Postup : 2019/2800(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0040/2019

Predkladané texty :

B9-0040/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/09/2019 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0040/2019</NoDocSe>
PDF 141kWORD 52k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B9‑0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 136 ods. 5 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o patentovateľnosti rastlín s cieľom predložiť písomné vyhlásenie veľkému sťažnostnému senátu Európskeho patentového úradu (vec G3/19)</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Annie Schreijer‑Pierik, Herbert Dorfmann</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0040/2019

B9‑0040/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o patentovateľnosti rastlín s cieľom predložiť písomné vyhlásenie veľkému sťažnostnému senátu Európskeho patentového úradu (vec G3/19)

(2019/2800(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 10. mája 2012 o patentovaní základných biologických procesov[1],

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. decembra 2015 o patentoch a právach šľachtiteľov rastlín[2],

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických vynálezov[3], najmä na jej článok 4, v ktorom sa uvádza, že produkty získané procesmi, ktoré sú v podstate biologické, nie sú patentovateľné,

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. novembra 2016 o niektorých článkoch smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES o právnej ochrane biotechnologických vynálezov[4],

 so zreteľom na Európsky patentový dohovor z 5. októbra 1973, najmä na jeho článok 53 písm. b),

 so zreteľom na vykonávacie nariadenia Európskeho patentového dohovoru, najmä na jeho pravidlo 26, ktorým sa stanovuje, že v prípade prihlášok európskych patentov a patentov týkajúcich sa biotechnologických vynálezov sa smernica 98/44/ES využíva ako doplnkový prostriedok výkladu,

 so zreteľom na rozhodnutie správnej rady Európskej patentovej organizácie z 29. júna 2017, ktorým sa menia pravidlá 27 a 28 Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru (EPD) (CA/D 6/17)[5],

 so zreteľom na postúpenie viacerých otázok týkajúcich sa rozhodnutia T 1063/18 technického sťažnostného senátu 3.3.04 Európskeho patentového úradu (EPÚ) z 5. decembra 2018 predsedom EPÚ veľkému sťažnostnému senátu EPÚ[6],

 so zreteľom na článok 136 ods. 5 a článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže prístup k biologickému rastlinnému materiálu vrátane znakov rastlín je absolútne nutný na podporu inovácií a vyvíjanie nových odrôd s cieľom zabezpečiť celosvetovú potravinovú bezpečnosť, riešiť otázku zmeny klímy a zabrániť monopolom v odvetví šľachtenia a na poskytnutie početnejších príležitostí MSP;

B. keďže práva duševného vlastníctva majú zásadný význam pre ochranu hospodárskych stimulov na vývoj nových rastlinných produktov a pre zabezpečenie konkurencieschopnosti;

C. keďže patenty na produkty pochádzajúce z konvenčného šľachtenia alebo patenty na genetické materiály potrebné na konvenčné šľachtenie môžu oslabiť výnimku stanovenú v článku 53 písm. b) EPD a článku 4 smernice 98/44/ES;

D. keďže produkty získané v podstate biologickými spôsobmi, napríklad rastliny, semená, pôvodné znaky a gény, by nemali byť patentovateľné;

E. keďže šľachtenie rastlín je inovatívny proces, ktorý využívali poľnohospodári a poľnohospodárske komunity od počiatkov poľnohospodárstva, a keďže neobmedzené využívanie nepatentovaných druhov a metód šľachtenia je dôležité pre genetickú diverzitu;

F. keďže v smernici 98/44/ES sa upravujú biotechnologické vynálezy, najmä genetické inžinierstvo, ale ako sa dôkladne ozrejmuje v oznámení Komisie z 8. novembra 2016, zákonodarca nemal v úmysle umožniť patentovateľnosť produktov získaných procesmi, ktoré sú v podstate biologické, v pôsobnosti tejto smernice;

K. keďže zmluvné štáty Európskeho patentového dohovoru vyjadrili svoje znepokojenie týkajúce sa právnej neistoty spôsobenej rozhodnutím T 1063/18[7] z 5. decembra 2018, v ktorom sa technický senát uzniesol, že vykonávacie pravidlo 28 ods. 2 by sa malo považovať za neplatné;

L. keďže predseda EPÚ sa s týmto rozhodnutím obrátil na veľký sťažnostný senát EPÚ počas 159. schôdze správnej rady v marci 2019;

M. keďže na rozhodnutie EPÚ v súčasnosti čakajú početné prihlášky týkajúce sa produktov získaných procesmi, ktoré sú v podstate biologické, pričom žiadatelia, ako aj tí, ktorých sa patenty budú týkať, naliehavo potrebujú záväzné rozhodnutie o platnosti pravidla 28 ods.2;

1. opätovne potvrdzuje svoje dôrazné výhrady voči patentom na pôvodné znaky zavedené do nových odrôd procesmi, ktoré sú v podstate biologické, akými sú kríženie a výber;

2. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyvinuli všetko svoje úsilie na zabezpečenie právnej zrozumiteľnosti týkajúcej sa zákazu patentovateľnosti produktov získaných procesmi, ktoré sú v podstate biologické, zo strany EPÚ;

3. vyzýva Komisiu, aby preto do 1. októbra 2019 predložila písomné stanovisko registru veľkého sťažnostného senátu EPÚ s cieľom chrániť inovačnú kapacitu európskeho šľachtiteľského odvetvia a všeobecný verejný záujem a objasniť, že spoluzákonodarcovia nemali nikdy v úmysle udeliť patenty na pôvodné znaky, ktoré sa do odrôd zavedú spôsobmi, ktoré sú v podstate biologické, akými sú kríženie a selekcia;

4. vyzýva veľký sťažnostný senát EPÚ, aby objasnil svoje stanovisko týkajúce sa platnosti pravidla 28 ods. 2 tým, že odpovie na otázku postúpenú predsedovi EPÚ;

5. vyzýva veľký sťažnostný senát, aby potvrdil, že pokiaľ ide o článok 164 ods. Európskeho patentového dohovoru, možno význam a rozsah pôsobnosti článku 53 Európskeho patentového dohovoru objasniť vo Vykonávacom predpise k Európskemu patentovému dohovoru bez toho, aby toto objasnenie a priori obmedzoval výklad tohto článku uvedený v predchádzajúcich rozhodnutiach sťažnostných senátov alebo veľkého sťažnostného senátu;

6. vyzýva veľký sťažnostný senát, aby potvrdil, že vylúčenie odrôd získaných výlučne procesmi, ktoré sú v podstate biologickými, z patentovateľnosti v zmysle pravidla 28 ods. 2 Európskeho patentového dohovoru je v plnom súlade s článkom 53 písm. b) Európskeho patentového dohovoru;

7. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Európskemu patentovému úradu.

 

[1] Ú. v. EÚ CE 261, 10.9.2013, s. 31.

[2] Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 188.

[3] Ú. v. ES L 213, 30.7.1998, s. 13.

[4] Ú. v. EÚ C 411, 8.11.2016, s. 3.

[5] Úradný vestník EPÚ, A56, 31.7.2017.

[6] Úradný vestník EPÚ, A52, 31.5.2019.

Posledná úprava: 18. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia