Procedure : 2019/2800(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0041/2019

Indgivne tekster :

B9-0041/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/09/2019 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0041/2019</NoDocSe>
PDF 130kWORD 51k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B9‑0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 136, stk. 5</TitreRecueil>


<Titre>om patentering af overvejende biologiske fremgangsmåder</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Martin Häusling</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}for Verts/ALE-Gruppen</Commission>

<Depute>Dino Giarrusso</Depute>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0040/2019

B9‑0041/2019

Europa-Parlamentets beslutning om patentering af overvejende biologiske fremgangsmåder

(2019/2800(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sin beslutning af 10. maj 2012 om patentering af overvejende biologiske fremgangsmåder[1],

 der henviser til sin beslutning af 17. december 2015 om patenter og planteforædleres rettigheder[2],

 der henviser til Kommissionens meddelelse om visse artikler i Europa-Parlamentets og Rådes direktiv 98/44/EF om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser (2016/C 411/03),

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser[3], særlig artikel 4, hvorefter produkter, der er frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder, ikke kan patenteres,

 der henviser til den europæiske patentkonvention (EPK) af 5. oktober 1973, særlig artikel 53, litra b),

 der henviser til afgørelse T1063/18 fra Den Europæiske Patentmyndigheds (EPO's) tekniske appelkammer i sag G3/19 om patentering af planter, der udelukkende er frembragt ved en overvejende biologisk fremgangsmåde,

 der henviser til de patenter, der er meddelt af EPO til fremstilling af konventionelt avlede dyr som f.eks. kønsselektions- og avlsmateriale, som anvendes til konventionel avl (EP 1263521, EP 1257168), udvælgelse af malkekøer (EP 1330552) og animalsk produktion (EP 1506316),

 der henviser til gennemførelsesbestemmelserne til EPK, særlig artikel 26, som fastslår, at direktiv 98/44/EF skal anvendes som supplerende fortolkningsbidrag i forbindelse med europæiske patentansøgninger og patenter vedrørende bioteknologiske opfindelser,

 der henviser til EPO's administrationsråds beslutning af 29. juni 2017 om ændring af artikel 27 og 28 i gennemførelsesbestemmelserne til den europæiske patentkonvention (CA/D 6/17),

 der henviser til EPO's formands henvisning af et retligt spørgsmål til det udvidede appelkammer den 4. april 2019 i overensstemmelse med artikel 112, stk. 1, litra b) i EPK,

 der henviser til forespørgslen til mundtlig besvarelse til Kommissionen om patenterbarhed for planter og vigtige biologiske processer (O-000026/2019 – B9‑0051/2019),

 der henviser til forretningsordenens artikel 136, stk. 5, og artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at adgangen til biologisk materiale til plante- og dyreavl er en absolut forudsætning for at kunne fremme innovation og udvikle nye sorter og racer med henblik på at sikre den globale fødevaresikkerhed og forhindre monopoler i dyre- og planteavlssektoren og samtidig skabe flere muligheder for SMV’er og landbrugere;

B. der henviser til, at det er særligt nødvendigt at avle planter under lokale og ultralokale forhold for at imødegå klimaændringernes konsekvenser for vejr og hygrometri samt fremkomsten af nye parasitter og nye plantesygdomsepidemier; der henviser til, at dette kræver, at landbrugere og frøavlere har åben adgang til avlsmateriale;

C. der henviser til, at plante- og dyreavl er en innovativ proces, som siden landbrugets opståen er blevet - og fortsat bliver - praktiseret af landbrugere og landbrugersamfund, og at upatenterede sorter og avlsmetoder er vigtige for den genetiske mangfoldighed;

D. der henviser til, at der kan udstedes patenter inden for genteknologi, men at der skal sikres et forbud mod patenter på plantesorter og dyreracer;

E. der finder, at produkter, som er frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder, såsom planter, frø, medfødte egenskaber og gener, bør udelukkes fra patentering;

F. der henviser til, at direktiv 98/44/EF indeholder regler om bioteknologiske opfindelser, især genteknologi, men at det ikke var lovgivers hensigt at muliggøre patenterbarhed for produkter, som er frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder, inden for rammerne af dette direktiv;

G. der henviser til, at en lang række ansøgninger vedrørende produkter, der er frembagt ved overvejende biologiske fremgangsmåder, afventer en afgørelse fra EPO; der henviser til, at der derfor er et presserende behov for, at EPO afklarer sine regler på området;

1. udtrykker bekymring for, at den nylige afgørelse fra EPO's tekniske appelkammer i sag G3/19 kunne medføre, at EPO vil meddele flere patenter på naturlige egenskaber, som er indført i nye sorter ved hjælp af overvejende biologiske fremgangsmåder, såsom krydsning og udvælgelse;

2. mener, at afgørelser, der træffes af et teknisk organ under EPO, ikke bør kunne tilsidesætte administrationsrådet, som er det eneste organ, der har fået lovgivningskompetence ved den europæiske patentkonvention med støtte fra alle 38 kontraherende stater;

3. mener, at EPO's interne regler for beslutningstagning ikke kan underminere den demokratisk legitime politiske kontrol med den europæiske patentlovgivnng og fortolkningen heraf og lovgivers hensigt som præciseret i Kommissionens meddelelse 2016/C 411/03;

4. opfordrer EPO's udvidede appelkammer til at svare positivt på de to spørgsmål i indbringelsen af et retsspørgsmål fra formanden for Den Europæiske Patentmyndighed;

5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at Unionen vil værne om den garanterede adgang til og anvendelse af materiale, der er frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder for plante- og dyreavl, med henblik på - i relevant omfang - ikke at gribe ind i praksis, der garanterer en undtagelse for forædlere og landbrugeres rettigheder;

6. opfordrer Kommissionen til at sende observatører til EPO's udvidede appelkammer vedrørende sag G3/19 om patentering af planter, der udelukkende er frembragt ved hjælp af en overvejende biologisk fremgangsmåde, jf. konklusionerne i dens meddelelse 2016/C 411/03;

7. opfordrer Kommissionen til at forfægte forbuddet mod patentering af overvejende biologiske fremgangsmåder i forbindelse med drøftelser om harmonisering af multilateral patentret;

8. opfordrer Kommissionen til at aflægge beretning om patentrettens udvikling og følger inden for bio- og genteknologi som fastlagt i artikel 16, litra c), i direktiv 98/44/EF, og som krævet af Parlamentet i dettes beslutning af 10. maj 2012 om patentering af overvejende biologiske fremgangsmåder;

9. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Patentmyndighed.

 

[1] EUT C 261 E af 10.9.2013, s. 31.

[2] EUT C 399 af 24.11.2017, s. 188.

[3] EUT L 213 af 30.7.2018, s 13.

Seneste opdatering: 18. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik