Postup : 2019/2800(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0040/2019

Předložené texty :

B9-0040/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/09/2019 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0040/201*9</NoDocSe>
PDF 141kWORD 51k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B9-0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 136 odst. 5 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o patentech a právech šlechtitelů rostlin za účelem předložení písemného prohlášení Velkému stížnostnímu senátu Evropského patentového úřadu (věc G3/19)</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Annie Schreijer-Pierik, Herbert Dorfmann</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0040/2019

B9-0040/2019

Usnesení Evropského parlamentu o patentech a právech šlechtitelů rostlin za účelem předložení písemného prohlášení Velkému stížnostnímu senátu Evropského patentového úřadu (věc G3/19)

(2019/2800(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na své usnesení ze dne 10. května 2012 o patentování v podstatě biologických způsobů šlechtění[1],

 s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 2015 o patentech a právech šlechtitelů rostlin[2],

 s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/44/ ES ze dne 6. července 1998 o právní ochraně biotechnologických vynálezů[3], zejména na její článek 4, v němž se stanoví, že produkty získané v podstatě biologickými způsoby patentovatelné nejsou,

 s ohledem na oznámení Komise ze dne 8. listopadu 2016 o určitých článcích směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/44/ES o právní ochraně biotechnologických vynálezů[4],

 s ohledem na Evropskou patentovou úmluvu ze dne 5. října 1973, zejména na čl. 53 písm. b) této úmluvy,

 s ohledem na prováděcí předpis k Evropské patentové úmluvě, zejména na pravidlo 26 tohoto předpisu, v němž se uvádí, že směrnice 98/44/ES se má používat jako doplňkový interpretační prostředek pro evropské patentové přihlášky a patenty týkající biotechnologických vynálezů,

 s ohledem na rozhodnutí správní rady Evropské patentové organizace ze dne 29. června 2017, kterým se pozměňují pravidla 27 a 28 prováděcího předpisu k Evropské patentové úmluvě (CA/D 6/17)[5],

 s ohledem na to, že předseda Evropského patentového úřadu (EPÚ) postoupil Velkému stížnostnímu senátu EPÚ několik otázek týkajících se rozhodnutí T 1063/18 technického stížnostního senátu 3.3.04 EPÚ ze dne 5. prosince 2018[6],

 s ohledem na čl. 136 odst. 5 a čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že biologický rostlinný materiál, včetně znaků rostlin, je naprosto nezbytný k podpoře inovací a k získávání nových odrůd, aby bylo možno zaručit dodávky potravin pro celý svět, čelit změně klimatu a zabránit monopolům v rámci šlechtitelského odvětví, a pro zajištění více příležitostí pro malé a střední podniky;

B. vzhledem k tomu, že práva duševního vlastnictví jsou zásadní pro zabezpečení ekonomických pobídek na vývoj nových rostlinných produktů a pro zajištění konkurenceschopnosti;

C. vzhledem k tomu, že patenty na produkty pocházející z konvenčního šlechtění nebo patenty na genetický materiál nezbytný pro konvenční šlechtění mohou oslabit výjimku ohledně patentovatelnosti stanovenou v čl. 53 písm. b) Evropské patentové úmluvy a v článku 4 směrnice 98/44/ES;

D. vzhledem k tomu, že produkty získané v podstatě biologickými způsoby, jako jsou rostliny, semena, původní znaky a geny, by patentovatelné být neměly;

E. vzhledem k tomu, že šlechtění rostlin je inovativní proces, který využívali zemědělci a zemědělské komunity od počátků zemědělství, a vzhledem k tomu, že neomezené používání nepatentovaných odrůd a metod šlechtění je důležité pro genetickou rozmanitost;

F. vzhledem k tomu, že směrnice 98/44/ES upravuje biotechnologické vynálezy, zejména genetické inženýrství, avšak jak je podrobně uvedeno ve sdělení Komise ze dne 8. listopadu 2016, zákonodárce neměl v úmyslu umožnit v rámci této směrnice patentovatelnost produktů získaných v podstatě biologickými způsoby šlechtění;

K. vzhledem k tomu, že smluvní státy Evropské patentové úmluvy vyjádřily své znepokojení v souvislosti s právní nejistotou vyvolanou rozhodnutím T 1063/18[7] ze dne 5. prosince 2018, v němž technický senát rozhodl, že pravidlo 28 odst. 2 prováděcího předpisu je třeba považovat za neplatné;

L. vzhledem k tomu, že předseda EPÚ postoupil toto rozhodnutí Velkému stížnostnímu senátu EPÚ na 159. zasedání správní rady v březnu 2019;

M. vzhledem k tomu, že na rozhodnutí EPÚ čeká v současnosti řada přihlášek týkajících se produktů získaných v podstatě biologickými způsoby, přičemž žadatelé i všechny osoby, kterých se tyto patenty budou týkat, naléhavě potřebují právně závazné rozhodnutí o platnosti pravidla 28 odst. 2;

1. opakuje, že důrazně nesouhlasí s udělováním patentů na charakteristické znaky, které se do nových odrůd zavádějí v podstatě biologickými způsoby, jako je křížení a selekce;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby učinily vše, co je v jejich silách, a zajistily právní jednoznačnost, pokud jde o zákaz patentovatelnosti produktů získaných v podstatě biologickými způsoby ze strany EPÚ;

3. žádá proto Komisi, aby do 1. října 2019 předložila písemné prohlášení na podatelnu Velkého stížnostního senátu EPÚ za účelem ochrany inovační kapacity evropského šlechtitelského odvětví a obecného veřejného zájmu, jakož i za účelem vyjasnění skutečnosti, že spolunormotvůrci neměli nikdy v úmyslu povolit udělování patentů na charakteristické znaky, které se do rostlin zavádějí v podstatě biologickými způsoby, jako jsou křížení a selekce;

4. žádá Velký stížnostní senát EPÚ, aby objasnil svoje stanovisko k platnosti pravidla 28 odst. 2 tím, že zodpoví otázky, které mu postoupil předseda EPÚ;

5. vyzývá Velký stížnostní senát, aby potvrdil, že v souvislosti s čl. 164 odst. 2 Evropské patentové úmluvy mohou být význam a oblast působnosti článku 53 Evropské patentové úmluvy objasněny v prováděcím předpisu k Evropské patentové úmluvě, aniž by toto objasnění a priori omezoval výklad tohoto článku v dřívějších rozhodnutích stížnostních senátů nebo Velkého stížnostního senátu;

6. vyzývá Velký stížnostní senát, aby potvrdil, že vyloučení rostlin výlučně získaných v podstatě biologickými způsoby z patentovatelnosti podle pravidla 28 odst. 2 Evropské patentové úmluvy je plně v souladu s čl. 53 písm. b) Evropské patentové úmluvy;

7. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Evropskému patentovému úřadu.

[1] Úř. věst. CE 261, 10.9.2013, s. 31.

[2] Úř. věst. C 399, 24.11.2017, s. 188.

[3] Úř. věst. L 213, 30.7.1998, s. 13.

[4] Úř. věst. C 411, 8.11.2016, s. 3.

[5] Úřední věstník Evropského patentového úřadu, A56, 31.7.2017.

[6] Úřední věstník Evropského patentového úřadu, A52, 31.5.2019.

Poslední aktualizace: 18. září 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí