Procedūra : 2019/2800(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0040/2019

Pateikti tekstai :

B9-0040/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 19/09/2019 - 7.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0040/2019</NoDocSe>
PDF 145kWORD 46k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B9-0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl patentų ir selekcininkų teisių siekiant pateikti rašytinį pareiškimą Europos patentų tarnybos išplėstinei apeliacinei kolegijai (byla G3/19)</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Annie Schreijer-Pierik, Herbert Dorfmann</Depute>

<Commission>{PPE}PPE frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0040/2019

B9-0040/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl patentų ir selekcininkų teisių siekiant pateikti rašytinį pareiškimą Europos patentų tarnybos išplėstinei apeliacinei kolegijai (byla G3/19)

(2019/2800(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl iš esmės biologinių procesų patentavimo[1],

 atsižvelgdamas į savo 2015 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl patentų ir selekcininkų teisių[2],

 atsižvelgdamas į 1998 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos[3], ypač į jos 4 straipsnį, kuriame nustatyta, kad produktai, išvesti taikant iš esmės biologinius būdus, yra nepatentabilūs,

 atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 8 d. Komisijos pranešimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos tam tikrų straipsnių[4],

 atsižvelgdamas į 1973 m. spalio 5 d. Europos patentų konvenciją (EPK), ypač į jos 53 straipsnio b punktą,

 atsižvelgdamas į Europos patentų konvencijos įgyvendinimo taisykles, ypač į jų 26 straipsnį, kuriame nustatyta, kad Direktyva 98/44/EB turi būti naudojama kaip papildoma priemonė aiškinant Europos patento paraiškas ir patentus, susijusius su biotechnologiniais išradimais,

 atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 29 d. Europos patentų organizacijos Administracinės tarybos sprendimą, kuriuo iš dalies keičiami Direktyvos 98/28 įtraukimo į Europos patentų konvencijos įgyvendinimo taisyklių (CA/D 6/17)[5] 27 ir 28 straipsniai,

 atsižvelgiant į tai, kad Europos patentų tarnybos (EPT) pirmininkas pateikė Europos patentų tarnybos išplėstinei apeliacinei kolegijai keletą klausimų, susijusių su 2018 m. gruodžio 5 d. EPT techninės apeliacinės tarnybos 3.3.04 sprendimu T 1063/18[6],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi prieiga prie biologinės medžiagos, įskaitant augalų savybes, būtina siekiant skatinti naujoves ir išvesti naujas veisles, kad būtų galima užtikrinti pasaulinį aprūpinimą maistu, kovoti su klimato kaita ir užkirsti kelią monopolijoms selekcijos sektoriuje, sykiu sudarant daugiau galimybių MVĮ;

B. kadangi intelektinės nuosavybės teisės yra esminė priemonė siekiant išlaikyti ekonomines paskatas naujiems augaliniams produktams išvesti ir konkurencingumui užtikrinti;

C. kadangi patentų išdavimas tradicinio veisimo būdu išvestiems produktams arba genetinei medžiagai, reikalingai tradiciniam veislių išvedimui, gali pakenkti išimties, nustatytos EPK 53 straipsnio b punkte ir Direktyvos 98/44/EB 4 straipsnyje, taikymui;

D. kadangi taikant iš esmės biologinius procesus išvesti produktai, pvz., augalai, sėklos, natyvinės savybės ir genai, neturėtų būti patentabilūs;

E. kadangi augalų selekcija yra naujoviškas procesas, kurį ūkininkai ir ūkininkų bendruomenės taikė nuo tada, kai atsirado žemės ūkis, ir kadangi neribojamas nepatentuotų veislių ir selekcijos metodų naudojimas yra svarbus genetinei įvairovei užtikrinti;

F. kadangi Direktyvoje 98/44/EB reglamentuojami biotechnologiniai išradimai, visų pirma genetinė inžinerija; tačiau, kaip išsamiai paaiškinta 2016 m. lapkričio 8 d. Komisijos pranešime, teisės aktų leidėjas neketino leisti pagal šią direktyvą patentuoti taikant iš esmės biologinius būdus išvestus produktus;

K. kadangi EPK susitariančiosios valstybės išreiškė susirūpinimą dėl teisinio netikrumo, kurį lėmė 2018 m. gruodžio 5 d. sprendimas T 1063/18[7], kuriame techninė tarnyba nurodo, kad įgyvendinimo taisyklių 28 straipsnio 2 dalis turi būti laikoma negaliojančia;

L. atsižvelgiant į tai, kad EPT pirmininkas per 159-ąjį Administracinės tarybos posėdį 2019 m. kovo mėn. pateikė šį sprendimą apsvarstyti EPT išplėstinei apeliacinei kolegijai;

M. kadangi EPT sprendimo laukia daug paraiškų, susijusių su taikant iš esmės biologinius būdus išvestais produktais, todėl pareiškėjams ir visiems kitiems, kam šie patentai darys poveikį, būtinas teisiškai privalomas sprendimas dėl 28 straipsnio 2 dalies galiojimo.

1. dar kartą pabrėžia, kad griežtai prieštarauja patentų išdavimui natūralioms savybėms, kurios įdiegiamos naujoms veislėms taikant iš esmės biologinius procesus, tokius kaip kryžminimas arba selekcija;

2. ragina Komisiją ir valstybes nares daryti viską, ką gali, kad užtikrintų teisinį aiškumą, susijusį su EPT produktų, išvestų taikant iš esmės biologinius procesus, patentabilumo uždraudimu;

3. todėl ragina Komisiją iki 2019 m. spalio 1 d. pateikti rašytinį pareiškimą EPT išplėstinei apeliacinei kolegijai, siekiant apsaugoti Europos augalų selekcijos inovacinį pajėgumą ir bendrą viešąjį interesą bei aiškiai nurodyti, kad teisėkūros institucijos niekada neketino leisti išduoti patentus natūralioms savybėms, kurios įdiegiamos naujoms veislėms taikant iš esmės biologinius procesus, tokius kaip kryžminimas arba selekcija;

4. ragina EPT išplėstinę apeliacinę kolegiją paaiškinti savo poziciją dėl 28 straipsnio 2 dalies galiojimo atsakant į EPT pirmininko jam pateiktus klausimus;

5. ragina išplėstinę apeliacinę kolegiją patvirtinti, kad, atsižvelgiant į EPK 164 straipsnio 2 dalį, EPK 53 straipsnio prasmė ir taikymo sritis gali būti aiškinama EPK įgyvendinimo taisyklėse, ir šio aiškinimo a priori neriboja šio straipsnio aiškinimai, nurodyti ankstesniuose apeliacinių kolegijų ar išplėstinės apeliacinės kolegijos sprendimuose;

6. ragina išplėstinę apeliacinę kolegiją patvirtinti, kad augalų, išvestų taikant tik iš esmės biologinius būdus, kaip nurodyta EPK 28 straipsnio 2 dalyje, laikymas nepatentabiliais visiškai atitinka EPK 53 straipsnio b punktą;

7. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir EPT.

 

[1] OL C 261 E, 2013 9 10, p. 31.

[2] OL C 399, 2017 11 24, p. 188.

[3] OL L 213, 1998 7 30, p. 13.

[4] OL C 411, 2016 11 8, p. 3.

[5] Europos patentų tarnybos oficialusis leidinys, A56, 2017 7 31.

[6] EPT oficialusis leidinys, A52, 2019 5 31.

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 18 d.Teisinė informacija - Privatumo politika