Procedūra : 2019/2800(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0041/2019

Pateikti tekstai :

B9-0041/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 19/09/2019 - 7.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0041/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 51k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B9‑0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl iš esmės biologinių procesų patentavimo</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Martin Häusling</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE frakcijos vardu</Commission>

<Depute>Dino Giarrusso</Depute>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0040/2019

B9‑0041/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl iš esmės biologinių procesų patentavimo

(2019/2800(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo 2012 m. gegužės 10 d. rezoliuciją dėl iš esmės biologinių procesų patentavimo[1],

 atsižvelgdamas į savo 2015 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl patentų ir selekcininkų teisių[2],

 atsižvelgdamas į Komisijos pranešimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos tam tikrų straipsnių (2016/C 411/03),

 atsižvelgdamas į 1998 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos[3], ypač į jos 4 straipsnį, kuriame nustatyta, kad produktai, išvesti taikant iš esmės biologinius būdus, yra nepatentabilūs,

 atsižvelgdamas į 1973 m. spalio 5 d. Europos patentų konvenciją, ypač į jos 53 straipsnio b punktą,

 atsižvelgdamas į Europos patentų tarnybos išplėstinės apeliacinės kolegijos sprendimą T1063/18 byloje G3/19 dėl augalų, išvestų, taikant iš esmės biologinius būdus, patentavimo,

 atsižvelgdamas į Europos patentų tarnybos išduotus patentus tradiciniu būdu veisiamų gyvūnų išvedimui, pavyzdžiui, selekcijai pagal lytį ir veislinei medžiagai, naudojamai veisiant tradiciniu būdu (EP 1263521, EP 1257168), melžiamų karvių selekcijai (EP 1330552) ir gyvulių auginimui (EP 1506316),

 atsižvelgdamas į Europos patentų konvencijos įgyvendinimo taisykles, ypač į jų 26 straipsnį, kuriame nustatyta, kad Direktyva 98/44/EB turi būti naudojama kaip papildoma priemonė siekiant aiškinti Europos patento paraiškas ir patentus, susijusius su biotechnologiniais išradimais,

 atsižvelgdamas į Europos patentų tarnybos administracinės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimą, kuriuo iš dalies keičiami Europos patentų konvencijos 27 ir 28 straipsniai (CA/D 6/17),

 atsižvelgdamas į Europos patentų tarnybos prezidento 2019 m. balandžio 4 d. kreipimąsi į išplėstinę apeliacinę kolegiją teisės klausimu pagal Europos patentų konvencijos 112 straipsnio 1 dalies b punktą,

 atsižvelgdamas į klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, Komisijai dėl galimybės patentuoti augalus ir iš esmės biologinius procesus (O-000026/2019 – B9‑0051/2019),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi prieiga prie biologinės augalų ir gyvūnų veislinės medžiagos būtinai reikalinga tam, kad būtų skatinamos naujovės ir išvedamos naujos rūšys bei veislės, siekiant užtikrinti viso pasaulio aprūpinimą maistu ir užkirsti kelią monopolijoms augalų selekcijos ir gyvūnų veisimo sektoriuose, sykiu sudarant daugiau galimybių MVĮ ir ūkininkams;

B. kadangi ypač svarbu augalų selekciją vykdyti lokaliomis ir ultralokaliomis sąlygomis siekiant sutramdyti klimato kaitos poveikį orui ir atmosferos drėgmei, taip pat naujų kenkėjų atsiradimui ir naujų augalų ligų epidemijoms; kadangi siekiant šio tikslo reikia ūkininkams ir selekcininkams užtikrinti prieigą prie veislinės medžiagos;

C. kadangi augalų selekcija ir gyvūnų veisimas yra naujoviškas procesas, kurį ūkininkai ir ūkininkų bendruomenės taikė (ir tebetaiko) nuo tada, kai atsirado žemės ūkis, ir kadangi nepatentuotos veislės ir selekcijos metodai yra svarbūs genetinei įvairovei užtikrinti;

D. kadangi patentai gali būti išduodami genetinės inžinerijos srityje, tačiau draudimas išduoti patentus augalų ir gyvūnų rūšims turi būti išsaugotas;

E. kadangi taikant iš esmės biologinius procesus išvesti produktai, pvz., augalai, sėklos, natyvinės savybės ir genai, turėtų būti nepatentabilūs;

F. kadangi pagal Direktyvą 98/44/EB reglamentuojami biotechnologiniai išradimai, visų pirma genetinė inžinerija, tačiau teisės aktų leidėjai neturėjo ketinimo sudaryti galimybę išduoti patentus produktams, išvestiems taikant iš esmės biologinius procesus, patenkančius į šios direktyvos taikymo sritį;

G. kadangi šiuo metu Europos patentų tarnyba turi priimti sprendimus dėl nemažai paraiškų, susijusių su produktais, išvestais taikant iš esmės biologinius procesus; kadangi Europos patentų tarnyba turi nedelsdama paaiškinti savo taisykles šiuo klausimu;

1. yra susirūpinęs, kad Europos patentų tarnyba, atsižvelgdama į savo techninės apeliacinės kolegijos sprendimą, neseniai priimtą byloje G3/19, gali pradėti išduoti daugiau patentų, susijusių su naujų veislių natūraliomis savybėmis, atsiradusiomis taikant iš esmės biologinius procesus, tokius kaip kryžminimas arba selekcija;

2. mano, kad Europos patentų tarnybos techninio organo priimti sprendimai neturėtų panaikinti administracinės tarybos, vienintelio organo, kuriam pagal Europos patentų konvenciją ir pritariant 38 susitariančiosioms šalims suteikta teisėkūros teisė, sprendimų;

3. mano, kad taikant Europos patentų tarnybos vidines sprendimų priėmimo taisykles negalima nepaisyti demokratiniu pagrindu teisėtos politinės kontrolės pagal Europos patentų teisę, jos aiškinimo ir teisės aktų leidėjo ketinimų, kaip išaiškinta Komisijos pranešime 2016/C 411/03;

4. ragina Europos patentų tarnybos išplėstinę apeliacinę kolegiją teigiamai atsakyti į du Europos patentų tarnybos prezidento pateiktus teisės klausimus;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad Sąjunga garantuotų prieigą prie medžiagų, gautų augalų selekcijoje ir gyvūnų veisime taikant iš esmės biologinius procesus, ir šių medžiagų naudojimą, siekiant, kai taikoma, nekliudyti praktikai, pagal kurią taikoma išimtis selekcininkams, ir ūkininkų teisėms;

6. ragina Komisiją siųsti stebėtojus į Europos patentų tarnybos išplėstinę apeliacinę kolegiją nagrinėjant bylą G3/19 dėl augalų, išvestų, taikant iš esmės biologinius būdus, patentavimo, po to, kai buvo pateiktos Komisijos pranešimo 2016/C 411/03 išvados;

7. ragina Komisiją siekti, kad vykstant diskusijoms dėl daugiašalės patentų teisės suderinimo būtų pripažinti nepatentabiliais iš esmės biologiniai procesai;

8. ragina Komisiją pateikti ataskaitą dėl patentų teisės biotechnologijos ir genetinės inžinerijos srityje raidos ir reikšmės, kaip reikalaujama Direktyvos 98/44/EB 16 straipsnio c dalyje ir kaip prašė Parlamentas savo 2012 m. gegužės 10 d. rezoliucijoje dėl iš esmės biologinių procesų patentavimo;

9. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Europos patentų tarnybai.

 

[1] OL C 261 E, 2013 9 10, p. 31.

[2] OL C 399, 2017 11 24, p. 188.

[3] OL L 213, 1998 7 30, p. 13.

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 18 d.Teisinė informacija - Privatumo politika