Procedura : 2019/2800(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0041/2019

Teksty złożone :

B9-0041/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 19/09/2019 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0041/2019</NoDocSe>
PDF 140kWORD 52k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B9-0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 136 ust. 5 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie patentowania procesów o charakterze czysto biologicznym</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Martin Häusling</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}w imieniu grupy Verts/ALE</Commission>

<Depute>Dino Giarrusso</Depute>

</RepeatBlock-By>

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0040/2019

B9‑0041/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie patentowania procesów o charakterze czysto biologicznym

(2019/2800(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie patentowania procesów o charakterze czysto biologicznym[1],

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie patentów i praw do ochrony odmian roślin[2],

 uwzględniając zawiadomienie Komisji w sprawie niektórych artykułów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych (2016/C 411/03),

 uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/44/WE z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych[3], w szczególności jej art. 4, który stanowi, że nie udziela się patentów na produkty uzyskane w procesach o charakterze czysto biologicznym,

 uwzględniając Konwencję o udzielaniu patentów europejskich z dnia 5 października 1973 r., w szczególności jej art. 53 lit. b),

 uwzględniając decyzję Technicznej Komisji Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) nr T1063/18 w sprawie G3/19 dotyczącej opatentowania roślin uzyskanych wyłącznie za pomocą procesu o charakterze czysto biologicznym,

 mając na uwadze patenty przyznane przez EPO na konwencjonalną hodowlę zwierząt, jak na przykład selekcja ze względu na płeć i materiał hodowlany wykorzystywany w konwencjonalnej hodowli (EP 1263521, EP 1257168), selekcja krów mlecznych (EP 1330552) i hodowla bydła (EP 1506316),

 uwzględniając przepisy wykonawcze Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, zwłaszcza zawartą w nich zasadę 26, w której stwierdzono, że w przypadku europejskich zgłoszeń patentowych i patentów, których przedmiotem są wynalazki biotechnologiczne, stosuje się dyrektywę 98/44/WE jako uzupełniający środek interpretacji,

 uwzględniając decyzję Rady Administracyjnej EPO z dnia 29 czerwca 2017 r., zmieniającą 27. i 28. zasadę przepisów wykonawczych Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (CA/D 6/17),

 uwzględniając fakt, że przewodniczący Europejskiego Urzędu Patentowego w dniu 4 kwietnia 2019 r. zwrócił się z kwestią prawną do Rozszerzonej Komisji Odwoławczej, zgodnie z art. 112 ust. 1 lit. b) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich,

 uwzględniając skierowane do Komisji pytanie wymagające odpowiedzi ustnej w sprawie zdolności patentowej roślin i podstawowych procesów biologicznych (O-000026/2019 – B9‑0051/2019),

 uwzględniając art. 136 ust. 5 i art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że dostęp do biologicznego materiału hodowlanego roślin i zwierząt jest absolutnie niezbędny w celu pobudzenia innowacji oraz opracowania nowych odmian i ras, aby zagwarantować globalne bezpieczeństwo żywnościowe i zapobiec monopolom w sektorze hodowli zwierząt i roślin, a jednocześnie stworzyć więcej możliwości MŚP oraz rolnikom;

B. mając na uwadze, że hodowla roślin w warunkach lokalnych i ultralokalnych jest szczególnie potrzebna jako sposób walki z oddziaływaniem zmiany klimatu na pogodę i higrometrię, a także w kontekście pojawiania się nowych pasożytów i epidemii nowych chorób roślin; mając na uwadze, że w związku z tym rolnicy i hodowcy materiału siewnego powinni mieć otwarty dostęp do materiału hodowlanego;

C. mając na uwadze, że hodowla roślin i zwierząt to innowacyjny proces stosowany – w przeszłości i obecnie – przez rolników i społeczności rolnicze, odkąd narodziło się rolnictwo, a nieopatentowane odmiany i metody hodowli mają duże znaczenie dla różnorodności genetycznej;

D. mając na uwadze, że w dziedzinie inżynierii genetycznej patenty mogą być przyznawane, jednak należy utrzymać obowiązujący zakaz patentowania odmian roślin i ras zwierząt;

E. mając na uwadze, że należy wykluczyć możliwość udzielania patentów na produkty uzyskane w procesach o charakterze czysto biologicznym, takie jak rośliny, nasiona, naturalne cechy i geny;

F. mając na uwadze, że dyrektywa 98/44/WE ustanawia przepisy dotyczące wynalazków biotechnologicznych, w szczególności inżynierii genetycznej, jednak zamiarem prawodawcy nie było włączenie do zakresu dyrektywy możliwości udzielania patentów na produkty uzyskane w procesach o charakterze czysto biologicznym;

G. mając na uwadze, że EPO nie podjął jeszcze decyzji w sprawie licznych wniosków dotyczących produktów uzyskanych w procesach o charakterze czysto biologicznym; mając na uwadze, że w związku z tym EPO musi pilnie wyjaśnić zasady, jakie przyjął w tej dziedzinie;

1. wyraża zaniepokojenie niedawną decyzją Technicznej Komisji Odwoławczej EPO w sprawie G3/19, która może doprowadzić do wzrostu liczby patentów udzielanych przez EPO w odniesieniu do naturalnych cech wprowadzanych do nowych odmian z wykorzystaniem procesów o charakterze czysto biologicznym, takich jak krzyżowanie i selekcja;

2. uważa, że decyzje podjęte przez organ techniczny EPO nie powinny mieć mocy uchylania decyzji Rady Administracyjnej – jedynego organu, któremu w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich przyznano uprawnienia legislacyjne, przy poparciu wszystkich 38 umawiających się państw;

3. uważa, że wewnętrzne zasady podejmowania decyzji przez EPO nie mogą podważać demokratycznie uzasadnionej kontroli politycznej nad europejskim prawem patentowym i jego interpretacją ani intencji prawodawcy, jak wyjaśniono w zawiadomieniu Komisji 2016/C 411/03;

4. wzywa Rozszerzoną Komisję Odwoławczą EPO do udzielenia pozytywnej odpowiedzi na dwa pytania dotyczące kwestii prawnej, z jakimi zwrócił się przewodniczący Europejskiego Urzędu Patentowego;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia w Unii ochrony gwarantowanego dostępu do materiału uzyskanego w procesach o charakterze czysto biologicznym i wykorzystywania tego materiału w hodowli roślin i zwierząt, by – w stosownych przypadkach – nie dochodziło do kolizji z praktyką gwarantowania wyłączeń na rzecz hodowców i prawami rolników;

6. wzywa Komisję do wysłania obserwatorów do Rozszerzonej Komisji Odwoławczej EPO w sprawie G3/19 dotyczącej opatentowania roślin uzyskanych wyłącznie za pomocą procesu o charakterze czysto biologicznym, zgodnie z wnioskami zawartymi w zawiadomieniu 2016/C 411/03;

7. apeluje do Komisji, by w kontekście rozmów dotyczących ujednolicenia multilateralnego prawa patentowego dążyła do wykluczenia możliwości udzielania patentów na procesy o charakterze czysto biologicznym;

8. wzywa Komisję do przedłożenia sprawozdania w sprawie rozwoju i skutków prawa patentowego w dziedzinie biotechnologii i inżynierii genetycznej zgodnie z art. 16 lit. c) dyrektywy 98/44/WE oraz apelem Parlamentu zawartym w rezolucji PE z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie patentowania procesów o charakterze czysto biologicznym;

9. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji i Europejskiemu Urzędowi Patentowemu.

 

[1] Dz.U. C 261 E z 10.9.2013, s. 31.

[2] Dz.U. C 399 z 24.11.2017, s. 188.

[3] Dz.U. L 213 z 30.7.1998, s. 13.

Ostatnia aktualizacja: 18 września 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności