Procedure : 2019/2800(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0040/2019

Indgivne tekster :

B9-0040/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/09/2019 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0040/2019</NoDocSe>
PDF 133kWORD 52k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B9‑0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 136, stk. 5</TitreRecueil>


<Titre>om patenter og planteforædleres rettigheder med henblik på indgivelse af en skriftlig erklæring til det udvidede appelkammer ved Den Europæiske Patentmyndighed (sag G3/19)</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Annie Schreijer‑Pierik, Herbert Dorfmann</Depute>

<Commission>{PPE}for PPE-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0040/2019

B9‑0040/2019

Europa-Parlamentets beslutning om patenter og planteforædleres rettigheder med henblik på indgivelse af en skriftlig erklæring til det udvidede appelkammer ved Den Europæiske Patentmyndighed (sag G3/19)

(2019/2800(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sin beslutning af 10. maj 2012 om overvejende biologiske fremgangsmåder[1],

 der henviser til sin beslutning af 17. december 2015 om patenter og planteforædleres rettigheder[2],

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser[3], særlig artikel 4, hvori det fastsættes, at produkter, der er frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder, ikke kan patenteres,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. november 2016 om visse artikler i Europa-Parlamentets og Rådes direktiv 98/44/EF om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser[4],

 der henviser til den europæiske patentkonvention (EPK) af 5. oktober 1973, særlig artikel 53, litra b),

 der henviser til gennemførelsesbestemmelserne til EPK, særlig artikel 26, hvori det fastslås, at direktiv 98/44/EF skal anvendes som supplerende fortolkningsbidrag i forbindelse med europæiske patentansøgninger og patenter vedrørende bioteknologiske opfindelser,

 der henviser til Administrationsrådet for Den Europæiske Patentorganisations afgørelse af 29. juni 2017 om ændring af artikel 27 og 28 i gennemførelsesbestemmelserne til EPK (CA/D 6/17)[5],

 der henviser til EPO's formands henvisning af en række spørgsmål vedrørende afgørelse T 1063/18 fra Den Europæiske Patentmyndigheds (EPO's) tekniske appelkammer 3.3.04 af 5. december 2018 til EPO's udvidede appelkammer[6],

 der henviser til forretningsordenens artikel 136, stk. 5, og artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at adgangen til biologisk plantemateriale, herunder planteegenskaber, er en absolut nødvendig for at kunne fremme vækst og innovation og udvikle nye sorter med henblik på at sikre den globale fødevaresikkerhed, imødegå klimaændringer og forhindre monopoler i forædlingssektoren samt for at skabe flere muligheder for SMV’er;

B. der henviser til, at intellektuelle ejendomsrettigheder er vigtige for at kunne bevare det økonomiske incitament til at udvikle nye planteprodukter og sikre konkurrenceevnen;

C. der henviser til, at patenter på produkter fremstillet ved konventionel forædling eller på genetisk materiale, som er nødvendigt for konventionel forædling, kan undergrave forbuddet i artikel 53, litra b) i EPK og artikel 4 i direktiv 98/44/EF;

D. der henviser til, at produkter, som hidrører fra overvejende biologiske fremgangsmåder, såsom planter, frø, medfødte egenskaber og gener, ikke bør kunne patenteres;

E. der henviser til, at planteforædling er en innovativ proces, som er blevet praktiseret af landbrugere og landbrugssamfund lige siden landbrugets opståen, og at uindskrænket anvendelse af upatenterede sorter og forædlingsmetoder er vigtigt for den genetiske mangfoldighed;

F. der henviser til, at direktiv 98/44/EF indeholder regler om bioteknologiske opfindelser, især genteknologi, men at det – således som der omhyggeligt redegøres for i Kommissionens meddelelse af 8. november 2016 – ikke var lovgivers hensigt at muliggøre patentering af produkter, der hidrører fra overvejende biologiske fremgangsmåder, i henhold til dette direktiv;

K. der henviser til, at de kontraherende stater i EPK har givet udtryk for deres betænkeligheder med hensyn til den retlige usikkerhed forårsaget af afgørelse T 1063/18[7] af 5. december 2018, hvori det tekniske appelkammer besluttede, at artikel 28, stk. 2, i gennemførelsesbestemmelserne skulle betragtes som ugyldig;

L. der henviser til, at denne afgørelse blev henvist til EPO's udvidede appelkammer af EPO's formand på det 159. møde i administrationsrådet i marts 2019;

M. der henviser til, at en lang række ansøgninger vedrørende produkter, der hidrører fra overvejende biologiske fremgangsmåder, afventer en afgørelse fra EPO, hvilket betyder, at såvel ansøgere som dem, der vil blive berørt af disse patenter, har hårdt brug for en retligt bindende afgørelse om gyldigheden af artikel 28, stk. 2;

1. gentager sin kraftige modstand mod, at der meddeles patenter på naturlige egenskaber, som er indført i nye sorter ved hjælp af overvejende biologiske fremgangsmåder såsom krydsning og udvælgelse;

2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre alt, som står i deres magt, for at sikre juridisk klarhed med hensyn til et forbud fra EPO mod patentering af produkter, der hidrører fra overvejende biologiske fremgangsmåder;

3. opfordrer derfor Kommissionen til at indgive en skriftlig erklæring til EPO's udvidede appelkammer inden den 1. oktober 2019 med henblik på at beskytte den europæiske planteformeringssektors innovative kapacitet og den almene offentlige interesse samt præcisere, at det aldrig var medlovgivernes hensigt at tillade patenter på naturlige egenskaber, som er indført i planter ved hjælp af overvejende biologiske fremgangsmåder såsom krydsning og udvælgelse;

4. opfordrer EPO's udvidede appelkammer til at præcisere sit standpunkt med hensyn til gyldigheden af artikel 28, stk. 2, ved at besvare de spørgsmål, som EPO's formand har henvist til det;

5. opfordrer det udvidede appelkammer til at bekræfte, at betydningen og rækkevidden af EPK's artikel 53 for så vidt angår EPK's artikel 164, stk. 2, kan præciseres i gennemførelsesbestemmelserne til EPK, uden at denne præcisering a priori begrænses af den fortolkning af den nævnte artikel, som er givet i tidligere afgørelser fra appelkamrene eller det udvidede appelkammer;

6. opfordrer det udvidede appeludvalg til at bekræfte, at udelukkelsen fra patentering af planter, der alene er fremstillet ved hjælp af en overvejende biologisk fremgangsmåde i henhold til artikel 28, stk. 2, i EPK, er i fuld overensstemmelse med artikel 53, litra b), i EPK;

7. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og EPO.

 

[1] EUT C 261 E af 10.9.2013, s. 31.

[2] EUT C 399 af 24.11.2017, s. 188.

[3] EUT L 213 af 30.7.2018, s 13.

[4] EUT C 411 af 8.11.2016, s. 3.

[5] Den Europæiske Patentorganisations Meddelelsesblad, A56 af 31.7.2017.

[6] Den Europæiske Patentorganisations Meddelelsesblad, A52 af 31.5.2019.

Seneste opdatering: 18. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik