Förfarande : 2019/2800(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0041/2019

Ingivna texter :

B9-0041/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/09/2019 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0041/2019</NoDocSe>
PDF 128kWORD 51k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av frågan för muntligt besvarande B9‑0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 136.5 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om patent på väsentligen biologiska förfaringssätt</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Martin Häusling</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}för Verts/ALE-gruppen</Commission>

<Depute>Dino Giarrusso</Depute>

</RepeatBlock-By>

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0040/2019

B9‑0041/2019

Europaparlamentets resolution om patent på väsentligen biologiska förfaringssätt

(2019/2800(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sin resolution av den 10 maj 2012 om patent på väsentligen biologiska förfaringssätt[1],

 med beaktande av sin resolution av den 17 december 2015 om patent och växtförädlares rättigheter[2],

 med beaktande av kommissionens meddelande om vissa artiklar i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar (2016/C 411/03),

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar[3], särskilt artikel 4, enligt vilken produkter som har framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt inte är patenterbara,

 med beaktande av den europeiska patentkonventionen (EPC) av den 5 oktober 1973, särskilt artikel 53 b,

 med beaktande av beslut T1063/18 från Europeiska patentverkets (EPO) tekniska besvärskammare i mål G3/19 om patent på växter som uteslutande framställts genom ett väsentligen biologiskt förfaringssätt,

 med beaktande av de patent som EPO meddelat för framställning av konventionellt avlade djur, såsom val av kön och avelsmaterial som används vid konventionell avel (EP 1263521, EP 1257168), urval av mjölkkor (EP 1330552) samt animalieproduktion (EP 1506316),

 med beaktande av tillämpningsföreskrifterna för EPC, särskilt artikel 26, där det anges att direktiv 98/44/EG ska användas som ett kompletterande tolkningshjälpmedel för europeiska patentansökningar och patent som avser biotekniska uppfinningar,

 med beaktande av beslutet av den 29 juni 2017 från EPO:s förvaltningsråd om ändring av artiklarna 27 och 28 i tillämpningsföreskrifterna för EPC (CA/D 6/17),

 med beaktande av att EPO:s ordförande hänskjutit en rättsfråga till den stora besvärskammaren (i enlighet med artikel 112.1 b i EPC),

 med beaktande av frågan för muntligt besvarande till kommissionen om patenterbarhet för växter och grundläggande biologiska processer (O-000026/2019 – B9‑0051/2019),

 med beaktande av artiklarna 136.5 och 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Tillgången till biologiskt växtmaterial och material för djuravel är absolut nödvändig för att stimulera innovation och utveckla nya växtsorter och djurraser, så att man kan trygga den globala livsmedelsförsörjningen och förhindra monopol inom djuravels- och växtförädlingssektorerna och samtidigt ge små och medelstora företag samt bönder större möjligheter.

B. Växtförädling under lokala och ultralokala förhållanden är särskilt nödvändigt för att ta itu med klimatförändringarnas inverkan på vädret och hygrometrin samt uppkomsten av nya parasiter och nya epidemiska växtsjukdomar. Detta kräver att bönder och utsädesförädlare har enkel tillgång till förädlingsmaterial.

C. Växtförädling och djuravel är en innovativ process som har tillämpats – och fortfarande tillämpas – av bönder och bondesamhällen sedan jordbrukets begynnelse, och opatenterade växtsorter, djurraser och förädlings- och avelsmetoder är viktiga för den genetiska mångfalden.

D. Patent kan meddelas inom genteknik, men förbudet mot patent på växtsorter och djurraser måste säkerställas.

E. Produkter som framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt, såsom växter, utsäden och inhemska egenskaper eller gener, bör inte vara patenterbara.

F. I direktiv 98/44/EG lagstiftas det visserligen om biotekniska uppfinningar, särskilt genteknik, men det var inte lagstiftarens avsikt att föreskriva patenterbarhet för produkter som framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt inom ramen för direktivets tillämpningsområde.

G. Åtskilliga ansökningar om produkter som framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt väntar för närvarande på beslut från Europeiska patentverket (EPO). EPO måste därför omgående förtydliga sina regler på området.

1. Europaparlamentet är bekymrat över att det beslut som EPO:s tekniska besvärskammare nyligen fattade i mål G3/19 skulle kunna leda till fler EPO-patent på naturliga egenskaper som införs i nya sorter och raser genom väsentligen biologiska förfaringssätt såsom korsning och urval.

2. Europaparlamentet anser inte att beslut som fattas av ett tekniskt organ vid EPO bör ha tyngden att kunna åsidosätta förvaltningsrådet, det enda organ som getts lagstiftande befogenheter genom den europeiska patentkonventionen med stöd av samtliga 38 fördragsstater.

3. Europaparlamentet anser inte att EPO:s interna beslutsregler kan urholka den demokratiskt legitima politiska kontrollen av den europeiska patenträtten och dess tolkning eller lagstiftarens avsikt såsom den klargörs i kommissionens meddelande 2016/C 411/03.

4. Europaparlamentet uppmanar EPO:s stora besvärskammare att bifalla de båda frågorna i EPO-ordförandens hänskjutande av en rättsfråga.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att unionen skyddar den garanterade tillgången till och användningen av material som framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt för växtförädling och djuravel, så att man inte i förekommande fall hindrar metoder som garanterar undantag för förädlare och rättigheter för bönder.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skicka observatörer till EPO:s stora besvärskammare i mål G3/19 om patent på växter som uteslutande framställts genom ett väsentligen biologiskt förfaringssätt med anledning av slutsatserna i sitt meddelande 2016/C 411/03.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid diskussioner om harmonisering av multilateral patentlagstiftning arbeta för att väsentligen biologiska förfaringssätt inte ska vara patenterbara.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera om utvecklingen och verkan av patenträtten inom bioteknik och genteknik i enlighet med skyldigheten enligt artikel 16 c i direktiv 98/44/EG och uppmaningen i parlamentets resolution av den 10 maj 2012 om patent på väsentligen biologiska förfaringssätt.

9. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och Europeiska patentverket.

 

[1] EUT C 261 E, 10.9.2013, s. 31.

[2] EUT C 399, 24.11.2017, s. 188.

[3] EGT L 213, 30.7.1998, s. 13.

Senaste uppdatering: 18 september 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy