Procedūra : 2019/2800(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0042/2019

Pateikti tekstai :

B9-0042/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 19/09/2019 - 7.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0042/2019</NoDocSe>
PDF 134kWORD 54k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B9‑0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl galimybės patentuoti augalus ir iš esmės biologinius procesus</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Martin Buschmann, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Anne‑Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Mick Wallace, Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}GUE/NGL frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0040/2019

B9‑0042/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl galimybės patentuoti augalus ir iš esmės biologinius procesus

(2019/2800(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 1973 m. spalio 5 d. Europos patentų konvenciją, ypač į jos 53 straipsnio b punktą,

 atsižvelgdamas į 1998 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos, ypač į jos 4 straipsnį[1], kuriame nustatyta, kad produktai, išvesti taikant iš esmės biologinius būdus, yra nepatentabilūs,

 atsižvelgdamas į Direktyvos 98/44/EB 2 straipsnio 2 dalį ir 33 konstatuojamąją dalį, kuriose teigiama, kad augalų ar gyvūnų išvedimo procesas yra iš esmės biologinis, jeigu jį sudaro tik natūralūs reiškiniai, tokie kaip kryžminimas ar selekcija,

 atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl iš esmės biologinių procesų patentavimo[2],

 atsižvelgdamas į savo 2015 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl patentų ir selekcininkų teisių[3],

 atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 25 d. Europos patentų tarnybos (EPT) išplėstinės apeliacinės tarybos priimtą sprendimą bylose G2/12 (dėl pomidorų) ir G2/13 (dėl brokolių),

 atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 8 d. Komisijos pranešimą C/2016/6997 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos tam tikrų straipsnių,

 atsižvelgdamas į Europos patentų tarnybos administracinės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimą iš dalies pakeisti Europos patentų konvencijos 27 ir 28 straipsnius (CA/D 6/17),

 atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 5 d. Europos patentų tarnybos (EPT) techninės apeliacinės tarybos priimtą sprendimą byloje T 1063/18,

 atsižvelgdamas į klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, Komisijai dėl galimybės patentuoti augalus ir pagrindinius biologinius procesus (O-000026/2019 – B9‑0051/2019),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi prieiga prie biologinės medžiagos, įskaitant augalų savybes, būtina siekiant skatinti išvesti naujas veisles, kad būtų galima užtikrinti pasaulinį aprūpinimą maistu, kovoti su klimato kaita ir užkirsti kelią monopolijoms gyvūnų ir augalų selekcijos sektoriuose, tuo suteikiant daugiau galimybių ūkininkams;

B. kadangi augalų veisimas yra procesas, kurį ūkininkai ir ūkininkų bendruomenės vykdė nuo pat žemės ūkio atsiradimo pradžios; kadangi augalų ir gyvūnų veislės, kartu su dauginimo metodais, yra svarbios genetinei įvairovei užtikrinti;

C. kadangi ypač reikalinga augalus veisti jų natūralioje aplinkoje, siekiant sutramdyti klimato kaitos poveikį orui ir atmosferos drėgmei, taip pat naujų kenkėjų atsiradimui ir naujų augalų ligų epidemijoms; kadangi tam reikia, kad ūkininkai ir sėklų veisėjai turėtų atvirą prieigą prie veisimo medžiagos;

D. kadangi remiantis Direktyvos 98/44/EB 4 straipsniu ir Europos patentų konvencijos (EPK) 53 b straipsniu augalų bei gyvūnų veislių ir iš esmės biologinio augalų ar gyvūnų išvedimo proceso negalima patentuoti;

E. kadangi 2015 m. kovo mėn. Europos patentų tarnybos (EPT) išplėstinė Apeliacinė taryba bylose G2/12 (pomidorai) ir G2/13 (brokoliai) nusprendė, kad tokie biologiniai produktai yra patentuojami ir neprieštarauja EPK 53 straipsnio b punktui, pagal kurį neleidžiama naudoti patentų „iš esmės biologiniams“ procesams;

F. kadangi 2016 m. lapkričio mėn. Komisija priėmė pranešimą dėl tam tikrų Direktyvos 98/44/EB straipsnių, susijusių su augalų ir gyvūnų, gautų taikant iš esmės biologinius procesus, patentabilumu, ir laikėsi nuomonės, kad pagal ES teisės aktų leidėjo ketinimą tokie augalai ir gyvūnai negali būti patentuojami pagal šią direktyvą;

G. kadangi 2017 m. birželio mėn. EPT administracinė taryba priėmė sprendimą, kad patentai nebūtų taikomi augalams ir gyvūnams, gautiems tradicinio veisimo būdu arba išvestiems nenaudojant genų inžinerijos;

H. kadangi 2018 m. gruodį Europos patentų tarnybos (EPT) techninė apeliacinė taryba paskelbė, kad viena iš jos naujausių taisyklių, pagal kurią draudžiama patentuoti augalus ar gyvūnus, kurie buvo išvesti taikant iš esmės biologinį procesą, prieštarauja EPK pateikiamiems straipsniams;

I. kadangi Europos patentų tarnyba ne kartą ignoravo ir pažeidė EPK ir Direktyvoje 98/44/EB patvirtintus draudimus;

J. kadangi pastaraisiais metais Europos Sąjungoje nuolat daugėja patentų paraiškų augalams ir gyvūnams, tarp kurių nuolat didėja patentų skaičius augalams, išvestiems tradiciniu veisimu (netaikant genų inžinerijos); kadangi iki šiol pateikta daugiau kaip 1 600 tokių prašymų ir suteikta apie 220 patentų;

K. kadangi dėl naujo EPT techninės apeliacinės tarybos sprendimo galimai susidarė padėtis, kuri būtų naudinga didelėms tarptautinėms bendrovėms, tokioms kaip „Bayer-Monsanto“, „Syngenta“ ir „BASF“, siekiančioms monopolizuoti sėklas bei augalus ir taip per patento teises kontroliuoti pagrindinius maisto produktų gamybos išteklius;

L. kadangi būtina, kad Europos patentų tarnyba, susidūrusi su šiuo teisiniu chaosu, kaip galima greičiau paaiškintų savo taisyklių taikymą ir interpretavimą; kadangi turi būti išsaugotas augalų ir gyvūnų veislių patentavimo draudimas;

1. yra susirūpinęs, kad Europos patentų tarnyba, atsižvelgdama į savo techninės apeliacinės tarybos sprendimą, neseniai priimtą byloje G3/19, galėtų pradėti išduoti daugiau patentų, taikomų naujų veislių natūraliomis savybėmis, atsiradusiomis taikant iš esmės biologinius procesus, tokius kaip kryžminimas arba selekcija;

2. pabrėžia, kad 2018 m. gruodžio mėn. EPT techninės apeliacinės tarybos sprendimas byloje G3/19 prieštarauja ankstesniam 2017 m. birželio mėn. EPT administracinės tarybos sprendimui, kuriame nurodyta, kad augalai ir gyvūnai, išvesti iš esmės biologinio proceso būdu, nebebus patentuojami;

3. ragina EPT stebėti EPK, kuri sudaro Europos patentų teisės pagrindą ir neleidžia patentuoti augalų bei gyvūnų;

4. reiškia savo griežtą nepritarimą gyvųjų procesų patentavimui, įskaitant augalus ir gyvūnus; pabrėžia, kad dėl patentų, susijusių su augalais ir gyvūnais bei iš esmės biologiniais procesais, kuriuos suteikia EPT, yra skatinama rinkos koncentracija, neteisingos monopolijos teisės ir galiausiai kyla pavojus žemės ūkio ekosistemų biologinei įvairovei bei maisto gamybos sistemų gebėjimui prisitaikyti prie klimato kaitos keliamų iššūkių;

5. griežtai kritikuoja EPT vidaus sprendimų priėmimo procesą ir jos procedūras, kurios nėra vykdomos taikant demokratinę ir politinę priežiūrą, netaikant jokių nepriklausomų kontrolės priemonių ir nedalyvaujant visuomenei;

6. pabrėžia, kad Europos patentų tarnybos taisyklės dėl patentų, susijusių su produktais, gautais taikant iš esmės biologinius procesus, iš esmės grindžiamos nereikšmingomis techninėmis savybėmis ir jomis netinkamai naudojama patentų teisė, kai ja naudojamasi kaip priemone neteisėtai paversti žemės ūkio išteklius, kurių reikia kasdienei maisto produktų gamybai, vadinamąją tik kelių didžiųjų bendrovių intelektine nuosavybe, dėl ko kyla pavojus apsirūpinimo maistu saugumui pasauliniu mastu ir regioniniam apsirūpinimo maistu savarankiškumui;

7. primygtinai ragina EPT išaiškinti savo taisykles šiuo klausimu, kadangi šiuo metu daugelis prašymų dėl patentų, susijusių su produktais, gautais taikant iš esmės biologinius procesus laukia atsakymo; pabrėžia, kad patentų suteikimas produktams, kurie gaunami iš esmės biologiniais procesais, visiškai pažeidžia Europos patentų teisėje nustatytus draudimus;

8. ragina Europos patentų tarnybos išplėstinę apeliacinę kolegiją teigiamai atsakyti į du Europos patentų tarnybos prezidento išplėstinei apeliacinei tarybai pateiktus teisės klausimus (EPK 112 straipsnio 1 pastraipos b punktas);

9. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad ES garantuotų prieigą prie ir naudojimąsi medžiagomis, gautomis augalų selekcijos ir gyvūnų veisimo metu, taikant iš esmės biologinius procesus, siekiant – kai tinkama – nekliudyti praktikai, pagal kurią taikoma visapusiška išimtis selekcininkams bei ūkininkų teisėms;

10. ragina Komisiją Europos patentų tarnybos išplėstinei apeliacinei tarybai pateikti rašytinį pareiškimą dėl atvejo G3/19 dėl augalų, kurie gaunami tik iš esmės biologinio proceso būdu, patentavimo, siekiant užtikrinti, kad produktai, gaunami atlikus natūralius procesus, nebūtų patentuojami, atsižvelgiant į savo pranešimo dėl tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos straipsnių išvadas[4];

11. ragina visas EPT valstybes nares ir visas EPK šalis imtis ryžtingų veiksmų siekiant sustabdyti tolesnį augalų ir gyvūnų patentavimą ir sugriežtinti esamus draudimus;

12. ragina Komisiją siekti, kad vykstant diskusijoms dėl daugiašalės patentų teisės suderinimo būtų pripažinti nepatentabiliais iš esmės biologiniai procesai;

13. ragina Komisiją pateikti ataskaitą dėl patentų teisės biotechnologijos ir genetinės inžinerijos srityje raidos ir reikšmės, kaip reikalaujama Direktyvos 98/44/EB 16 straipsnio c dalyje ir kaip prašė Parlamentas savo 2012 m. gegužės 10 d. rezoliucijoje dėl iš esmės biologinių procesų patentavimo[5];

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms ir Europos patentų tarnybai.

 

[1] OL L 213, 1998 7 30, p. 13.

[2] OL C 261E, 2013 9 10, p. 31.

[3] OL C 399, 2017 11 24, p. 188.

[4] OL C 411/03, 2016 11 8, p. 3.

[5] OL C 261E, 2013 9 10, p. 31.

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 18 d.Teisinė informacija - Privatumo politika