Propunere de rezoluţie - B9-0042/2019Propunere de rezoluţie
B9-0042/2019

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la brevetabilitatea plantelor și a proceselor esențialmente biologice

16.9.2019 - (2019/2800(RSP))

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B9‑0051/2019
în conformitate cu articolul 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

Martin Buschmann, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Anne‑Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Mick Wallace, Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0040/2019

Procedură : 2019/2800(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0042/2019
Texte depuse :
B9-0042/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

B9‑0042/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la brevetabilitatea plantelor și a proceselor esențialmente biologice

(2019/2800(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere Convenția brevetului european (CBE) din 5 octombrie 1973, în special articolul 53 litera (b),

 având în vedere Directiva 98/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 1998 privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice[1], în special articolul 4, care prevede că produsele obținute în urma unor procedee esențialmente biologice nu au caracter brevetabil,

 având în vedere articolul 2 alineatul (2) și considerentul 33 din Directiva 98/44/CE, care stipulează că obținerea de plante sau animale este esențialmente biologică atunci când constă în întregime din fenomene naturale, cum ar fi încrucișarea sau selecția,

 având în vedere Rezoluția sa din 10 mai 2012 referitoare la brevetarea procedeelor biologice esențiale[2],

 având în vedere Rezoluția sa din 17 decembrie 2015 referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante[3],

 având în vedere decizia Marii Camere de Apel a Oficiului European de Brevete (OEB) din 25 martie 2015 în cauzele G2/12 (referitoare la roșii) și G2/13 (referitoare la broccoli),

 având în vedere Comunicarea C/2016/6997 a Comisiei din 8 noiembrie 2016 privind anumite articole din Directiva nr. 98/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice,

 având în vedere decizia consiliului de administrație al Organizației Europene de Brevete din 29 iunie 2017 de modificare a articolelor 27 și 28 din Normele de aplicare a Convenției brevetului european (CA/D 6/17),

 având în vedere decizia Camerei Tehnice de Apel a OEB din 5 decembrie 2018 în cauza T 1063/18,

 având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei privind brevetabilitatea plantelor și a proceselor biologice esențiale (O-000026/2019 – B9‑0051/2019),

 având în vedere articolul 136 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât accesul la materialul vegetal biologic care să cuprindă trăsăturile plantelor este absolut necesar în vederea dezvoltării de noi soiuri pentru a garanta securitatea alimentară mondială, a combate schimbările climatice și a preveni formarea unor monopoluri în sectorul ameliorării plantelor și animalelor, oferind totodată mai multe oportunități fermierilor;

B. întrucât ameliorarea plantelor este un proces care a fost practicat de fermieri și de comunitățile de fermieri încă de la apariția agriculturii; întrucât, pe lângă metodele de ameliorare, soiurile de plante și rasele de animale sunt importante pentru diversitatea genetică;

C. întrucât cultivarea plantelor în mediul lor natural este o cerință esențială pentru a face față consecințelor schimbărilor climatice asupra condițiilor meteorologice și a higrometriei, pe lângă apariția unor noi paraziți și a unor noi epidemii de boli ale plantelor; întrucât acest lucru presupune accesul liber al fermierilor și al producătorilor de semințe la materialul de reproducere;

D. întrucât articolul 4 din Directiva 98/44/CE și articolul 53 litera (b) din Convenția brevetului european exclude soiurile de plante, rasele de animale și procesele esențialmente biologice pentru producția de plante sau animale, considerându-le nebrevetabile;

E. întrucât, în martie 2015, Marea Cameră de Apel a OEB în cauzele G2/12 (roșii) și G2/13 (broccoli) a hotărât că astfel de produse biologice sunt brevetabile și nu contravin articolului 53 litera (b) din Convenția brevetului european, care nu permite brevete pentru procese „esențialmente biologice”;

F. întrucât, în noiembrie 2016, Comisia a adoptat o comunicare privind anumite articole din Directiva 98/44/CE în ceea ce privește caracterul brevetabil al plantelor și animalelor obținute prin procese esențialmente biologice și a considerat că, potrivit intenției legiuitorului UE, astfel de plante și animale nu pot fi brevetate în temeiul directivei;

G. întrucât, în iunie 2017, consiliul de administrație al OEB a decis că nu se vor permite brevete pentru plante și animale obținute prin metode de ameliorare convenționale sau produse fără a recurge la ingineria genetică;

H. întrucât, în decembrie 2018, Camera Tehnică de Apel a OEB a anunțat că una dintre cele mai recente norme ale sale, care interzicea acordarea de brevete pentru plante sau animale obținute exclusiv prin procese esențialmente biologice, contravine articolelor din Convenția brevetului european;

I. întrucât OEB a ignorat și a subminat, în numeroase ocazii, interdicțiile stabilite în Convenția brevetului european și în Directiva 98/44/CE;

J. întrucât, în ultimii ani, în UE au fost depuse tot mai multe cereri de brevetare pentru plante și animale, iar numărul brevetelor pentru plante obținute prin metode convenționale de ameliorare (nu prin inginerie genetică) este în continuă creștere; întrucât, până în prezent, au fost depuse mai mult de 1 600 de astfel de cereri și au fost acordate aproximativ 220 de brevete;

K. întrucât este posibil ca noua decizie a Camerei Tehnice de Apel a OEB să fi generat o situație care avantajează marile companii multinaționale, ca de exemplu Bayer-Monsanto, Syngenta și BASF, ce urmăresc să monopolizeze semințele și plantele și, deci, preiau controlul asupra resurselor de bază pentru producția de alimente prin drepturi de brevet;

L. întrucât este imperios necesar ca OEB, confruntat cu o situație haotică din punct de vedere juridic, să clarifice domeniul de aplicare și interpretarea normelor sale; întrucât interdicția privind brevetele pentru soiuri de plante și rase de animale trebuie să fie menținută,

1. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că recenta decizie a Camerei Tehnice de Apel a OEB în cauza G3/19 ar putea conduce la acordarea mai multor brevete de către OEB pentru trăsături naturale prezente în soiurile noi sau pentru caracteristici vegetale introduse în acestea prin intermediul unor procese esențialmente biologice, cum ar fi încrucișarea și selecția;

2. subliniază că decizia Camerei Tehnice de Apel a OEB din decembrie 2018 în cauza G3/19 contravine deciziei consiliului de administrație al Organizației Europene de Brevete din iunie 2017, în care se afirma că plantele și animalele obținute exclusiv prin procese esențialmente biologice nu mai pot fi brevetate;

3. invită OEB să respecte Convenția brevetului european, care stă la baza dreptului european în materie de brevete și exclude plantele și animalele de la brevetare;

4. își exprimă vehement opoziția față de brevetarea proceselor vii, inclusiv a plantelor și animalelor; subliniază că brevetele acordate de OEB pentru plante și animale, respectiv pentru procese esențialmente biologice promovează concentrarea pieței, ajută la proliferarea drepturilor de monopol inechitabile și, în cele din urmă, pune în pericol biodiversitatea agricolă a ecosistemelor, precum și capacitatea sistemelor de producție a alimentelor de a se adapta la provocările asociate schimbărilor climatice;

5. critică aspru procesele decizionale interne și procedurile OEB, care se desfășoară fără a fi supuse controlului democratic și politic, fără controale independente și fără a permite participarea publică;

6. subliniază că normele OEB privind brevetele pentru produsele obținute prin procese esențialmente biologice se bazează în mare parte pe caracteristici tehnice nesemnificative și constituie o utilizare abuzivă a legislației în materie de brevete, atunci când servesc la însușirea necuvenită a resurselor agricole necesare pentru producția alimentelor de zi cu zi, care devin astfel așa-zisa proprietate intelectuală a doar câtorva companii mari, punând astfel în pericol securitatea alimentară mondială și suveranitatea alimentară regională;

7. solicită insistent OEB să clarifice normele sale în această privință, deoarece numeroase cereri de brevetare a unor produse obținute prin procese esențialmente biologice sunt în așteptarea unei decizii; subliniază că acordarea de brevete pentru produse care sunt obținute prin procese esențialmente biologice subminează complet interdicțiile stabilite în dreptul european privind brevetele;

8. invită Marea Cameră de Apel a OEB să dea un răspuns pozitiv la cele două întrebări care i-au fost adresate în sesizarea privind o chestiune de drept de către Președintele Oficiului European de Brevete [articolul 112 alineatul (1) litera (b) din Convenția brevetului european];

9. invită Comisia și statele membre să se asigure că UE va proteja accesul garantat la materialul obținut prin procese esențialmente biologice și utilizarea acestuia pentru ameliorarea plantelor și a animalelor, astfel încât – acolo unde este cazul – să nu fie afectate practicile care garantează scutirea globală a amelioratorilor și drepturile agricultorilor;

10. invită Comisia să transmită o declarație scrisă Marii Camere de Apel a OEB cu privire la cauza G3/19 referitoare la brevetarea plantelor obținute exclusiv prin intermediul unui proces esențialmente biologic, pentru a asigura faptul că produsele rezultate din procese naturale nu pot fi brevetate, în urma concluziilor Comunicării sale privind anumite articole din Directiva 98/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice[4];

11. invită statele membre ale Organizației Europene de Brevete și toate părțile la Convenția brevetului european să ia măsuri ferme pentru a pune capăt acordării de noi brevete pentru plante și animale și pentru a consolida interdicțiile existente;

12. invită Comisia să urmărească excluderea de la brevetare a proceselor esențialmente biologice, în contextul discuțiilor multilaterale privind armonizarea legislației în materie de brevete;

13. invită Comisia să prezinte un raport privind evoluția și implicațiile legislației privind brevetele în domeniul biotehnologiei și al ingineriei genetice, astfel cum se prevede la articolul 16 litera (c) din Directiva 98/44/CE și astfel cum a solicitat Parlamentul în Rezoluția sa din 10 mai 2012 referitoare la brevetarea procedeelor biologice esențiale[5];

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, statelor membre și Oficiului European de Brevete.

 

Ultima actualizare: 18 septembrie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate