Procedūra : 2019/2800(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0040/2019

Iesniegtie teksti :

B9-0040/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 19/09/2019 - 7.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0040/2019</NoDocSe>
PDF 155kWORD 51k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreSuite>iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B9-0051/2019, uz kuru jāatbild mutiski,</TitreSuite>

<TitreRecueil>saskaņā ar Reglamenta 136. panta 5. punktu</TitreRecueil>


<Titre>par patentiem un augu selekcionāru tiesībām ar nolūku iesniegt rakstisku paziņojumu Eiropas Patentu iestādes Paplašinātajai apelācijas padomei (lieta G3/19)</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Annie Schreijer-Pierik, Herbert Dorfmann</Depute>

<Commission>{PPE}PPE grupas vārdā</Commission>

</RepeatBlock-By>

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0040/2019

B9-0040/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par patentiem un augu selekcionāru tiesībām ar nolūku iesniegt rakstisku paziņojumu Eiropas Patentu iestādes Paplašinātajai apelācijas padomei (lieta G3/19)

(2019/2800(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā 2012. gada 10. maija rezolūciju par pēc būtības bioloģisku procesu patentēšanu[1],

 ņemot vērā 2015. gada 17. decembra rezolūciju par patentiem un augu selekcionāru tiesībām[2],

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 6. jūlija Direktīvu 98/44/EK par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā[3], jo īpaši tās 4. pantu, kurā noteikts, ka pēc būtības bioloģiskos procesos iegūti produkti nav patentējami,

 ņemot vērā Komisijas 2016. gada 8. novembra paziņojumu par dažiem pantiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/44/EK par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā[4],

 ņemot vērā 1973. gada 5. oktobra Eiropas Patentu konvenciju (EPK), jo īpaši tās 53. panta b) punktu,

 ņemot vērā EPK īstenošanas noteikumus, jo īpaši to 26. pantu, kurā noteikts, ka attiecībā uz Eiropas patentu pieteikumiem un biotehnoloģisku izgudrojumu patentiem Direktīva 98/44/EK ir jāizmanto kā interpretācijas palīglīdzeklis,

 ņemot vērā Eiropas Patentu organizācijas Administratīvās padomes 2017. gada 29. jūnija lēmumu, ar ko tiek grozīts Eiropas Patentu konvencijas (EPK) īstenošanas noteikumu 27. un 28. pants (CA/D 6/17)[5],

 ņemot vērā atzinuma pieprasījumu, ko Eiropas Patentu iestādes (EPI) priekšsēdētājs ir nosūtījis EPI Paplašinātajai apelācijas padomei (3.3.04.) par vairākiem jautājumiem, kas skar EPI Tehniskās apelācijas padomes 2018. gada 5. decembra lēmumu lietā T 1063/18[6],

 ņemot vērā Reglamenta 136. panta 5. punktu un 132. panta 2. punktu,

A. tā kā bioloģiskā augu materiāla, tostarp augu raksturīgo pazīmju, pieejamība ir absolūti nepieciešama, lai veicinātu inovāciju un jaunu šķirņu izstrādi un tā garantētu pasaules pārtikas nodrošinājumu, mazinātu klimata pārmaiņas un nepieļautu monopolu veidošanos selekcijas nozarē, vienlaikus nodrošinot vairāk iespēju MVU;

B. tā kā intelektuālā īpašuma tiesības ir svarīgas, lai aizsargātu ekonomiskos stimulus izstrādāt jaunus augu produktus un lai nodrošinātu konkurētspēju;

C. tā kā patenti, kas piešķirti tradicionālās selekcijas rezultātā iegūtiem produktiem vai tradicionālajai selekcijai vajadzīgam ģenētiskajam materiālam, var būt par iemeslu tam, ka netiek piemērots Eiropas Patentu konvencijas 53. panta b) punktā un Direktīvas 98/44/EK 4. pantā noteiktais izņēmums;

D. tā kā būtu jānosaka, ka pēc būtības bioloģiskos procesos iegūtiem produktiem, piemēram, augiem, sēklām, dabiskajām pazīmēm un gēniem, nav patentspējas;

E. tā kā augu selekcija ir inovatīvs process, kuru lauksaimnieki un lauksaimnieku kopienas ir praktizējuši kopš lauksaimniecības pirmsākumiem, un tā kā neierobežota nepatentētu šķirņu un selekcijas metožu izmantošana ir svarīga ģenētiskajai daudzveidībai;

F. tā kā Direktīva 98/44/EK reglamentē biotehnoloģiskus izgudrojumus, jo īpaši gēnu inženieriju, bet — kā rūpīgi pamatots Komisijas 2016. gada 8. novembra paziņojumā — likumdevēja mērķis nebija noteikt, ka pēc būtības bioloģiskos procesos iegūtiem produktiem varētu būt patentspēja;

K. tā kā EPK līgumslēdzējas puses ir paudušas bažas par juridisko nenoteiktību, ko ir izraisījis 2018. gada 5. decembra lēmums lietā T 1063/18[7], kurā Tehniskā apelācijas padome nolēma, ka īstenošanas noteikumu 28. panta 2. punkts būtu jāuzskata par spēkā neesošu;

L. tā kā 2019. gada martā Administratīvās padomes 159. sanāksmes laikā EPI priekšsēdētājs iesniedza EPI Paplašinātajai apelācijas padomei atzinuma pieprasījumu par šo lēmumu;

M. tā kā EPI lēmumu gaida daudzi pieteikumi par pēc būtības bioloģiskos procesos iegūtiem produktiem un tāpēc pieteikumu iesniedzējiem, kā arī visiem tiem, ko attiecīgie patenti skars, ir ļoti nepieciešams juridiski saistošs lēmums par 28. panta 2. punkta spēkā esamību,

1. vēlreiz stingri iebilst pret patentu piešķiršanu dabiskām pazīmēm, kas jaunās šķirnēs ieviestas, izmantojot pēc būtības bioloģiskus procesus, piemēram, krustošanu un selekcionēšanu;

2. aicina Komisiju un dalībvalstis darīt visu, kas ir to spēkos, lai panāktu juridisko skaidrību par EPI patentspējas aizliegumu attiecībā uz produktiem, kas iegūti pēc būtības bioloģiskos procesos;

3. tāpēc aicina Komisiju līdz 2019. gada 1. oktobrim iesniegt rakstisku paziņojumu EPI Paplašinātās apelācijas padomes kancelejai, lai aizsargātu Eiropas augu selekcijas nozares inovācijas spēju un sabiedrības intereses, un precizēt, ka likumdevēju nolūks nekad nav bijis atļaut patentēt dabiskās pazīmes, kas augos tiek ieviestas, izmantojot pēc būtības bioloģiskus procesus, piemēram, krustošanu un selekcionēšanu;

4. aicina EPI Paplašināto apelācijas padomi precizēt savu nostāju attiecībā uz 28. panta 2. punkta spēkā esamību, atbildot uz EPI priekšsēdētāja iesniegtajiem jautājumiem;

5. aicina Paplašināto apelācijas padomi apstiprināt, ka attiecībā uz EPK 164. panta 2. punktu EPK 53. panta jēgu un piemērošanas jomu var precizēt EPK īstenošanas noteikumos tā, ka šis precizējums netiek a priori ierobežots ar šā panta interpretāciju, kas dota agrākos apelācijas padomju vai Paplašinātās apelācijas padomes lēmumos;

6. aicina Paplašināto apelācijas padomi apstiprināt, ka tādu augu patentspējas izslēgšana, kuri iegūti tikai pēc būtības bioloģiskos procesos, saskaņā ar EPK 28. panta 2. punktu pilnībā atbilst EPK 53. panta b) punktam;

7. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un EPI.

 

[1] OV CE 261, 10.9.2013., 31. lpp.

[2] OV C 399, 24.11.2017., 188. lpp.

[3] OV L 213, 30.7.1998., 13. lpp.

[4] OV C 411, 8.11.2016., 3. lpp.

[5] Official Journal of the EPO, A56, 31.7.2017.

[6] Official Journal of the EPO, A52, 31.5.2019.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 18. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika