Menetlus : 2019/2800(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0040/2019

Esitatud tekstid :

B9-0040/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 19/09/2019 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0040/2019</NoDocSe>
PDF 130kWORD 52k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>suuliselt vastatava küsimuse B9-0051/2019 alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 136 lõikele 5</TitreRecueil>


<Titre>patentide ja sordiaretajate õiguste kohta eesmärgiga esitada kirjalik avaldus Euroopa Patendiameti suurele apellatsioonikojale (otsus G3/19)</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Annie Schreijer-Pierik, Herbert Dorfmann</Depute>

<Commission>{PPE}fraktsiooni PPE nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0040/2019

B9-0040/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon patentide ja sordiaretajate õiguste kohta eesmärgiga esitada kirjalik avaldus Euroopa Patendiameti suurele apellatsioonikojale (otsus G3/19)

(2019/2800(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma 10. mai 2012. aasta resolutsiooni olemuselt bioloogiliste meetodite patenteerimise kohta[1],

 võttes arvesse oma 17. detsembri 2015. aasta resolutsiooni patentide ja sordiaretajate õiguste kohta[2],

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 1998. aasta direktiivi 98/44/EÜ biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta[3], eriti selle artiklit 4, mille kohaselt ei kaitsta patendiga olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud tooteid,

 võttes arvesse komisjoni 8. novembri 2016. aasta teatist, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/44/EÜ (biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta) teatavaid artikleid[4],

 võttes arvesse 5. oktoobri 1973. aasta Euroopa patendikonventsiooni, eelkõige selle artikli 53 punkti b,

 võttes arvesse Euroopa patendikonventsiooni rakendusmäärust, eriti selle reeglit 26, milles on sätestatud, et biotehnoloogialeiutisi käsitlevate Euroopa patenditaotluste ja patentide puhul tuleb täiendava tõlgendamisvahendina kasutada direktiivi 98/44/EÜ,

 võttes arvesse Euroopa Patendiameti haldusnõukogu 29. juuni 2017. aasta otsust, millega muudeti Euroopa patendikonventsiooni rakendusmääruse reegleid 27 ja 28 (CA/D 6/17)[5],

 võttes arvesse, et Euroopa Patendiameti president on esitanud Euroopa Patendiameti suurele apellatsioonikojale mitu küsimust Euroopa Patendiameti tehnilise apellatsioonikoja 3.3.04 5. detsembri 218. aasta otsuse kohta T 1063/18[6],

 võttes arvesse kodukorra artikli 136 lõiget 5 ja artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et juurdepääs bioloogilisele taimsele materjalile, sealhulgas taimetunnustele, on innovatsiooni edendamiseks ja uute sortide väljaarendamiseks tingimata vajalik, et tagada ülemaailmne toiduga kindlustatus, võidelda kliimamuutustega, vältida monopole sordiaretussektoris ja VKEdele rohkem võimalusi;

B. arvestades, et intellektuaalomandi õigused on keskse tähtsusega, et kaitsta majanduslikke stiimuleid uute taimetoodete arendamiseks ja konkurentsivõime tagamiseks;

C. arvestades, et patendid, mis on antud traditsioonilise aretuse tulemusel saadud toodetele või traditsiooniliseks aretuseks vajalikule geneetilisele materjalile, võivad kahjustada Euroopa patendikonventsiooni artikli 53 punktis b ja direktiivi 98/44/EÜ artiklis 4 sätestatud erandi rakendamist;

D. arvestades, et olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud tooted, nagu taimed, seemned, iseloomulikud tunnused ja geenid, ei tohiks olla patenteeritavad;

E. arvestades, et sordiaretus on innovaatiline meetod, mida põllumajandustootjad ja põllumajanduskogukonnad on praktiseerinud juba põllumajanduse algusaegadest peale, ning arvestades, et patenteerimata sortide ja aretusmeetodite piiramatu kasutus on geneetilise mitmekesisuse jaoks tähtis;

F. arvestades, et direktiiv 98/44/EÜ reguleerib biotehnoloogialeiutisi, eriti geenitehnikat, kuid nagu komisjoni 8. novembri 2016. aasta otsuses põhjalikult selgitati, ei olnud seadusandja eesmärk võimaldada direktiiviga olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud toodete patenteerimist;

K. arvestades, et Euroopa patendikonventsiooni osalised on väljendanud muret õiguskindlusetuse pärast, mille tekitas 5. detsembri 2018. aasta otsus T 1063/18[7], milles tehniline apellatsioonikoda otsustas, et rakendusmääruse reegli 28 lõige 2 tuleks lugeda kehtetuks;

L. arvestades, et Euroopa Patendiameti president esitas selle küsimuse 2019. aasta märtsis haldusnõukogu 159. koosolekul Euroopa Patendiameti suurele apellatsioonikojale;

M. arvestades, et Euroopa Patendiameti otsust on ootamas arvukalt taotlusi olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud toodete kohta, mis tähendab, et nii taotlejad kui ka kõik teised isikud, keda need patendid mõjutavad, vajavad kiiresti õiguslikult siduvat otsust reegli 28 lõike 2 kehtivuse kohta;

1. väljendab veel kord kindlat vastuseisu patentide andmisele loomulikele tunnustele, mis on uutesse sortidesse sisse viidud olemuselt bioloogiliste meetoditega, näiteks ristamise ja valiku teel;

2. palub, et komisjon ja liikmesriigid teeksid kõik, mis võimalik, et tagada õiguslik selgus olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud toodete patentsuse keelustamise osas Euroopa Patendiameti poolt;

3. palub seepärast komisjonil esitada Euroopa Patendiameti suure apellatsioonikoja registrile 1. oktoobriks 2019 kirjalik avaldus, et kaitsta Euroopa sordiaretussektori innovatsioonivõimet ja üldsuse huve ning selgitada, et kaasseadusandjatel ei olnud kunagi kavas lubada patentide andmist looduslikele tunnustele, mis viiakse taimedesse sisse olemuselt bioloogiliste meetodite abil, nagu ristamine ja valik;

4. palub Euroopa Patendiameti suurel apellatsioonikojal selgitada oma seisukohta reegli 28 lõike 2 kehtivuse suhtes, vastates Euroopa Patendiameti presidendi esitatud küsimustele;

5. palub suurel apellatsioonikojal kinnitada, et mis puudutab Euroopa patendikonventsiooni artikli 164 lõiget 2, saab Euroopa patendikonventsiooni artikli 53 tähendust ja kohaldamisala Euroopa patendikonventsiooni rakendusmääruses täpsustada, ilma et see täpsustus piirduks a priori selle artikli tõlgendusega, mis on esitatud apellatsioonikodade või suure apellatsioonikoja varasemates otsustes;

6. palub suurel apellatsioonikojal kinnitada, et üksnes olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud taimede patentsusest väljajätmine vastavalt Euroopa patendikonventsiooni reegli 28 lõikele 2 on täielikult kooskõlas Euroopa patendikonventsiooni artikli 53 punktiga b;

7. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning Euroopa Patendiametile.

 

[1] ELT C 261 E, 10.9.2013, lk 31.

[2] ELT C 399, 24.11.2017, lk 188.

[3] EÜT L 213, 30.7.1998, lk 13.

[4] ELT C 411, 8.11.2016, lk 3.

[5] Official Journal of the EPO, A56, 31.7.2017.

[6] Official Journal of the EPO, A52, 31.5.2019.

Viimane päevakajastamine: 18. september 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika