Postup : 2019/2800(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0041/2019

Predkladané texty :

B9-0041/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/09/2019 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0041/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 52k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B9‑0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 136 ods. 5 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o patentovaní procesov, ktoré sú v podstate biologické</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Martin Häusling</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

<Depute>Dino Giarrusso</Depute>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0040/2019

B9‑0041/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o patentovaní procesov, ktoré sú v podstate biologické

(2019/2800(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 10. mája 2012 o patentovaní základných biologických procesov[1],

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. decembra 2015 o patentoch a právach šľachtiteľov rastlín[2],

 so zreteľom na oznámenie Komisie o niektorých článkoch smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES o právnej ochrane biotechnologických vynálezov (2016/C 411/03),

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických vynálezov[3], najmä na jej článok 4, v ktorom sa uvádza, že produkty získané procesmi, ktoré sú v podstate biologické, nie sú patentovateľné,

 so zreteľom na Európsky patentový dohovor (EPD) z 5. októbra 1973, najmä na jeho článok 53 písm. b),

 so zreteľom na rozhodnutie T1063/18  technického sťažnostného senátu Európskeho patentového úradu (EPÚ) vo veci G3/19 o patentovaní rastlín získaných výlučne procesmi, ktoré sú v podstate biologické,

 so zreteľom na patenty udelené EPÚ na výrobu konvenčne chovaných zvierat, ako je selekcia pohlavia a plemenný materiál v rámci konvenčného chovu (EP 1263521, EP 1257168), selekcia dojníc (EP 1330552) a živočíšna výroba (EP 1506316),

 so zreteľom na vykonávacie predpisy Európskeho patentového dohovoru, najmä na ich pravidlo 26, v ktorom sa stanovuje, že v prípade prihlášok európskych patentov a patentov týkajúcich sa biotechnologických vynálezov sa smernica 98/44/ES používa ako doplnkový prostriedok výkladu,

 so zreteľom na rozhodnutie správnej rady EPÚ z 29. júna 2017, ktorým sa menia články 27 a 28 vykonávacích predpisov k Európskemu patentovému dohovoru (CA/D 6/17),

 so zreteľom na postúpenie právnej otázky predsedom Európskeho patentového úradu veľkému sťažnostnému senátu 4. apríla 2019 v súlade s článkom 112 ods. 1 písm. b) EPD,

 so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie Komisii o patentovateľnosti rastlín a ich vytvárania v podstate biologickými spôsobmi (O-000026/2019 – B9‑0051/2019),

 so zreteľom na článok 136 ods. 5 a článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže prístup k biologickému materiálu na šľachtenie rastlín a zvierat je absolútne nevyhnutný na podporu inovácií a vývoja nových odrôd a plemien s cieľom zabezpečiť celosvetovú potravinovú bezpečnosť a zabrániť monopolom v odvetví šľachtenia zvierat a rastlín a zároveň poskytovať viac príležitostí malým a stredným podnikom a poľnohospodárom;

B. keďže šľachtenie rastlín v miestnych a úzko lokalizovaných podmienkach je nevyhnutné najmä ako prostriedok na prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy na počasie a hygrometrické podmienky, ako aj výskytu nových parazitov a epidémiám nových ochorení rastlín;  keďže to si vyžaduje, aby poľnohospodári a šľachtitelia semien mali prístup k šľachtiteľskému materiálu;

C. keďže šľachtenie rastlín a zvierat je inovatívny proces, ktorý využívali – a stále využívajú – poľnohospodári a poľnohospodárske komunity už od počiatkov poľnohospodárstva, a keďže nepatentované odrody a metódy šľachtenia sú dôležité pre genetickú diverzitu;

D. keďže v oblasti genetického inžinierstva sa môžu udeľovať patenty, avšak musí byť zaručený zákaz patentovania odrôd rastlín a plemien zvierat;

E. keďže produkty získané procesmi, ktoré sú v podstate biologické, napríklad rastliny, semená, prirodzené znaky a gény, by mali byť vylúčené z patentovateľnosti;

F. keďže smernica 98/44/ES upravuje biotechnologické vynálezy, najmä genetické inžinierstvo, ale zámerom zákonodarcu nebolo umožniť patentovateľnosť produktov získaných procesmi, ktoré sú v podstate biologické, v rozsahu pôsobnosti smernice;

G. keďže sa očakáva rozhodnutie EPÚ v súvislosti s viacerými patentovými prihláškami týkajúcimi sa produktov získaných procesmi, ktoré sú v podstate biologické; keďže EPÚ preto musí naliehavo objasniť svoje zásady v tejto oblasti;

1. vyjadruje znepokojenie nad tým, že nedávne rozhodnutie technického sťažnostného senátu EPÚ vo veci G3/19 by mohlo viesť k zvýšeniu počtu patentov udelených EPÚ na pôvodné znaky, ktoré sa do nových odrôd zavedú v podstate biologickými procesmi, akými sú kríženie a selekcia;

2. domnieva sa, že rozhodnutia prijaté technickým orgánom EPÚ by nemali mať prednosť pred rozhodnutiami správnej rady, ktorá je jediným orgánom, ktorý má v súlade s Európskym patentovým dohovorom legislatívne právomoci a podporu všetkých 38 zúčastnených štátov;

3. domnieva sa, že vnútorné pravidlá, ktoré EPÚ uplatňuje pri prijímaní rozhodnutí, nemôžu ohrozovať demokraticky legitímnu politickú kontrolu nad európskym patentovým právom a jeho výkladom, ani zámer zákonodarcu vysvetlený v oznámení Komisie  2016/C 411/03;

4. vyzýva veľký sťažnostný senát EPÚ, aby kladne odpovedal na dve otázky, s ktorými sa naň obrátil predseda EPÚ v postúpení právnej otázky;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby na účely šľachtenia rastlín zabezpečili Úniou zaručený prístup k materiálu získanému procesmi, ktoré sú v podstate biologické, na šľachtenie rastlín a zvierat a jeho využívaniu tak, aby nedochádzalo k interferenciám s postupmi zaručujúcimi výnimku pre šľachtiteľov a práva poľnohospodárov;

6. vyzýva Komisiu, aby v nadväznosti na závery oznámenia 2016/C 411/03 vyslala do veľkého sťažnostného senátu EPÚ pozorovateľov v súvislosti s vecou G3/19 o patentovaní rastlín získaných výlučne procesmi, ktoré sú v podstate biologické;

7. vyzýva Komisiu, aby sa v rámci mnohostranných diskusií o harmonizácii patentového práva venovala otázke vylúčenia procesov, ktoré sú v podstate biologické, z patentovateľnosti;

8. vyzýva Komisiu, aby predložila správu o vypracovaní a vplyve patentového práva v oblasti biotechnológie a genetického inžinierstva, ako sa to požaduje v článku 16 písm. c) smernice 98/44/ES a ako to požadoval Európsky parlament vo svojom uznesení z 10. mája 2012 o patentovaní základných biologických procesov;

9. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Európskemu patentovému úradu.

 

[1] Ú. v. EÚ C 261 E, 10.9.2013, s. 31.

[2] Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 188.

[3] Ú. v. ES L 213, 30.7.1998, s. 13.

Posledná úprava: 18. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia