Det är viktigt att man motverkar ett alltför stort bedömningsutrymme för sektorns aktörer samt att det införs kontroller av familjehemsärenden, utförda av kvalificerade yrkespersoner.

 

1. Kommissionen uppmanas att vidta alla möjliga åtgärder för att motverka alla former av spekulation när det gäller familjehemsplacering.

 

2. Kommissionen uppmanas att inrätta en europeisk standard vad gäller familjehem, för skydd av barn i Europa, så att de erkänns en större rätt till försvar, samt att uppmuntra medlemsstaterna att utöka kontrollerna under hela förfarandet.

Senaste uppdatering: 17 september 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy