Procedură : 2019/2800(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0041/2019

Texte depuse :

B9-0041/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/09/2019 - 7.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0041/2019</NoDocSe>
PDF 135kWORD 52k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B9‑0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la brevetarea procedeelor esențialmente biologice</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Martin Häusling</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}în numele Grupului Verts/ALE</Commission>

<Depute>Dino Giarrusso</Depute>

</RepeatBlock-By>

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0040/2019

B9‑0041/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la brevetarea procedeelor esențialmente biologice

(2019/2800(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere Rezoluția sa din 10 mai 2012 referitoare la brevetarea procedeelor biologice esențiale[1],

 având în vedere Rezoluția sa din 17 decembrie 2015 referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante[2],

 având în vedere Comunicarea Comisiei privind anumite articole din Directiva nr. 98/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice (2016/C 411/03),

 având în vedere Directiva 98/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 1998 privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice[3], în special articolul 4, care prevede că produsele obținute în urma unor procedee esențialmente biologice nu au caracter brevetabil,

 având în vedere Convenția brevetului european (CBE) din 5 octombrie 1973, în special articolul 53 litera (b),

 având în vedere Decizia nr. T1063/18 a Camerei Tehnice de Apel a Oficiului European de Brevete (OEB) în cauza G3/19 referitoare la brevetarea plantelor obținute exclusiv prin intermediul unui procedeu esențialmente biologic,

 având în vedere brevetele acordate de OEB pentru producția de animale reproduse prin mijloace convenționale, precum selecția sexuală și materialul de reproducere utilizat în reproducerea convențională (EP 1263521, EP 1257168), selecția vacilor de lapte (EP 1330552) și producția animalieră (EP 1506316),

 având în vedere Normele de aplicare a CBE, în special articolul 26, care prevede că, pentru cererile de brevet european și brevetele care se referă la invențiile biotehnologice, se folosește Directiva 98/44/CE ca mijloc suplimentar de interpretare,

 având în vedere decizia Consiliului de administrație al Oficiului European de Brevete din 29 iunie 2017 de modificare a articolelor 27 și 28 din Normele de aplicare a Convenției brevetului european (CA/D 6/17),

 având în vedere sesizarea de către președintele Oficiului European de Brevete a Marii Camere de Apel a OEB, la 4 aprilie 2019, în legătură cu o chestiune de drept, în conformitate cu articolul 112 alineatul (1) litera (b) din CBE,

 având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei privind brevetabilitatea plantelor și a proceselor biologice esențiale (O-000026/2019 – B9‑0051/2019),

 având în vedere articolul 136 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât accesul la materialul biologic vegetal și la materialul de reproducere animală este absolut necesar în vederea stimulării inovării și a dezvoltării de noi soiuri și rase pentru a garanta securitatea alimentară mondială și a preveni formarea unor monopoluri în sectorul reproducerii plantelor și a animalelor, oferind totodată mai multe oportunități pentru IMM-uri și agricultori;

B. întrucât ameliorarea plantelor în condiții locale și ultralocale este necesară în special pentru a face față impactului schimbărilor climatice asupra condițiilor meteorologice și a higrometriei, pe lângă considerentele legate de apariția unor noi paraziți și a unor noi epidemii de boli ale plantelor; întrucât acest lucru presupune accesul liber al agricultorilor și al producătorilor de semințe la materialul de reproducere;

C. întrucât ameliorarea plantelor și a animalelor reprezintă un proces inovator care a fost și este în continuare practicat de agricultori și de comunitățile agricole încă de la apariția agriculturii, iar soiurile, rasele și metodele de ameliorare nebrevetate sunt importante pentru diversitatea genetică;

D. întrucât există posibilitatea emiterii de brevete în domeniul ingineriei genetice, însă este necesar să se mențină în continuare interdicția privind brevetarea soiurilor de plante și a raselor de animale;

E. întrucât produsele obținute prin procedee esențialmente biologice, cum ar fi plantele, semințele, trăsăturile și genele moștenite ar trebui excluse din categoria produselor brevetabile;

F. întrucât domeniul de aplicare a Directivei 98/44/CE include invențiile în domeniul biotehnologiei, în special al ingineriei genetice, însă intenția legislatorului nu era aceea de a include în domeniul de aplicare a directivei brevetabilitatea produselor obținute prin procedee esențialmente biologice;

G. întrucât, în prezent, numeroase cereri privind produsele obținute prin procedee esențialmente biologice așteaptă o decizie a OEB; întrucât, prin urmare, este necesar ca OEB să își clarifice de urgență normele în acest domeniu,

1. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că recenta decizie a Camerei Tehnice de Apel a OEB în cauza G3/19 ar putea conduce la acordarea mai multor brevete de către OEB pentru trăsăturile naturale introduse în cazul soiurilor și raselor noi prin intermediul unor procedee esențialmente biologice, cum ar fi încrucișarea și selecția;

2. consideră că deciziile adoptate de un organism tehnic al OEB nu ar trebui să prevaleze asupra deciziilor Consiliului de administrație, unicul organism căruia Oficiul European de Brevete i-a atribuit competențe legislative prin intermediul Convenției brevetului european, cu sprijinul tuturor celor 38 de state contractante;

3. consideră că normele interne privind procesul decizional ale OEB nu pot submina mecanismul de control politic legitim din punct de vedere democratic al legislației europene privind brevetele și al interpretării acesteia și nici intenția legiuitorului, astfel cum este clarificată în Comunicarea Comisiei 2016/C 411/03;

4. invită Marea Cameră de Apel a OEB să dea un răspuns pozitiv la cele două întrebări adresate în sesizarea privind o chestiune de drept a Președintelui Oficiului European de Brevete;

5. invită Comisia și statele membre să se asigure că Uniunea va proteja accesul garantat la materialul obținut prin procedee esențialmente biologice și utilizarea acestuia pentru ameliorarea plantelor și a animalelor, astfel încât – acolo unde este cazul – să nu fie afectate practicile care garantează scutirea amelioratorilor și drepturile agricultorilor;

6. invită Comisia să trimită observatori pe lângă Marea Cameră de Apel a OEB cu privire la cauza G3/19 referitoare la brevetarea plantelor obținute exclusiv prin intermediul unui procedeu esențialmente biologic, având în vedere concluziile Comunicării 2016/C 411/03;

7. invită Comisia să urmărească excluderea de la brevetare a procedeelor esențialmente biologice în contextul discuțiilor multilaterale privind armonizarea legislației în materie de brevete;

8. invită Comisia să prezinte un raport privind evoluția și implicațiile legislației privind brevetele în domeniul biotehnologiei și al ingineriei genetice, astfel cum se prevede la articolul 16 litera (c) din Directiva 98/44/CE și astfel cum a solicitat Parlamentul în Rezoluția sa din 10 mai 2012 referitoare la brevetarea procedeelor biologice esențiale;

9. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și Oficiului European de Brevete.

 

[1] JO C 261 E, 10.9.2013, p. 31.

[2] JO C 399, 24.11.2017, p. 188.

[3] JO L 213, 30.7.1998, p. 13.

Ultima actualizare: 18 septembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate