Mozzjoni għal riżoluzzjoni - B9-0042/2019Mozzjoni għal riżoluzzjoni
B9-0042/2019

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI dwar l-għoti ta' privattivi għall-pjanti u l-proċessi essenzjalment bijoloġiċi

16.9.2019 - (2019/2800(RSP))

imressqa wara l-mistoqsija għal tweġiba orali B9‑0051/2019
imressqa skont l-Artikolu 136(5) tar-Regoli ta' Proċedura

Martin Buschmann, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Anne‑Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Mick Wallace, Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Ara wkoll il-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-B9-0040/2019

Proċedura : 2019/2800(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
B9-0042/2019
Testi mressqa :
B9-0042/2019
Dibattiti :
Testi adottati :

B9‑0042/2019

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-għoti ta' privattivi għall-pjanti u l-proċessi essenzjalment bijoloġiċi

(2019/2800(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar il-Privattivi (KEP) tal-5 ta' Ottubru 1973, b'mod partikolari l-Artikolu 53(b) tagħha,

 wara li kkunsidra d-Direttiva 98/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 1998 dwar il-protezzjoni legali tal-invenzjonijiet bijoteknoloġiċi[1], b'mod partikolari l-Artikolu 4 tagħha, li jiddikjara li l-prodotti miksuba minn proċessi essenzjalment bijoloġiċi ma jistax jingħatalhom privattivi,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 2(2) u l-Premessa 33 tad-Direttiva 98/44/KE, li jiddikjaraw li proċess għall-produzzjoni tal-pjanti u tal-annimali huwa essenzjalment bijoloġiku jekk jikkonsisti fl-intier tiegħu minn fenomeni naturali bħalma huma l-inkroċjar jew l-għażla,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Mejju 2012 dwar il-privattivi għal proċessi bijoloġiċi essenzjali[2],

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Diċembru 2015 dwar il-privattivi u d-drittijiet ta' min inissel il-pjanti[3],

 wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell Estiż tal-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi (UEP) tal-25 ta' Marzu 2015 fil-Każijiet G2/12 (dwar it-tadam) u G2/13 (dwar il-brokkoli),

 wara li kkunsidra l-Avviż tal-Kummissjoni C/2016/6997 tat-8 ta' Novembru 2016 dwar ċerti artikoli tad-Direttiva 98/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni legali tal-invenzjonijiet bijoteknoloġiċi,

 wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kunsill Amministrattiv tal-Organizzazzjoni Ewropea tal-Privattivi (EPOrg) tad-29 ta' Ġunju 2017 li temenda l-Artikoli 27 u 28 tar-Regolamenti ta' Implimentazzjoni tal-Konvenzjoni Ewropea dwar il-Privattivi (CA/D 6/17),

 wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Bord Tekniku tal-Appell tal-UEP tal-5 ta' Diċembru 2018 fil-Każ T 1063/18,

 wara li kkunsidra l-mistoqsija orali lill-Kummissjoni dwar l-għoti ta' privattivi għall-pjanti u l-proċessi essenzjalment bijoloġiċi (O-000026/2019 – B9‑0051/2019),

 wara li kkunsidra l-Artikoli 136(5) u 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-aċċess għal materjal bijoloġiku tal-pjanti li jinkludi karatteristiċi tal-pjanti huwa assolutament neċessarju biex tiġi ggarantita s-sigurtà globali tal-ikel, jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima u pprevenuti monopolji fi ħdan is-setturi tat-tnissil tal-annimali u tal-pjanti, sabiex jingħataw aktar opportunitajiet lill-bdiewa;

B. billi t-tnissil tal-pjanti huwa proċess li ġie pprattikat mill-bdiewa u l-komunitajiet tal-biedja mit-twelid tal-agrikoltura; billi l-varjetajiet tal-pjanti u tal-annimali, minbarra l-metodi tat-tnissil, huma importanti għad-diversità ġenetika;

C. billi t-tnissil tal-pjanti fl-ambjent naturali tagħhom huwa partikolarment meħtieġ sabiex jiffaċċjaw l-impatt tat-tibdil fil-klima fuq it-temp u l-igrometrija, minbarra l-emerġenza ta' parassiti ġodda u epidemiji ta' mard ġodda tal-pjanti; billi dan jeħtieġ aċċess miftuħ għal bdiewa u għal min inissel iż-żrieragħ għall-materjal tat-tnissil;

D. billi l-Artikolu 4 tad-Direttiva 98/44/KE u l-Artikolu 53(b) tal-KEP jistabbilixxi li l-varjetajiet tal-pjanti u tal-annimali u l-proċessi essenzjalment bijoloġiċi għall-produzzjoni tal-pjanti jew tal-annimali ma jistax jingħatalhom privattivi;

E. billi f'Marzu 2015, il-Bord tal-Appell Estiż tal-UEP, fir-rigward tal-Każijiet G2/12 (dwar it-tadam) u G2/13 (dwar il-brokkoli) iddeċieda li tali prodotti bijologiċi jista' jingħatalhom privattivi u mhux kunfliġġenti mal-Artikolu 53(b) tal-KEP, li ma jippermettix privattivi għal proċessi "essenzjalment bijoloġiċi";

F. billi f'Novembru 2016, il-Kummissjoni adottat avviż dwar ċerti artikoli tad-Direttiva 98/44/KE fir-rigward tal-għoti ta' privattivi għall-pjanti u l-annimali miksuba permezz ta' proċessi essenzjalment bijoloġiċi, u tal-opinjoni li, skont l-intenzjoni tal-leġiżlatur tal-UE, tali pjanti u annimali ma jistgħux jingħataw privattivi taħt id-Direttiva;

G. billi f'Ġunju 2017, il-Kunsill Amministrattiv tal-UEP ħa d-deċiżjoni li l-privattivi mhux se jiġu permessi għall-pjanti u l-annimali meħuda minn tnissil konvenzjonali jew prodotti mingħajr l-użu ta' inġinerija ġenetika;

H. billi f'Diċembru 2018, il-Bord Tekniku tal-Appell tal-UEP ħabbar li waħda mill-aħħar regoli tiegħu, li pprojbixxiet l-għoti ta' privattivi għall-pjanti jew l-annimali li ġew miksuba esklużivament permezz ta' proċess essenzjalment bijoloġiku, kienet kunfliġġenti mal-artikoli msemmija fil-KEP;

I. billi, f'diversi okkażjonijiet, l-UEP injora u dgħajjef il-projbizzjonijiet stabbiliti fil-KEP u d-Direttiva 98/44/KE;

J. billi, fis-snin reċenti, fl-UE qed ikun hemm numru dejjem jikber ta' applikazzjonijiet għal privattivi għall-pjanti u l-annimali, li fosthom in-numru ta' privattivi għall-pjanti li jiġu minn tnissil konvenzjonali – mhux minn inġinerija ġenetika – kiber b'mod stabbli; billi, sal-lum, aktar minn 1 600 applikazzjoni bħal din ġew ippreżentati u ngħataw madwar 220 privattiva;

K. billi d-deċiżjoni l-ġdida mill-Bord Tekniku tal-Appell tal-UEP potenzjalment ħolqot sitwazzjoni li tkun vantaġġjuża għal multinazzjonali kbar, bħal Bayer-Monsanto, Syngenta u BASF, li għandhom l-għan jimmonopolizzaw iż-żrieragħ u l-pjanti, u b'hekk jieħdu  kontroll tar-riżorsi bażiċi għall-produzzjoni tal-ikel permezz tad-drittijiet tal-privattivi;

L. billi hemm ħtieġa urġenti għall-UEP, li qed iħabbat wiċċu ma' sitwazzjoni legalment kaotika, li jiċċara l-kamp ta' applikazzjoni u l-intepretazzjoni tar-regoli tiegħu; billi l-projbizzjoni fuq il-privattivi għall-varjetajiet tal-pjanti u tal-annimali għandha tiġi salvagwardjata;

1. Jesprimi t-tħassib tiegħu li d-deċiżjoni reċenti tal-Bord Tekniku tal-Appell tal-UEP dwar il-Każ G2/19 tista' twassal biex l-UEP jagħti aktar privattivi għal karatteristiċi naturali preżenti f'varjetajiet ġodda jew karatteristiċi tal-pjanti introdotti fihom permezz ta' proċessi essenzjalment bijoloġiċi bħalma huma l-inkroċjar u l-għażla;

2. Jenfasizza li d-deċiżjoni mid-deċiżjoni tal-Bord Tekniku tal-Appell tal-UEP ta' Diċembru 2018 dwar il-Każ G3/19 hija kunfliġġenti mad-deċiżjoni preċedenti tal-Kunsill Amministrattiv tal-EPOrg ta' Ġunju 2017, li ddikkjarat li l-pjanti u l-annimali miksuba esklużivament permezz ta' proċess essenzjalment bijoloġiku mhux se jingħatalhom aktar privattivi;

3. Jistieden lill-UEP josserva lill-KEP, li hija l-bażi għal-liġi Ewropea dwar il-privattivi u teskludi l-pjanti u l-annimali mill-għoti ta' privattivi;

4. Jesprimi l-oppożizzjoni qawwija tiegħu għall-għoti ta' privattivi għal proċessi ħajjin, inklużi pjanti u annimali; jenfasizza li l-privattivi għall-pjanti u l-annimali u l-proċessi essenzjalment bijoloġiċi mogħtija mill-UEP jippromwovu l-konċentrazzjoni tas-suq, iservu biex jippromwovu drittijiet ta' monopolju mhux ġusti, u finalment jipperikolaw il-bijodiversità agrikola tal-ekosistemi u l-kapaċità tas-sistemi tal-produzzjoni tal-ikel biex jadattaw għall-isfidi maħluqa mit-tibdil fil-klima;

5. Jikkritika bil-qawwa t-teħid ta' deċiżjonijiet intern tal-UEP u l-proċedimenti tiegħu, li ma jitwettqux taħt skrutinju demokratiku u politiku, b'ebda kontrolli indipendenti fis-seħħ jew spazju għall-parteċipazzjoni pubblika;

6. Jenfasizza li r-regoli tal-UEP dwar il-privattivi li jikkonċernaw prodotti miksuba minn proċessi essenzjalment bijoloġiċi fil-biċċa l-kbira tagħhom huma bbażati fuq karatteristiċi tekniċi trivjali u jirrappreżentaw użu ħażin tal-liġi dwar il-privattivi, fejn tintuża bħala għodda għal miżapproprijazzjoni li ddawwar ir-riżorsi tal-agrikoltura meħtieġa għall-produzzjoni ta' kuljum tal-ikel fl-hekk imsejħa proprjetà intellettwali ta' ftit kumpaniji kbar, b'tali mod li tpoġġi s-sigurtà tal-ikel u s-sovranità reġjonali tal-ikel f'riskju;

7. Jistieden b'mod urġenti lill-UEP jiċċara r-regoli tiegħu f'din il-kwistjoni, peress li hemm ammont kbir ta' applikazzjonijiet għal privattivi li jikkonċernaw prodotti miksuba minn proċessi essenzjalment bijoloġiċi li qed jistennew deċiżjoni; jenfasizza li l-għoti ta' privattivi għall-prodotti li huma miksuba minn proċessi essenzjalment bijoloġiċi jdgħajjef kompletament il-projbizzjonijiet stabbiliti mil-liġi Ewropea dwar il-privattivi;

8. Jistieden lill-Bord tal-Appell Estiż tal-UEP iwieġeb b'mod pożittiv għal żewġ mistoqsijiet stabbiliti fir-Rinviju ta' punt ta' ligi għall-Bord tal-Appell Estiż mill-President tal-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi (l-Artikolu 112(1)(b) tal-KEP);

9. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-UE tissalvagwardja l-aċċess garantit għal materjal miksub minn proċessi essenzjalment bijoloġiċi u l-użu tiegħu għat-tnissil tal-pjanti u tal-annimali sabiex – fejn applikabbli – ma jinterferixxux mal-prattiki li jiggarantixxu eżenzjoni komprensiva ta' min inissel u drittijiet għall-bdiewa;

10. Jistieden lill-Kummissjoni tissottometti dikjarazzjoni bil-miktub lill-Bord tal-Appell Estiż tal-UEP li jikkonċerna l-Każ G3/19 dwar l-għoti ta' privattivi għall-pjanti miksuba esklużivament permezz ta' proċessi essenzjalment bijoloġiċi, sabiex jiġi żgurat li prodotti li jirriżultaw minn proċessi naturali ma jistax jingħatalhom privattivi, wara l-konklużjonijiet tal-avviż tagħha dwar ċerti artikoli tad-Direttiva 98/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni legali tal-invenzjonijiet bijoteknoloġiċi[4];

11. Jistieden lill-Istati Membri tal-EPOrg u l-partijiet kollha tal-KEP jieħdu azzjoni deċiżiva sabiex iwaqqfu aktar privattivi għall-pjanti u l-annimali u jsaħħu l-projbizzjonijiet eżistenti;

12. Jistieden lill-Kummissjoni taħdem favur l-esklużjoni mill-għoti ta' privattivi għal proċessi essenzjalment bijoloġiċi fil-kuntest ta' diskussjonijiet dwar l-armonizzazzjoni tal-liġi multilaterali dwar il-privattivi;

13. Jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta dwar l-iżvilupp u l-implikazzjonijiet tal-liġi dwar il-privattivi fil-qasam tal-bijoteknoloġija u l-inġinerija ġenetika, kif meħtieġ skont l-Artikolu 16(c) tad-Direttiva 98/44/KE u kif mitlub mill-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Mejju 2012 dwar il-privattivi għal proċessi bijoloġiċi essenzjali[5];

14. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, u lill-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi.

 

Aġġornata l-aħħar: 18 ta' Settembru 2019
Avviż legali - Politika tal-privatezza