Postup : 2019/2800(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0041/2019

Předložené texty :

B9-0041/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/09/2019 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0041/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 50k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B9-0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 136 odst. 5 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o patentování v podstatě biologických způsobů šlechtění </Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Martin Häusling</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}za skupinu Verts/ALE</Commission>

<Depute>Dino Giarrusso</Depute>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0040/2019

B9-0041/2019

Usnesení Evropského parlamentu o patentování v podstatě biologických způsobů šlechtění

(2019/2800(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na své usnesení ze dne 10. května 2012 o patentování v podstatě biologických způsobů šlechtění[1],

 s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 2015 o patentech a právech šlechtitelů rostlin[2],

 s ohledem na oznámení Komise o určitých článcích směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/44/ES o právní ochraně biotechnologických vynálezů (2016/C 411/03),

 s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. července 1998 o právní ochraně biotechnologických vynálezů[3], zejména na její článek 4, v němž se stanoví, že produkty získané v podstatě biologickými způsoby patentovatelné nejsou,

 s ohledem na Evropskou patentovou úmluvu ze dne 5. října 1973, zejména na čl. 53 písm. b) této úmluvy,

 s ohledem na rozhodnutí technického odvolacího senátu Evropského patentového úřadu T1063/18 ve věci G3/19 týkající se patentování rostlin výhradně získaných v podstatě biologickými způsoby šlechtění,

 s ohledem a patenty udělené Evropským patentovým úřadem pro produkci konvenčně chovaných zvířat, jako jsou výběr pohlaví a plemenný materiál používané v rámci konvenčního chovu (EP 1263521, EP 1257168), výběr dojnic (EP 1330552) a živočišná výroba (EP 1506316),

 s ohledem na prováděcí předpisy k Evropské patentové úmluvě, zejména na článek 26 těchto předpisů, který stanoví, že pro evropské patentové přihlášky a patenty týkající se biotechnologických vynálezů se jako doplňující prostředek výkladu použije směrnice 98/44/ES,

 s ohledem na rozhodnutí správní rady Evropského patentového úřadu ze dne 29. června 2017, kterým se pozměňují body 27 a 28 prováděcích předpisů k Evropské patentové úmluvě (CA/D/6/17),

 s ohledem na to, že dne 4. dubna 2019 postoupil předseda Evropského patentového úřadu otázku práva rozšířenému odvolacímu senátu v souladu s čl. 112 odst. 1 písm. b) Evropské patentové úmluvy,

 s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení Komisi o patentovatelnosti rostlin a základních biologických procesů (O-000026/2019 – B9-0051/2019),

 s ohledem na čl. 136 odst. 5 a čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že přístup k biologickému rostlinnému a živočišnému šlechtitelskému materiálu má nezastupitelný význam pro podporu inovací a získávání nových odrůd a ras, aby bylo možné v celosvětovém měřítku zabezpečit dodávky potravin, předcházet monopolům v rámci odvětví šlechtění rostlin a zvířat a zároveň poskytnout více příležitostí malým a středním podnikům a zemědělcům;

B. vzhledem k tomu, že šlechtění rostlin v regionálních a místních podmínkách je kromě výskytu nových škůdců a nových epidemií chorob rostlin obzvláště důležité v rámci zmírňování dopadů klimatické změny na počasí a hydrometrii; vzhledem k tomu, že za tímto účelem je nutné, aby zemědělci a šlechtitelé osiv měli volný přístup ke šlechtitelskému materiálu;

C. vzhledem k tomu, že šlechtění rostlin a zvířat je inovativní proces, který využívají zemědělci a zemědělské komunity již od počátků zemědělství, a vzhledem k tomu, že nepatentované druhy a metody šlechtění jsou důležité pro genetickou rozmanitost;

D. vzhledem k tomu, že mohou být udělovány patenty v oblasti genetického inženýrství, avšak zákaz patentování rostlinných a živočišných druhů musí být zachován;

E. vzhledem k tomu, že produkty získané v podstatě biologickými způsoby, jako jsou rostliny, semena, původní znaky a geny, by patentovatelné být neměly;

F. vzhledem k tomu, že směrnice 98/44/ES upravuje biotechnologické vynálezy, zejména genetické inženýrství, nicméně zákonodárce neměl v úmyslu umožnit v rámci této směrnice patentovatelnost produktů získaných v podstatě biologickými způsoby šlechtění;

G. vzhledem k tomu, že v současnosti čeká na rozhodnutí Evropského patentového úřadu řada přihlášek týkajících se produktů získaných v podstatě biologickými způsoby šlechtění; vzhledem k tomu, že Evropský patentový úřad proto potřebuje naléhavě vyjasnit svá pravidla v této věci;

1. vyjadřuje znepokojení nad tím, že nedávné rozhodnutí technického odvolacího senátu Evropského patentového úřadu ve věci G3/19 mohlo vést k vyššímu počtu patentů udělených tímto úřadem, pokud jde o charakteristické znaky, které se do nových odrůd zavádějí v podstatě biologickými způsoby šlechtění, jako je křížení a selekce;

2. domnívá se, že rozhodnutí přijatá technickým orgánem Evropského patentového úřadu by neměla mít vyšší váhu než rozhodnutí správní rady, která je podle Evropské patentové úmluvy, jíž podepsalo 38 států, jediným orgánem s legislativní pravomocí;

3. domnívá se, že vnitřní pravidla pro rozhodování Evropského patentového úřadu nemohou oslabovat demokraticky legitimní politickou kontrolu evropského patentového práva a jeho výklad a záměr zákonodárce, který osvětlila Komise ve svém oznámení 2016/C 411/03;

4. vyzývá rozšířený odvolací senát Evropského patentového úřadu, aby odpověděl kladně na obě otázky práva, které jsou předmětem postoupení ze strany předsedy Evropského patentového úřadu;

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že Unie bude garantovat přístup a možnost použití materiálu získaného v podstatě biologickými způsoby pro účely šlechtění rostlin a zvířat, tak aby nedošlo k případné interferenci s postupy členských států, pokud jde o zajištění šlechtitelské výjimky a práv zemědělců;

6. vyzývá Komisi, aby vyslala pozorovatele do rozšířeného odvolacího senátu Evropského patentového úřadu ve věci G3/19 týkající se patentování rostlin výhradně získaných v podstatě biologickými způsoby šlechtění, v návaznosti na závěry uvedené v oznámení 2016/C 411/03;

7. vyzývá Komisi, aby v rámci debaty o harmonizaci mnohostranného patentového práva usilovala o zamezení patentovatelnosti v podstatě biologického způsobu šlechtění;

8. vyzývá Komisi, aby podala zprávu o vývoji a dopadech patentového práva v oblasti biotechnologie a genetického inženýrství, jak je požadováno v čl. 16 písm. c) směrnice 98/44/ES a jak Parlament požadoval ve svém usnesení ze dne 10. května 2012 o patentování v podstatě biologických způsobů šlechtění;

9. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Evropskému patentovému úřadu.

 

 

[1] Úř. věst. C 261 E, 10.9.2013, s. 31.

[2] Úř. věst. C 399, 24.11.2017, s. 188.

[3] Úř. věst. L 213, 30.7.1998, s. 13.

Poslední aktualizace: 18. září 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí