Процедура : 2019/2800(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0042/2019

Внесени текстове :

B9-0042/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/09/2019 - 7.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0042/2019</NoDocSe>
PDF 154kWORD 55k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B9‑0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 136, параграф 5 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно патентоспособността на растенията и биологичните по своята същност процеси</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Мартин Бушман, Сандра Перейра, Николай Вилумсен, Констандинос Арванитис, Аня Хазекамп, Манюел Бомпар, Пернандо Барена Арса, Ан‑Софи Пелтие, Лейла Шайби, Мик Уолас, Манон Обри, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}от името на групата GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0040/2019

B9‑0042/2019

Резолюция на Европейския парламент относно патентоспособността на растенията и биологичните по своята същност процеси

(2019/2800(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид Европейската патентна конвенция (ЕПК) от 5 октомври 1973 г., и по-специално член 53, буква б) от нея,

 като взе предвид Директива 98/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 1998 г. относно правната закрила на биотехнологичните изобретения[1], и по-специално член 4 от нея, в който се посочва, че продуктите, получени от биологични по своята същност процеси, не са патентоспособни,

 като взе предвид член 2, параграф 2 и съображение 33 от Директива 98/44/ЕО, според които „един процес за производство на растения или животни е биологичен по своята същност, ако се състои изцяло от естествени явления, като кръстосване или селекция“,

 като взе предвид своята резолюция от 10 май 2012 г. относно патентоването на основни биологични процеси[2],

 като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2015 г. относно патентите и правата на селекционерите на растения[3],

 като взе предвид решението на Разширената колегия по жалбите на Европейското патентно ведомство (ЕПВ) от 25 март 2015 г. по дела G2/12 (относно домати) и G2/13 (относно броколи),

 като взе предвид Известие C/2016/6997 на Комисията от 8 ноември 2016 г. относно някои разпоредби на Директива 98/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно правната закрила на биотехнологичните изобретения,

 като взе предвид решението на Административния съвет на Европейската патентна организация от 29 юни 2017 г. за изменение на правила 27 и 28 от Правилника за прилагане на Европейската патентна конвенция (CA/D 6/17),

 като взе предвид решението на Техническата колегия по жалбите на ЕПВ от 5 декември 2018 г. по дело Т 1063/18,

 като взе предвид въпроса до Комисията относно патентоспособността на растенията и основните биологични процеси (O-000026/2019 – B9‑0051/2019),

 като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че достъпът до биологичен растителен материал, включващ растителни характеристики, е абсолютно необходим за разработването на нови сортове с цел гарантиране на световната продоволствена сигурност, борба с изменението на климата и предотвратяване на монополите в рамките на сектора на селекционирането на растения и животни, като по този начин се предоставят повече възможности на земеделските стопани;

Б. като има предвид, че селекцията на растения представлява процес, прилаган от земеделските стопани и земеделските общности още от възникването на селското стопанство; като има предвид, че сортовете растения и породите животни, както и методите за селекция, са важни за генетичното разнообразие;

В. като има предвид, че селекционирането на сортове растения в тяхната естествена среда е особено необходимо с цел борба с въздействието на изменението на климата върху атмосферните условия и влажността в допълнение към появата на нови паразити и нови епидемични заболявания по растенията; като има предвид, че за това се изисква открит достъп за земеделските стопани и селекционерите на семена до материал за селекция;

Г. като има предвид, че член 4 от Директива 98/44/ЕО и член 53, буква б) от Европейската патентна конвенция (ЕПК) изключват сортовете растения, породите животни и биологичните по своята същност процеси за производство на растения или животни от патентоспособност;

Д. като има предвид, че през март 2015 г. Разширената колегия по жалбите на Европейското патентно ведомство издаде решение по дела G2/12 (домати) и G2/13 (броколи), съгласно което такива биологични продукти могат да бъдат патентовани и патентоването им не е в противоречие с член 53, буква б) от ЕПК, който не допуска издаването на патенти за „биологични по своята същност“ процеси;

Е. като има предвид, че през ноември 2016 г. Комисията прие известие относно някои разпоредби на Директива 98/44/ЕО по отношение на патентоспособността на сортове растения и породи животни, получени посредством биологични по своята същност процеси, и прие становището, че съгласно волята на законодателя на ЕС такива сортове растения и породи животни не могат да бъдат патентовани по силата на директивата;

Ж. като има предвид, че през юни 2017 г. Административният съвет на ЕПВ взе решение, че не се допускат патенти върху сортове растения и породи животни, получени чрез конвенционално животновъдство или произведени, без да се използва генно инженерство;

З. като има предвид, че през декември 2018 г. Техническата колегия по жалбите на ЕПВ обяви, че едно от последните му правила, което забранява издаването на патенти за растения или животни, получени изключително посредством биологичен по своята същност процес, е в противоречие с посочените членове от ЕПК;

И. като има предвид, че в много случаи ЕПВ е пренебрегвало и подкопавало забраните, определени в ЕПК и Директива 98/44/ЕО;

Й. като има предвид, че през последните години в ЕС се внасят все повече заявления за патенти върху растения и животни, сред които постоянно нараства броят на патентите за растения, получени посредством конвенционално отглеждане, а не посредством генно инженерство; като има предвид, че до момента са подадени над 1 600 такива заявления и са издадени около 220 патента;

К. като има предвид, че новото решение на Техническата колегия по жалбите на ЕПВ потенциално би създало ситуация, благоприятна за големите многонационални дружества, като например Bayer-Monsanto, Syngenta и BASF, които имат за цел да монополизират семената и растенията и по този начин да овладеят контрола върху основните ресурси за производство на храни чрез патентни права;

Л. като има предвид, че е налице спешна необходимост ЕПВ, изправено пред хаотична законова ситуация, да изясни обхвата и тълкуването на своите правила; като има предвид, че забраната за издаване на патенти върху сортовете растения и породи животни трябва да бъде защитена;

1. изразява своята загриженост, че неотдавнашното решение Техническата колегия по жалбите на ЕПВ по дело G3/19 би могло да доведе до увеличаване на броя на издадените от ЕПВ патенти за съществуващи естествени характеристики или растителни характеристики, въведени в новите сортове посредством биологични по своята същност процеси като кръстосване и селекция;

2. подчертава, че решението на Техническата колегия по жалбите на ЕПВ от декември 2018 г. относно дела G3/19 е в противоречие с предходно решение на Административния съвет на Европейската патентна организация от юни 2017 г., в което се заявява, че за растения и животни, получени изключително посредством биологичен по своята същност процес, занапред не могат да се издават патенти;

3. призовава ЕПВ да спазва ЕПК, която е основата на европейското патентно право и изключва от патентоспособност растенията и животните;

4. категорично се противопоставя на патентоването на живи процеси, включително растения и животни; подчертава, че патентите за животни и основни биологични процеси, издавани от ЕПВ, насърчават пазарната концентрация, служат на поощряването на несправедливи монополни права и в крайна сметка застрашават селскостопанското биоразнообразие на екосистемите и способността на системите за производство на храни да се приспособяват към предизвикателствата, породени от изменението на климата;

5. остро критикува вътрешния процес на вземане на решения в ЕПВ и неговите процедури, които не се изпълняват в условия на демократичен и политически контрол, като липсват независими проверки или възможности за участие на обществеността;

6. подчертава, че правилата на ЕПВ относно патентите, засягащи продукти, получени посредством биологични по своята същност процеси, се основават в голяма степен на обичайни технически характеристики и представляват злоупотреба с патентното право, като то бива използвано като инструмент за присвояване, който превръща селскостопанските ресурси, необходими за производството на ежедневната храна, в т.нар. интелектуална собственост, притежавана от няколко големи компании, като по този начин се излага на риск световната продоволствена сигурност и регионалната продоволствена независимост;

7. настоятелно призовава ЕПВ да изясни своите правила по този въпрос, тъй като многобройни заявления за издаване на патенти, засягащи продукти, получени чрез биологични по своята същност процеси, понастоящем очакват решение; подчертава, че издаването на патенти за продукти, получени посредством биологични по своята същност процеси, изцяло подкопава забраните, определени в европейското патентно право;

8. призовава Разширената колегия по жалбите на ЕПВ да даде положителен отговор на двата правни въпроса, с които председателят на Европейското патентно ведомство е сезирал Колегията (член 112, параграф 1, буква б) от ЕПК);

9. призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че ЕС ще защити гарантирания достъп до материал, получен от биологични по своята същност процеси, за селекция на сортове растения и породи животни, както и неговото използване, с цел – когато е приложимо, да не се нарушават практиките, които гарантират освобождаването на селекционерите и правата на земеделските стопани;

10. призовава Комисията да представи писмено становище до Разширената колегия по жалбите на ЕПВ относно дело G3/19 относно патентоването на растителни сортове, получени изключително чрез биологичен по своята същност процес, за да се гарантира, че продуктите, получени в резултат от естествени процеси, не са патентоспособни, следвайки заключенията в известието на Комисията относно някои разпоредби на Директива 98/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно правната закрила на биотехнологичните изобретения[4];

11. призовава държавите – членки на Европейската патентна конвенция, и всички страни по ЕПК да предприемат решителни действия за спиране на издаването на нови патенти за растения и животни и за укрепване на съществуващите забрани;

12. призовава Комисията да се стреми към изключване от патентоспособност на биологични по своята същност процеси в контекста на разискванията за хармонизация на многостранното патентно право;

13. призовава Комисията да докладва относно развитието и последиците на патентното право в областта на биотехнологиите и генното инженерство, както се изисква в член 16, буква в) от Директива 98/44/ЕО и както беше поискано от Парламента в неговата резолюция от 10 май 2012 г. относно патентоването на основни биологични процеси[5];

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, държавите членки и Европейското патентно ведомство.

[1] ОВ L 213, 30.7.1998 г., стр. 13.

[2] ОВ C 261E, 10.9.2013 г., стр. 31.

[3] OВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 188.

[4] OВ C 411/03, 8.11.2016 г., стр. 3.

[5] ОВ C 261E, 10.9.2013 г., стр. 31.

Последно осъвременяване: 18 септември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност