Procedūra : 2019/2800(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0041/2019

Iesniegtie teksti :

B9-0041/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 19/09/2019 - 7.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0041/2019</NoDocSe>
PDF 150kWORD 50k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreSuite>iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B9-0051/2019, uz kuru jāatbild mutiski,</TitreSuite>

<TitreRecueil>saskaņā ar Reglamenta 136. panta 5. punktu</TitreRecueil>


<Titre>par pēc būtības bioloģisku procesu patentēšanu</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Martin Häusling</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE grupas vārdā</Commission>

<Depute>Dino Giarrusso</Depute>

</RepeatBlock-By>

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0040/2019

B9-0041/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par pēc būtības bioloģisku procesu patentēšanu

(2019/2800(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā 2012. gada 10. maija rezolūciju par pēc būtības bioloģisku procesu patentēšanu[1],

 ņemot vērā 2015. gada 17. decembra rezolūciju par patentiem un augu selekcionāru tiesībām[2],

 ņemot vērā Komisijas paziņojumu attiecībā uz dažiem pantiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/44/EK par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā (2016/C 411/03),

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 6. jūlija Direktīvu 98/44/EK par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā[3], jo īpaši tās 4. pantu, kurā noteikts, ka pēc savas būtības bioloģiskos procesos iegūti produkti nav patentējami,

 ņemot vērā 1973. gada 5. oktobra Eiropas Patentu konvenciju (EPK), jo īpaši tās 53. panta b) punktu,

 ņemot vērā Eiropas Patentu iestādes (EPI) Tehniskās apelācijas padomes lēmumu T1063/18 lietā G3/19 par pēc savas būtības tikai bioloģiskos procesos iegūtu augu patentēšanu,

 ņemot vērā patentus, ko EPI piešķīrusi tradicionāli audzētu dzīvnieku ražošanai, piemēram, attiecībā uz dzimuma izvēli un pavairošanas materiālu, kas tiek izmantots tradicionālās selekcijas procesā (EP 1263521, EP 1257168), piena govju selekciju (EP 1330552) un lopkopību (EP 1506316),

 ņemot vērā EPK īstenošanas noteikumus, jo īpaši to 26. pantu, kurā paredzēts, ka attiecībā uz Eiropas patentu pieteikumiem un biotehnoloģisku izgudrojumu patentiem kā interpretācijas palīglīdzeklis ir jāizmanto Direktīva 98/44/EK,

 ņemot vērā EPI Administratīvās padomes 2017. gada 29. jūnija lēmumu, ar ko groza Eiropas Patentu konvencijas īstenošanas noteikumu 27. un 28. pantu (CA/D 6/17),

 ņemot vērā atzinuma pieprasījumu, ko 2014. gada 2. janvārī saskaņā ar EPK 112. panta 1. punkta b) apakšpunktu EPI priekšsēdētājs iesniedza Paplašinātajai apelācijas padomei,

 ņemot vērā mutisko jautājumu Komisijai par augu un pēc būtības bioloģisku procesu patentspēju (O-000026/2019 – B9-0051/2019),

 ņemot vērā Reglamenta 136. panta 5. punktu un 132. panta 2. punktu,

A. tā kā piekļuve bioloģiskam augu un dzīvnieku selekcijas materiālam ir absolūti nepieciešama, lai veicinātu inovāciju un radītu jaunas šķirnes un sugas ar mērķi pasaulē garantēt pārtikas nodrošinājumu un nepieļaut monopolu veidošanos dzīvnieku un augu selekcijas nozarē, vienlaikus nodrošinot vairāk iespēju MVU un lauksaimniekiem;

B. tā kā augu selekcija vietējos un ļoti specifiskos vietējos apstākļos ir ārkārtīgi nepieciešama, lai cīnītos pret klimata pārmaiņu radīto ietekmi uz meteoroloģiskajiem apstākļiem un nokrišņu izmaiņām, kā arī pret jaunu parazītu parādīšanos un augu slimību epidēmiju izplatību; tā kā tādēļ lauksaimniekiem un sēklaudzētājiem ir nepieciešama atklāta piekļuve selekcijas materiālam;

C. tā kā augu un dzīvnieku selekcionēšana ir inovatīvs process, kuru lauksaimnieki un lauku iedzīvotāji ir praktizējuši — un turpina praktizēt — kopš lauksaimniecības pirmsākumiem, un tā kā nepatentētas šķirnes un selekcionēšanas metodes ir nozīmīgas ģenētiskajai daudzveidībai;

D. tā kā patentus var piešķirt gēnu inženierijas jomā, bet ir jānosargā aizliegums piešķirt patentus augu un dzīvnieku šķirnēm;

E. tā kā būtu jānosaka, ka pēc būtības bioloģiskos procesos iegūti produkti, piemēram, augi, sēklas, dabiskās pazīmes vai gēni, nav patentējami;

F. tā kā Direktīvā 98/44/EK ir iekļauti noteikumi par biotehnoloģiskiem izgudrojumiem, jo īpaši gēnu inženieriju, bet likumdevējiem nebija nodoma šajā direktīvā iekļaut noteikumus, kas ļautu piešķirt patentus produktiem, kuri iegūti pēc būtības bioloģiskos procesos;

G. tā kā daudzi pieteikumi attiecībā uz produktiem, kas iegūti pēc būtības bioloģiskos procesos, gaida uz EPI lēmumu; tā kā tādēļ EPI ir steidzami jāizskaidro savi noteikumi šajā jomā,

1. pauž bažas par to, ka EPI Tehniskās padomes nesenais lēmums lietā G3/19 varētu novest pie tā, ka EPI varētu piešķirt vēl daudzus citus patentus attiecībā uz dabiskām pazīmēm, kas jaunās šķirnēs ieviestas, izmantojot pēc būtības bioloģiskus procesus, piemēram, krustošanu un selekcionēšanu;

2. uzskata, ka EPI tehniskas struktūras pieņemti lēmumi nedrīkstētu anulēt lēmumus, ko pieņēmusi Administratīvā padome — vienīgā struktūra, kam ar Eiropas Patentu konvenciju piešķirtas likumdošanas pilnvaras, ko ir atbalstījušas visas 38 līgumslēdzējas valstis;

3. uzskata, ka EPI iekšējie lēmumu pieņemšanas noteikumi nevar mazināt Eiropas patenta tiesību demokrātiski leģitīmo kontroli un to interpretāciju, kā arī likumdevēju nolūku, kas tika izskaidrots Komisijas paziņojumā 2016/C 411/03;

4. aicina EPI Paplašināto apelācijas padomi sniegt pozitīvu atbildi uz diviem jautājumiem, kas iekļauti Eiropas Patentu iestādes priekšsēdētāja atsaucē uz tiesību akta punktu;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka Savienībā tiek nosargāta ne vien garantēta piekļuve materiālam, kas iegūts pēc būtības bioloģiskos procesos, bet arī šāda materiāla izmantošana augu un dzīvnieku selekcionēšanai, lai attiecīgos gadījumos neveidotos pretrunas ar dalībvalstu praksi — garantēt izņēmumu attiecībā uz selekcionāriem un lauksaimnieku tiesības;

6. aicina Komisiju nosūtīt novērotājus uz EPI Paplašināto apelācijas padomi saistībā ar lietu G3/19 par pēc būtības tikai bioloģiskos procesos iegūtu augu patentēšanu atbilstīgi paziņojumā 2016/C 411/03 izdarītajiem secinājumiem;

7. aicina Komisiju daudzpusējās sarunās par patentu tiesību saskaņošanu censties panākt, lai tiktu noteikts, ka pēc būtības bioloģiskiem procesiem nav patentspējas;

8. aicina Komisiju ziņot par to, kā attīstās patentu tiesības biotehnoloģijas un gēnu inženierijas jomā un kāda ir šo tiesību ietekme, kā noteikts Direktīvas 98/44/EK 16. panta c) punktā un kā to pieprasījis Parlaments savā 2012. gada 10. maija rezolūcijā par pēc būtības bioloģisku procesu patentēšanu;

9. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un Eiropas Patentu iestādei.

 

 

[1] OV C 261 E, 10.9.2013., 31. lpp.

[2] OV C 399, 24.11.2017., 188. lpp.

[3] OV L 213, 30.7.1998., 13. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 18. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika