Förfarande : 2019/2800(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0040/2019

Ingivna texter :

B9-0040/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/09/2019 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0040/2019</NoDocSe>
PDF 133kWORD 52k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av frågan för muntligt besvarande B9‑0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 136.5 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om patent och växtförädlares rättigheter, i syfte att inkomma med en skriftlig inlaga till Europeiska patentverkets stora besvärskammare (mål G3/19)</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Annie Schreijer‑Pierik, Herbert Dorfmann</Depute>

<Commission>{PPE}för PPE-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0040/2019

B9‑0040/2019

Europaparlamentets resolution om patent och växtförädlares rättigheter, i syfte att inkomma med en skriftlig inlaga till Europeiska patentverkets stora besvärskammare (mål G3/19)

(2019/2800(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sin resolution av den 10 maj 2012 om patent på väsentligen biologiska förfaringssätt[1],

 med beaktande av sin resolution av den 17 december 2015 om patent och växtförädlares rättigheter[2],

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar[3], särskilt artikel 4, enligt vilken produkter som har framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt inte är patenterbara,

 med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 november 2016 om vissa artiklar i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar[4],

 med beaktande av Europeiska patentkonventionen (nedan kallad patentkonventionen) av den 5 oktober 1973, särskilt artikel 53 b,

 med beaktande av tillämpningsföreskrifterna för patentkonventionen, särskilt artikel 26, där det anges att direktiv 98/44/EG ska användas som ett kompletterande tolkningshjälpmedel för europeiska patentansökningar och patent som avser biotekniska uppfinningar,

 med beaktande av beslutet av den 29 juni 2017 från Europeiska patentverkets förvaltningsråd som innebär en ändring av artiklarna 27 och 28 i Europeiska patentkonventionens tillämpningsföreskrifter (CA/D 6/17)[5],

 med beaktande av att ordföranden för Europeiska patentverket (EPO) hänskjutit flera frågor i beslut T 1063/18 av den 5 december 2018, som fattats av EPO:s tekniska besvärskammare 3.3.04, till EPO:s stora besvärskammare[6],

 med beaktande av artiklarna 136.5 och 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Tillgången till biologiskt växtmaterial, inklusive växtegenskaper, är absolut nödvändig för att stimulera innovation och utveckla nya växtsorter så att man ska kunna trygga den globala livsmedelsförsörjningen, hantera klimatförändringarna och förhindra monopol inom växtförädlingssektorn samt ge små och medelstora företag större möjligheter.

B. Immateriella rättigheter är en nyckel för att skydda ekonomiska incitament för utveckling av nya växtprodukter och säkrad konkurrenskraft.

C. Patent på produkter som härrör från konventionell förädling eller avel samt patent på genetiskt material som behövs för konventionell förädling eller avel kan urholka det undantag från patenterbarhet som fastställs i artikel 53 b i patentkonventionen och i artikel 4 i direktiv 98/44/EG.

D. Produkter som framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt, såsom växter, utsäden och inhemska egenskaper eller gener, bör inte vara patenterbara.

E. Växtförädling är en innovativ process som har tillämpats av bönder och bondesamhällen sedan jordbrukets begynnelse, och oinskränkt användning av växtsorter och växtförädlingsmetoder som inte är patenterade är viktiga för den genetiska mångfalden.

F. I direktiv 98/44/EG lagstiftas om biotekniska uppfinningar, och särskilt om genteknik, men som det noggrant förtydligas i kommissionens meddelande av den 8 november 2016 var det inte lagstiftarens avsikt att inom ramen för direktivets tillämpningsområde möjliggöra patenterbarhet för produkter som framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt.

K. De länder som är parter i den europeiska patentkonventionen har uttryckt sin oro över det oklara rättsläge som skapats genom beslut T 1063/18[7] av den 5 december 2018, i vilket den tekniska besvärskammaren beslutade att artikel 28.2 i tillämpningsföreskrifterna skulle anses ogiltig.

L. Europeiska patentverkets ordförande hänsköt detta beslut till EPO:s stora besvärskammare då förvaltningsrådet höll sitt 159:e sammanträde i mars 2019.

M. Flera ansökningar som avser produkter som framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt väntar på Europeiska patentverkets beslut, och de som ansökt liksom alla som kommer att beröras av patenten är i trängande behov av ett rättsligt bindande beslut avseende giltigheten i artikel 28.2.

1. Europaparlamentet upprepar sin starka kritik mot att man beviljar patent på naturliga egenskaper som införs i nya sorter och raser genom väsentligen biologiska förfaringssätt såsom korsning och urval.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra allt de kan för att skapa klarhet angående rättsläget vad gäller ett förbud från EPO mot patent på produkter som har framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt.

3. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att före den 1 oktober 2019 inkomma med en skriftlig inlaga till kansliet vid EPO:s stora besvärskammare för att skydda den europeiska växtförädlingssektorns innovativa förmåga och allmänhetens intressen, och klargöra att det aldrig varit medlagstiftarnas avsikt att tillåta att patent beviljas på naturliga egenskaper som införs i växter genom väsentligen biologiska förfaringssätt såsom korsning och urval.

4. Europaparlamentet uppmanar EPO:s stora besvärskammare att klargöra sin ståndpunkt avseende giltigheten i artikel 28.2 genom att besvara de frågor som EPO:s ordförande hänskjutit till den.

5. Europaparlamentet uppmanar EPO:s stora besvärskammare att bekräfta att avseende artikel 164.2 i patentkonventionen kan innebörden av och räckvidden för artikel 53 i patentkonventionen klargöras i patentkonventionens tillämpningsföreskrifter utan att detta klargörande a priori begränsas av den tolkning av artikeln som tidigare meddelats i beslut av olika besvärskammare eller av den stora besvärskammaren.

6. Europaparlamentet uppmanar den stora besvärskammaren att bekräfta att det undantag från patenterbarhet som gäller för växter som uteslutande framställts genom ett väsentligen biologiskt förfaringssätt enligt artikel 28.2 i patentkonventionen är i full överensstämmelse med artikel 53 b i patentkonventionen.

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och Europeiska patentverket.

 

[1] EUT C 261, 10.9.2013, s. 31.

[2] EUT C 399, 24.11.2017, s. 188.

[3] EGT L 213, 30.7.1998, s. 13.

[4] EUT C 411, 8.11.2016, s. 3.

[5] EPO:s officiella tidning, A56, 31.7.2017.

[6] EPO:s officiella tidning, A52, 31.5.2019.

Senaste uppdatering: 18 september 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy