Menetlus : 2019/2800(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0041/2019

Esitatud tekstid :

B9-0041/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 19/09/2019 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0041/2019</NoDocSe>
PDF 126kWORD 51k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>suuliselt vastatava küsimuse B9-0051/2019 alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 136 lõikele 5</TitreRecueil>


<Titre>olemuselt bioloogiliste meetodite patenteerimise kohta</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Martin Häusling</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}fraktsiooni Verts/ALE nimel</Commission>

<Depute>Dino Giarrusso</Depute>

</RepeatBlock-By>

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0040/2019

B9-0041/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon olemuselt bioloogiliste meetodite patenteerimise kohta

(2019/2800(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma 10. mai 2012. aasta resolutsiooni olemuselt bioloogiliste meetodite patenteerimise kohta[1],

 võttes arvesse oma 17. detsembri 2015. aasta resolutsiooni patentide ja sordiaretajate õiguste kohta[2],

 võttes arvesse komisjoni teatist, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/44/EÜ (biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta) teatavaid artikleid,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 1998. aasta direktiivi 98/44/EÜ biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta[3], eriti selle artiklit 4, mille kohaselt ei kaitsta patendiga olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud tooteid,

 võttes arvesse 5. oktoobri 1973. aasta Euroopa patendikonventsiooni, eelkõige selle artikli 53 punkti b,

 võttes arvesse Euroopa Patendiameti (EPO) tehnilise apellatsioonikoja otsust T1063/18 juhtumi G3/19 kohta ainult olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud taimede patenteerimise kohta,

 võttes arvesse tavapäraselt aretatud loomade kasvatamiseks väljastatud EPO patente, näiteks soovalikule ja tavapärases aretuses kasutatavale aretusmaterjalile (EP 1263521, EP 1257168), piimalehmade valikule (EP 1330552) ja loomakasvatusele (EP 1506316),

 võttes arvesse Euroopa patendikonventsiooni rakendusmäärust, eriti selle reeglit 26, milles on sätestatud, et biotehnoloogialeiutisi käsitlevate Euroopa patenditaotluste ja patentide puhul tuleb täiendava tõlgendamisvahendina kasutada direktiivi 98/44/EÜ,

 võttes arvesse EPO haldusnõukogu 29. juuni 2017. aasta otsust, millega muudetakse Euroopa patendikonventsiooni rakendusmääruse reegleid 27 ja 28 (CA/D 6/17),

 võttes arvesse, et EPO president pöördus Euroopa patendikonventsiooni artikli 112 lõike 1 punkti b alusel 4. aprillil 2019 suure apellatsioonikoja poole õigusküsimusega,

 võttes arvesse komisjonile esitatud suuliselt vastatavat küsimust taimede ja olemuselt bioloogiliste protsesside patentsuse kohta (O-000026/2019 – B9-0051/2019),

 võttes arvesse kodukorra artikli 136 lõiget 5 ja artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et juurdepääs taimetunnuseid hõlmavale bioloogilisele taimsele materjalile ja loomade tõumaterjalile on tingimata vajalik innovatsiooni hoogustamiseks ning uute sortide ja tõugude väljaarendamiseks, et tagada ülemaailmne toiduga kindlustatus ning vältida monopole sordi- ja tõuaretussektoris, pakkudes samal ajal VKEdele ja põllumajandustootjatele rohkem võimalusi;

B. arvestades, et kohalikes ja lähiümbruse oludes toimuv sordiaretus on eriti vajalik, et toime tulla mõjuga, mida kliimamuutused avaldavad ilmastikule ja hügromeetriale, ning uute kahjurite ja epideemiliste taimehaiguste levikuga; arvestades, et selle eelduseks on põllumajandustootjate ja seemnearetajate vaba juurdepääs aretusmaterjalile;

C. arvestades, et sordi- ja tõuaretus on innovaatiline meetod, mida põllumajandustootjad ja põllumajanduskogukonnad on praktiseerinud juba põllumajanduse algusaegadest peale, ning arvestades, et patenteerimata sordid ja aretusmeetodid on tähtsad geneetilise mitmekesisuse jaoks;

D. arvestades, et patente võib väljastada geenitehnoloogia valdkonnas, kuid tuleb säilitada taimesortide ja loomatõugude patenteerimise keeld;

E. arvestades, et olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud toodete puhul, nagu taimed, seemned, iseloomulikud tunnused ja geenid, peaks patentsus olema välistatud;

F. arvestades, et direktiiv 98/44/EÜ sisaldab küll sätteid biotehnoloogialeiutiste ja eelkõige geenitehnoloogia kohta, kuid seadusandjal ei olnud kavatsust lubada direktiivi kohaldamisalas olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud toodete patentsust;

G. arvestades, et praegu ootab EPO otsust suur arv olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud tooteid käsitlevaid taotlusi; arvestades, et EPO peab seetõttu kiiremas korras täpsustama oma reegleid selles küsimuses;

1. väljendab muret asjaolu pärast, et Euroopa Patendiameti tehnilise apellatsioonikoja hiljutine otsus juhtumi G3/19 kohta võib põhjustada selle, et EPO väljastab rohkem patente seoses looduslike tunnustega, mis viiakse uutesse taimesortidesse olemuselt bioloogiliste meetodite abil, nagu ristamine ja valik;

2. arvestades, et EPO tehnilise organi otsused ei tohiks kaaluda üles haldusnõukogu, mis on ainuke organ, millele on Euroopa patendikonventsiooniga ja konventsiooni 38 osalisriigi toetusel antud seadusandlikud volitused;

3. arvestades, et otsuste tegemist käsitlevate EPO sise-eeskirjadega ei tohi õõnestada demokraatlikult õiguspärast poliitilist kontrolli Euroopa patendiõiguse üle ning selle tõlgendamist ja seadusandja kavatsust, nagu on täpsustatud komisjoni teatises 2016/C 411/03;

4. kutsub EPO suurt apellatsioonikoda üles andma positiivse vastuse kahele küsimusele, millega Euroopa Patendiameti president koja poole pöördus;

5. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles jälgima, et liit tagaks sordi- ja tõuaretusega tegelemiseks kindlustatud juurdepääsu olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud materjalile ning selle kasutamise, et asjakohasel juhul mitte häirida korda, millega tagatakse erand aretajatele ja põllumajandustootjate õigused;

6. kutsub komisjoni üles saatma teatise 2016/C 411/03 järelduste järelmeetmena EPO suure apellatsioonikoja juurde vaatlejad seoses juhtumiga G3/19, mis käsitleb üksnes olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud taimede patenteerimist;

7. palub komisjonil patendiõiguse ühtlustamise mitmepoolsetes aruteludes jätkuvalt nõuda olemuselt bioloogiliste meetodite patentsuse välistamist;

8. palub komisjonil anda aru patendiõiguse arengu ja tähenduse kohta biotehnoloogia ja geenitehnoloogia valdkonnas, nagu on sätestatud direktiivi 98/44/EÜ artikli 16 punktis c ja on nõudnud parlament oma 10. mai 2012. aasta resolutsioonis olemuselt bioloogiliste meetodite patenteerimise kohta;

9. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja Euroopa Patendiametile.

[1] ELT C 261 E, 10.9.2013, lk 31.

[2] ELT C 399, 24.11.2017, lk 188.

[3] EÜT L 213, 30.7.1998, lk 13.

Viimane päevakajastamine: 18. september 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika